Investiční akce

Vybrané hlavní investiční akce školy od roku 2020

Projekt úpravy prostor před budovou gymnázia (“parčík”)

Půjde o nejdůležitější investiční akci (s pracovním označením “parčík”) na gymnáziu v roce 2020. Financovat ji bude Pardubický kraj, který je zřizovatelem gymnázia. Projektovou dokumentaci dodá město Svitavy. Akce se bude realizovat v roce 2020 (měla by být ukončena v říjnu).

 1. Zadání a východiska (parametry pro realizaci projektu a pro vytvoření projektové dokumentace) – ZDE
 2. První vizualizace prostorového řešení ZDE
 3. Stručná informace pro veřejnost ZDE
 4. Informace pro webové stránky školy a facebook ZDE a video prostorového řešení (najdete ho v komentáři na příspěvek na facebooku profilu gymnázia) (reakce na některé připomínky ZDE)
 5. Rada města Svitavy schválila záměr a objednávku dokumentace (2. 3. 2020)
 6. Dne 10. 2. 2020 byla podána žádost o pokácení dřevin v předprostoru školy (zeravy, jalovce, bez a šeřík). Povolení škola dostala 16. března. Správní orgán upustil od možnosti uložení náhradní výsadby, jednak proto, že ekologická újma vzniklá pokácením dřevin nebude vysoká a jednak proto, že žadatel sám plánuje realizovat výsadbu podstatně většího množství dřevin a rostlin v předmětném prostoru. 31. března 2020 byla část dřevin skácena. Některé stromy byly přesazeny. Povolení je ZDE.
 7. Informace o přípravě projektové dokumentace: Na schůzkách pracovního týmu (včetně zatím poslední 4. 3. 2020) se řešila SWOT analýza (to znamená, že se tým zabýval se silnými, slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami řešení), potřeby cílových skupin, stanovily se parametry (východiska) řešení prostoru před školou, probírala se problematika proveditelnosti projektu, termíny, příprava na vytváření projektové dokumentace, vizualizace prostorového řešení, na té zatím poslední schůzce se již řešily připomínky, které všichni účastníci shromáždili (od členů týmu, spoluobčanů, dalších odborníků, pedagogů obou škol, žáků), upřesňovala se technická řešení některých částí tvořící se projektové dokumentace, a to včetně problematiky bezpečnosti v prostoru, řešení laviček, hospodaření s vodou, elektroinstalace, povrchu komunikace, zakomponování odpadkových košů nebo pítka pro ptáky atd., řešilo se také např. očištění pískovcové sochy jako komplexního řešení prostoru, byť to nebude součástí projektové dokumentace. Poslední schůzka posloužila k upřesnění některých zadání tak, aby se mohla začít vytvářet projektová dokumentace pro výběrové řízení (pokud v těchto dnech nedojdou nějaké další náměty nejen od partnerů, ale třeba i od veřejnosti – stále o ně prosíme). Vzhledem k plánovanému rozsahu půjde o VZMR (veřejnou zakázku malého rozsahu), akci bude financovat Pardubický kraj, který je majitelem prostoru před gymnáziem. Potřebné informace, případně seznámení se záměrem poskytne mj. také vedení gymnázia (např. na adrese info@gy.svitavy.cz). Záměr zpracování projektové dokumentace schválila Rada města Svitavy 2. 3. 2020. Na projektu, přípravě studie či na vlastní projektové dokumentaci se zatím podílelo mnoho lidí (někteří účastí na pracovních schůzkách, jiní konzultacemi, zapojením do dalších pracovního týmu, kteří tvořili studii nebo tvoří projektovou dokumentaci a její části – elektro, voda,…, někteří byli požádáni o názor či stanovisko), např. pracovníci odboru životního prostředí, zástupce společnosti Sportes, vedení města, vedení gymnázia a ZŠ Sokolovská, zahradní architekti, architekti (celkem čtyři – 2 z nich záměr pouze připomínkovali), stavební projektanti, informatik MÚ, pracovník pro prevenci kriminality, projektant elektro, projektant vodo atd. atd. Tým se postupně rozrůstá, se záměry se seznamuje postupně spousta lidí od veřejnosti přes zřizovatele školy (Pardubický kraj), pedagogy, žáky a absolventy škol až po rodiče žáků. A těší nás, že se projekt většinově líbí. Pokud bude něco zajímavého, bude to na webu gymnázia.
