Školní poradenské pracoviště

V podmínkách naší školy poskytují služby školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Mgr. Naďa Bisová – vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně pro gymnázium (bi@gy.svitavy.cz)

Mgr. Jana Strnišťová – výchovná poradkyně pro obchodní akademii (st@oa.svitavy.cz)

Mgr. Ilona Snášilová – školní metodik prevence  (sn@gy.svitavy.cz)

Mgr. Kateřina Vencálková – školní psycholožka (k.vencalkova@seznam.cz).

Výchovné poradenství

Výchovnou poradkyní na gymnáziu je Mgr. Naďa Bisová (bi@gy.svitavy.cz) je zároveň vedoucí školního poradenského pracoviště školy), na obchodní akademii je výchovnou poradkyní Mgr. Jana Strnišťová (st@oa.svitavy.cz).

Výchovný poradce se podílí na informační činnosti zabezpečované zařízeními výchovného poradenství:

a) Poskytuje žákům, rodičům, zákonným zástupcům a učitelům informace:
• o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech využívání jejich odborných služeb,
• o otázkách důležitých pro rozvoj osobnosti žáků v procesu jejich výchovy a vzdělávání,
• o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se vyskytují ve vývoji, výchově, a vzdělávání žáků,
• o studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

b) Organizuje poskytování informací souvisejících s uvedenou tematikou jinými pracovníky školy a pracovníky jiných institucí a organizací.

c) Metodicky usměrňuje informační činnost třídních učitelů ve výše uvedených oblastech.

d) Zabezpečuje na škole konzultační službu pro žáky, rodiče, zákonné zástupce a učitele.

e) Spolupracuje se školním metodikem prevence.

f) Podílí se na organizaci a průběhu dnů otevřených dveří, navštěvuje ZŠ v souvislosti s informování žáků a jejich rodičů o možnostech studia na naší škole, účastní se regionálních přehlídek škol.

g) Spolupracuje s ředitelem školy a jeho zástupcem ve výše uvedených oblastech, je členem vedení školy.

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytuje služby související s následujícími aktivitami :

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství

Přehled fakult VŠ a doporučované kombinace seminářů na gymnáziu ZDE

Prezentace pro maturanty gymnázia (2023/2024) – vysoké školy (Mgr. N. Bisová) – ZDE

Přehled úspěšnosti absolventů při vstupu na vysoké školy (za školní roky 2020/2021, 2021/2022)ZDE.

Přehled kontaktů v případě nutné pomoci (linky důvěry, krizová centra, další centra nebo portály pomoci) – ZDE.

Školní program poradenských služeb ZDE.

 

Školní psycholožka

Mgr. Kateřina Vencálková

Konzultace: čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin
Email: k.vencalkova@seznam.cz

Plánované konzultace ve školním roce 2023/2024:

 >> OBJEDNAT SE <<

 

Školní psycholožka má konzultační hodiny (nutno si rezervovat čas předem přes online objednávací systém – viz tlačítko u termínů) v uvedené dny a časy v kabinetu školního poradenského pracoviště v přízemí přední budovy gymnázia (při příchodu do budovy na konci chodby vpravo). Větší rozsah péče si zájemce může domlouvat individuálně mimo konzultační hodiny např. přes psychologickou poradnu Mgr. K. Vencálkové (Ropkova 51, Litomyšl, tel. 733 522 338, poradna@cestypsyche.cz).

Žáci mohou využít individuální konzultace při řešení osobních, vztahových, školních a jiných problémů či mimořádných životních událostí.

Je možné také požádat o kariérní psychologické poradenství pro ujasnění vlastních zájmů, preferencí a motivací pro budoucí profesní orientaci.

Školní psycholog rovněž nabízí individuální poradenství pro rodiče.

Působení školního psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem a metodikem prevence. Psycholog dle potřeby pracuje i s celými třídními kolektivy na podpoře a posílení pozitivních vazeb mezi žáky při utváření bezpečného klimatu třídy.

Služeb školního psychologa mohou rovněž využít pedagogové a další zaměstnanci školy.

Činnost školní psycholožky je samostatná poradenská činnost, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a z koncepce školy. Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Informace získané během individuálních sezení jsou důvěrné, psycholog je vázán mlčenlivostí. K poskytování služeb školní psycholožky je v případě nezletilého žáka potřebný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. Služby ve škole jsou poskytovány zdarma.

Ahoj,

jsem Katka a budu tu některé čtvrtky 2 hodiny pro všechny, kdo si chtějí popovídat nebo se poradit, k dispozici. Můžeš se na mě obrátit například když:

 • tě něco trápí
 • máš problémy ve vztazích
 • zažil/a jsi něco nehezkého a neumíš se s tím vypořádat
 • trápí tě škola
 • nerozumíš si s rodiči
 • nerozumíš si s kamarády
 • někdo ti ubližuje
 • potřebuješ se zorientovat ve svém dalším vzdělávání nebo v životě vůbec
 • řešíš své problémy jídlem
 • máš černé myšlenky
 • nevidíš východisko ze složité životní situace
 • máš problémy v komunikaci
 • a jiné, jistě jsem nezmínila vše, o čem je někdy potřeba promluvit