Složení

Ve škole je ustavena (zvolena) podle §167 zák. 561/2004 od roku 2005 podle školského zákona tříčlenná školská rada.

Členové školské rady:

Mgr. Ditta Kukaňová – předseda (učitelka gymnázia)
Mgr. Silvie Anýžová – členka (pracuje na odboru školství Krajského úřadu v Pardubicích)
Ing. Karel Kratěna – člen (pracuje jako zahradní architekt ve Svitavách)

Funkce školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.