 8. 4. května 2020 bylo vydáno na akci stavební povolení.
 9.  Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy”. Výzva a zadávací dokumentace je ZDE, formuláře jsou ZDE, položkový soupis prací a dodávek je ZDE, návrh SoD je ZDE, projektová dokumentace je v zazipovaném souboru ZDE. Zveřejněno 21. 4. 2020. Lhůta pro podávání nabídek končí 4. 5. 2020 v 9:00 hodin. V řádném období nebyla podána žádná nabídka – protokol ZDE. Oznámení o zrušení zakázky – ZDE.
 10. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy – opakované zadání”. Výzva a zadávací dokumentace, formuláře, položkový soupis prací a dodávek, návrh SoD a projektová dokumentace je v jednom zazipovaném souboru ZDE. Zveřejněno 5. 5. 2020. Vysvětlení ZD č. 1 – ZDE. Lhůta pro podávání nabídek končí 18. 5. 2020 v 9:00 hodin. Vysvětlení ZD č. 2 – ZDE, V souvislosti s tímto vysvětlením č. 2 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 21. května 2020, 9:00 hodin. Protokol o otevírání obálek – posouzení a hodnocení nabídek – ZDE.  Oznámení o zrušení zakázky – ZDE. 
 11. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy – opakované zadání II”. Výzva a zadávací dokumentace, formuláře, položkový soupis prací a dodávek, návrh SoD a projektová dokumentace je v jednom zazipovaném souboru ZDE. Zveřejněno 17. 7. 2020. Lhůta pro podávání nabídek končí 29. 7. 2020 v 9:00 hodin. V řádném období nebyla podána žádná nabídka – protokol ZDE. Oznámení o zrušení zakázky – ZDE. 
 12. Zřizovatel školy odsouhlasil usnesením R/2832/20 ze dne 10. 8. 2020 investiční záměr stavby, poskytl finanční prostředky a upravil dobu jejich čerpání do roku 2021. Od zřizovatele škola obdrží na realizaci projektu (včetně zajištění TDI) 4.420.766,95 Kč.
 13. Vzhledem k finančním záležitostem a posunům termínů byla provedena úprava zadávací dokumentace. Hlavní změnou je upravené řešení opěrné zdi, došlo k drobné úpravě půdorysu, změněny byly konstrukce laviček, jejich založení apod. Vypustila se také příprava pro zachycování dešťové vody ze střech školy, protože škola dostala nabídku zřizovatele zapojit se do programu Dešťovka, která by problém řešila z příslušné dotace. Došlo také ke změně termínů zhotovení díla, které bude rozdělené do etap na stavení část a sadové úpravy s termínem dokončení do konce srpna 2021. Projektovou dokumentaci zhotovilo město Svitavy, převod projektu pod Pardubický kraj se bude řešit  dohodou mezi městem a krajem.
 14. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy – nová soutěž”. Výzva a zadávací dokumentace, formuláře, položkový soupis prací a dodávek, návrh SoD a projektová dokumentace je  na profilu zadavatele ZDE. Zveřejněno 22. 9. 2020. Lhůta pro podávání nabídek končí 7. 10. 2020 v 9:00 hodin. Oznámení o výběru dodavatele ZDE.
 15. 16. listopadu 2020 bylo předáno staveniště dodavatelské firmě Ulehla Ivan s.r.o. Bylo provedeno poptávkové řízení na TDI, vybrána byla firma HEJDUK CZ s.r.o.
 16. Na konci roku 2020 provedla stavební firma vytyčení inženýrských sítí. Příští kontrolní den je svolán na 25. 1. 2021.
