Stanovy

SRPG

Spolek rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách (do 2014 Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách o. s., od roku 2015 do roku 2016 Spolek rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách).

Nějaký spolek nebo nadace existuje dnes při většině škol. Několik měsíců také na naší škole, a to pod výše uvedeným názvem. S jeho existencí byla většina z Vás seznámena, zprávu o jeho hospodaření jsme publikovali ve výroční zprávě naší školy, kterou většina z rodičů a přátel školy jistě již v rukou měla (členové SRPG si zakoupili tuto výroční zprávu se slevou).

Stanovy SRPG přesně vymezují účel existence našeho sdružení, nezastíráme, že jeden z důvodů jeho vzniku bylo také shromažďování mimorozpočtových finančních prostředků na podporu některých aktivit školy. Každoročně vybíráme členský příspěvek. Samozřejmě s tím, že přibude několik výhod pro členy (např. výroční zpráva školy zcela zdarma).

Uvádíme, k jakým účelům lze tedy zejména použít prostředků SRPG:

a) krytí školních potřeb investičního i neinvestičního charakteru, zejména nákup učebních pomůcek a didaktické techniky
b) materiální a provozní zabezpečení netradičních a alternativních metod a forem výuky, odborných seminářů, přednášek a jiných výchovně vzdělávacích akcí
c) zajištění odměn a stipendií studentům
d) úhrada nákladů spojených s propagací školy, jejího jména a výsledků činnosti
e) úhradu nákladů na soutěže, olympiády a vybrané akce školy (studentský ples, slavnostní vyřazení absolventů, maturity, školní výlety atd.)
f) úhradu nákladů na vydávání učebních textů, publikací a výročních zpráv školy
g) zabezpečení odborných stáží, výměnných a studijních pobytů a cest pro vybrané studenty a pedagogické pracovníky
h) úhradu nákladů spojených s propagací sponzorů školy a SRP
i) krytí potřeb mimoškolní výchovy a činností studentů
j) materiální a provozní zabezpečení tělovýchovné činnosti školy, včetně LVVZ, sportovně turistického nebo sportovně biologického kurzu apod.
k) příspěvky na nákup učebnic, učebních textů, sešitů, kancelářských potřeb apod. pro studenty a pedagogické pracovníky
l) příspěvky na krytí nákladů vybraných služeb pro studenty a pracovníky školy, např. kopírovací služba
m) úhradu nákladů souvisejících s provozem a fungováním SRP

S činností SRPG členy (převážně rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků) blíže seznámí třídní profesoři Vašich dětí na třídních schůzkách, případně sekretariát školy (p. Hořínková – 461 535 090).

Stanovy spolku (z prosince 2016) uvedené ve spolkovém rejstříku – ZDE.

číslo účtu SRPG: 27-3275350257/0100

IČO: 691 75 586

SPOA

Sdružení přátel Obchodní akademie ve Svitavách (SPOA) je zapsaným spolkem rodičů a přátel svitavské obchodní akademie.

Výbor SPOA rozhodl, že bude finančně podporovat akce pořádané školou a přispěje žákům a studentům – členům SPOA – takto:

Lyžařský výcvikový kurz: 500,- Kč
Sportovně turistický kurz zahraniční: 600,- Kč
Sportovně turistický kurz tuzemský: 300,- Kč
Literárně-historická exkurze do Prahy: 200,- Kč

Stavovy SPOA jsou ZDE.

číslo účtu SPOA: 2702125237/2010

IČO: 674 39 225