Prevence

Prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Ve spolupráci s výchovným poradcem zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

Metodička prevence – Mgr. Ilona Snášilová (sn@gy.svitavy.cz)

Přehled kontaktů v případě nutné pomoci (linky důvěry, krizová centra, další centra nebo portály pomoci) – ZDE.