 17. Kontrolní den 25. 1. 2021 – projednání zahájení stavby (včetně bourání “kašny”, která nikdy nebyla funkční), projednání omezení a označení průchodů kolem školy, ochránit současné stromy, zjistit stav starého šeříku (měl být skácen – skácení povoleno, zatím byl zachován, ale stav není dobrý).
 18. V únoru 2021 – podle aktuálních klimatických podmínek – začnou bourací stavební práce tzv. kašny (kašna před budovou školy nebyla nikdy funkční, ani být funkční nemohla, proto byla přebudována na provizorní prostor k sezení). Po dobu stavebních úprav předprostoru bude omezen průchod a průjezd kolem budovy školy z ulice Sokolovská na ulici Poličská. V prostoru se bude pohybovat stavební technika. Pokud zrovna bude probíhat nějaké stavebně-dopravní dění, bude průchod zakázán, případně omezen, kruhový objezd se bude obcházet, např. při příchodu od haly se bude muset jít k přechodu u hotelu Národní dům k Seniorcentru, pak kolem radnice k parku a naopak. Pokud situace na staveništi mimořádně umožní alespoň nějaký průchod po současném chodníku, bude omezený – úzký, nekomfortní. V celém prostoru, je potřeba dbát všech upozornění a pokynů stanovených stavební firmou.
 19. Aktuální informace na webu školy ZDE.
 20. Odkaz na zprávu na facebooku  “Svitavy – oficiální informační portál města Svitavy” – ZDE.
 21. Založená fotogalerie ze stavby ZDE.
 22. Kontrolní den 8. 2. 2021 (pracovní schůzka) – projednával se např. harmonogram stavebních prací, detaily opěrné zídky, navezení techniky, ochrana stromů, demontáž sedáků z “kašny”, uvažovaný pracovní stůl v předprostoru se zhotovovat nebude (změna – méněpráce) atd.
 23. Kontrolní den 22. 2. 2021 – osazení tabulí, zábrany na staveništi, vzorek cihel na opěrnou zeď , postup prací atd.
 24. Informace v Našem městě 03-2021 – ZDE.
 25. Kontrolní den 8. 3. 20221 – stanovení postupu pro hydroizolaci pod opěrnou zídkou (změna – vícepráce), problematika kamerového sytému MP, mobiliář do předprostoru
 26. Kontrolní den 22. 3. 2021 – rozvaděč pro kamerový systém, kladení cihel opěrné zídky (změna – vícepráce), barva mobiliáře v předprostoru
 27. Kontrolní den 12. 4. 2021 – lavičky a jejich ukotvení, dlažba (kladení tmavší dlažby kolem zídky), zachování šeříku (i když je povoleno ho skácet, pokusíme se ho do koncepce sadových úprav zakomponovat i přes jeho nestabilní kondici)
 28. Kontrolní den 26. 4. 2021 – hydroizolace, přípojky a kabeláž (+chráničky) ke kamerovému systému, problematika pokládky dlažby, držák kamery.
 29. Práce na úpravách předprostoru budovy školy pokračují, na začátku května přibyly další tři nové stromy. Jeden zasahuje i do původní zámkové dlažby. To proto, aby se trochu rozbila ta původní “betonová” plocha a nově vytvářený prostor se více začlenil do původního prostranství. Ke stromu byl naistalován také systém pro závlahu a provzdušnění kořenového prostoru. Další dva nové stromy přibyly směrem k silnici a dva před budovou školy. Další stromy a keře se vysadí po dokončení terénních úprav. Několik jich bude také v ostrůvcích v novém komunikačním prostoru mezi opěrnými zídkami a zabudovanými lavičkami. Stromy, keře a další nové rostliny tak vytvoří nejen pás nové zeleně, ale také protihlukovou bariéru vůči školní budově a navíc i zastínění prostoru. Dešťová voda se nebude z velké části ztrácet do kanalizace, ale bude konstrukcí chodníků vtažena do okolní půdy, společně s podporou nových stromů, keřů a dalších rostlin tak bude zadržena v prostoru. Foto ZDE.
