Nabídka studia pro žáky 9. tříd – přijetí do kvinty víceletého studia + výsledky

Jednou z možností, jak začít studovat na gymnáziu, je vedle absolvování přijímacího řízení také možnost být přijat do kvinty víceletého studia. Kvinta je paralelní třída k 1. ročníku čtyřletého studia. Podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů mohou být přijati žáci z devátých tříd ke studiu na gymnáziu do vyššího ročníku vzdělávání a doplnit třídu kvinty oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium).

Tuto možnost vyhlásila naše škola 21. 5. 2021. Zájemci z devátých tříd mohou do 28. 5. 2021 podávat svoje přihlášky ke studiu na gymnáziu, a to buď osobně nebo poštou na adresu školy. Informace a kritéria pro přijetí jsou ZDE.

Formulář přihlášky ke stažení je ZDE.

Příloha k přihlášce je ZDE.

Doporučujeme informovat se osobně ve škole, telefonicky (603511743) nebo e-mailem (info@gy.svitavy.cz).

Výsledky přijímacího řízení – doplnění kvinty ZDE. Výsledky nejsou zveřejněny jmenovitě, ale pod registračními čísly. Uchazeči, kteří konali přijímací zkoušky na svitavském gymnáziu, obdrželi registrační číslo od školy (příklad reg. čísla – GYOA-hk/321/2020). Výsledky zveřejněny 31. 5. 2021.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku: Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na našem gymnáziu, musí nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí. Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v této lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.