Aktuality

Aktualita 10

Nezapomeňte si roušky (nebo respirátory) ke zkouškám přinést. Žákům doporučujeme přinést si na přijímací zkoušky – pokud mohou – jednu roušku náhradní. Není to sice povinné, ale výměna roušky může někomu prospět.

Aktualita 9.

Přijímací zkoušky se blíží. V této chvíli byste měli mít u Vás doma pozvánku k přijímací zkoušce (s řadou dalších příloh). Pokud ji ještě nemáte, podívejte se do schránky, zda tam nemáte informaci od poštovního doručovatele, že máte na poště dopis. Pozvánky totiž musíme posílat s doručenkou do vlastních rukou zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce (jde o obálku s modrým pruhem). Jednotné přijímací zkoušky se konají na naší škole v těchto termínech: 3. a 4. května 2021 pro žáky z devátých tříd, 5. a 6. května 2021 pro žáky z pátých tříd.

Rádi bychom Vás také informovali o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání. Vyplývá z něho pro uchazeče nová povinnost – viz zde:

„Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.“

Z uvedeného vyplývá, že ve chvíli konání přijímací zkoušky nemáte příznaky onemocnění covid-19 (k tomu doložíte prohlášení, které jsme Vám poslali) a budete muset doložit, že jste v posledních 7 dnech nebyli testováni pozitivně na covid-19. Vyžádejte si na ZŠ potvrzení, ZŠ Vám ho musí vystavit. Takové potvrzení můžete nahradit např. jiným dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (např. odběrovým místem na covid-19), případně dokladem o tom, že jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (nesmíte být však ještě v izolaci a od pozitivního testu nesmí uplynout více než 90 dní – jako doklad doporučujeme předložit potvrzení praktického lékaře), případně můžete předložit certifikát MZ ČR o tom, že jste byli očkováni proti covid-19 (pozor na dodržení dávek a dní od posledního očkování). Ve všech případech postupujte podle uvedeného mimořádného opatření MZ ČR (ZDE).

Přikládáme také „Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ (ZDE) a “Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy” (ZDE).

Prosíme Vás, abyste sledovali web naší školy. Vzhledem ke složitosti současné doby budeme zde aktuálně zveřejňovat další aktuální informace (někdy i dvakrát týdně) – sledujte především AKTUALITY ZDE.

Aktualita 8.

Podle platné legislativy střední školy odesílají uchazečům o studium (zákonným zástupcům) pozvánku k přijímacím zkouškám. Měli byste v těchto dnech vyhlížet poštovního doručovatele, případně se dívat i do schránky na dopisy, zda tem není oznámení o tom, že Vás doručovatel nezastihl doma. Pozvánky totiž posílám v obálce s modrým pruhem (doručenka do vlastních rukou zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce ke studiu).

Dopis obsahuje:

  • oznámení o zahájení správního řízení (tím celé přijímací řízení totiž je)
  • pozvánku k přijímacím zkouškám (pozor: obsahuje také registrační číslo, pod kterým se budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení, např. GYOA-pe/12/2021 – registrační číslo je tedy důležité, tak si ho uschovejte)
  • informaci o jednotných přijímacích zkouškách (vyplňování testů)
  • výtah z kritérií přijímacího řízení
  • informaci o tom, že žák bude k přijímačkám připuštěn jen pokud si přinese potvrzení o negativním testu na covid-19 (potvrzení vydává ZŠ), případně jiné – vyjmenované – doklady
  • tiskopis prohlášení o příznacích onemocnění covid-19 (žák ho přinese v den přijímaček do školy)
  • sdělení o tom, jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (zejména v případě, že žák nebude ke studiu přijat)

Doporučujeme Vám, abyste si prostudovali informace o ochraně zdraví při přijímačkách. Jde o materiál MŠMT – ZDE (je tam i pojednání o tom, co nutně žák musí v den přijímaček předložit, aby byl vpuštěn do budovy školy.

Někteří žáci obdrží pozvánku k přijímačkám na naši školu na dva dny. Je to z toho důvodu, že několik škol zrušilo přijímací zkoušky a žák je přesto má možnost vykonat dvakrát. Proto se v obou termínech přijímaček zúčastní na naší škole (na gymnázium i na obchodní akademii).

Aktualita 7

Informace k antigennímu testování uchazečů před přijímacími zkouškami najdete ZDE a ZDE. Výtah z těchto informací, kterým věnujte velkou pozornost, obdrží uchazeči o studium s pozvánkou k přijímací zkoušce. Bez splnění uvedených pokynů nelze uchazeči o studium umožnit osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce.

Aktualita 6

MŠMT Opatřením obecné povahy ze dne 15. 3. 2021 upravilo některé záležitosti přijímacích zkoušek (v případě naší školy jednotných přijímacích zkoušek), mj.:

– zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021. Je možné, že mnozí žáci 9. tříd zápisový lístek již má, u žáků 5. tříd, kteří chtějí studovat víceleté gymnázium, to bývá jinak, tam se zápisový lístek, který odevzdáváte střední škole v případě přijetí na školu, vydává na vyžádání obvykle později,

– ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.

Zároveň MŠT stanovilo nové termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
• 1. řádný termín – 3. 5. 2021
• 2. řádný termín – 4. 5. 2021
osmileté studium:
• 1. řádný termín – 5. 5. 2021
• 2. řádný termín – 6. 5. 2021
náhradní termíny (pro všechny obory):
• 1. termín – 2. 6. 2021
• 2. termín – 3. 6. 2021

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají po vydání Opatření obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) v platnosti. Mění se v nich pouze termíny přijímacích zkoušek.

Aktualita 5
MŠMT rozhodlo 15. 2. 2021 vzhledem k vývoji epidemické situace a systému opatření o prodloužení doby trvání přijímacích zkoušek (testů), a to v případě testu z ČJL o 10 minut (na celkových 70 minut) a v případě testu z ČJL o 15 minut (na celkových 85 minut).
.
Aktualita 4
31. ledna 2021 bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021–2022 – informace ZDE  nebo ZDE. V souladu s Opatřením obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) se v přijímacím řízení mění termíny jednotných přijímacích zkoušek (viz výše).
.
Kritéria přijímacího řízení jsou k dispozici podle školského zákona k 31. 1. 2021 – pro gymnázium ZDE  a  pro obchodní akademii ZDE. V souladu s Opatřením obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) se v kritériích přijímacího řízení mění termíny jednotných přijímacích zkoušek (viz výše).
.
.
Aktualita 3
Chystáme opět přípravný kurz k přijímačkách (bude opět obsahovat Přijímačky nanečisto) – přihlašování je možné již od konce roku 2020. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Informace o přípravném kurzu ZDE.
.
Aktualita 2
Pro další školní rok chystáme otevřít:
– předpokládáme otevřít jednu třídu osmiletého gymnázia (30 žáků),
– předpokládáme otevřít jednu třídu čtyřletého gymnázia (30 žáků),
– předpokládáme otevřít max. 2 třídy studia obchodní akademie (maximální předpokládaný počet žáků 60).
.
Aktualita 1
Původní termíny přijímacích zkoušek (nové termíny najdete výše):
    čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
      • 1. řádný termín – 12. 4. 2021
      • 2. řádný termín – 13. 4. 2021
    osmileté studium:
      • 1. řádný termín – 14. 4. 2021
      • 2. řádný termín – 15. 4. 2021
     náhradní termíny (pro všechny obory):
      • 1. termín – 12. 5. 2021
      • 2. termín – 13. 5. 2021