 30. Návštěva radního Pardubického kraje pro školství J. Kozla. Prohlídka stavby.
 31. Kontrolní den 10. 5. 2021 – odsouhlasení způsobu spárování lícového zdiva, instalace led pásku u laviček, osvětlení prostoru (nájezdová světla a osvětlení sochy), harmonogram prací (posunutí termínu stavebních prací – bez ovlivnění termínu předání díla), postup další výsadby dřevin.
 32. Kontrolní den 24. 5. 2021 – ovládání mlhoviště, kladení dlažebních kostek, nájezdová svítidla (umístění), elektroinstalace.
 33. Změny – zásadní vícepráce a méněpráce: přizdívku z lícového zdiva opěrných zídek navrhl projektant  z cihel formátu 240/115/71mm na svislo, tj. na šířku 71mm. V průběhu realizace bylo rozhodnuto, z důvodu životnosti a také vzhledu opěrných zídek, o provedení přizdívky na šířku 115mm. Výměry lícového zdiva včetně ukončení – hlavy jsou upraveny podle skutečnosti. Po provedení skrývky ornice, zjištění větší vrstvy ornice a zeminy nevhodné pro pláň komunikace, muselo být provedeno dorovnání pláně pod konstrukci chodníku zhutnitelným materiálem. V rozpočtu jsou uvedeny základy ze železobetonových pasů bez odpovídající výměry bednění. S ohledem na výšku horní hrany základů nad plání musela být část základového zdiva provedena z tvárnic ztraceného bednění. Projektant navrhl v dokumentaci DPS + ZDS provedení opěrných zídek bez hydroizolace od přisypaného terénu, údajně z důvodu nízké nasákavosti cihel klinker. Aby se v budoucnosti předešlo tvorbě výkvětů na pohledovém zdivu, požaduje technický dozor po konzultaci s technickým poradcem výrobce cihel Wienerberger provedení hydroizolace stěny z tvárnic ztraceného bednění za přizdívkou. Byly upraveny výměry truhlářských prací, lamel lavic ze dřeva Thermowoodd a nátěrů podle skutečnosti. Závěr: Při provádění díla bylo zjištěno či bylo rozhodnuto o provedení dalších prací (víceprací) a neprovedení některých prací (méněprací), přičemž nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 476.814 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -287.356 Kč bez DPH. Rozdíl činí 189.458 Kč bez DPH, tedy 229.244,18 Kč včetně DPH.
 34. Pardubický kraj poskytl na dorovnání rozdílu méněprací a víceprací finanční prostředky ve výši 230.000 Kč (usnesením Rady Pardubického kraje /365/21 dne 24. 5. 2021).
 35. Změna smlouvy o dílo  – zahrnutí víceprací a méněprací, sjednocení termínu dokončení termínů dílčích částí díla (stavební části díla včetně terénních úprav, sadových úprav, vegetačních úprav a založení trávníku podle obecně platných zahradnických zásad a standardů). Konečný termín předání díla se nemění. Dodatek ke smlouvě zveřejněn na registru smluv 7. 6. 2021.
 36. Kontrolní den 7. 6. 2021 – kamera v prostoru (podle požadavků PhDr. E. Stündla), systém dláždění, kladení dřevěných lišt na “lavičky”, vsakovací drény (13+14 m), provádění sadových úprav (zasetí trávníků, výsadba dřevin a květin).
 37. 16. června byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu na odbor dopravy MÚ Svitavy – předpokládané zahájení užívání 15. července 2021.
 38. Kontrolní den 21. 6. 2021 – držák na kameru (požadavek na usazení), zvýšení poklopu kanalizace mezi rostlinami, umístění stojanů na kola, proces přejímacího řízení od dodavatele, žádost na stavební úřad (kolaudační řízení), informace o jednání s dodavatelem dlažby (Best – precizně prováděné kladení dlažby), projednání výšek laviček (výška do 30 cm pro malé děti – bude sníženo v prostřední části, projednáno i s vedením ZŠ).
 39. Informace na Facebooku (23. 6. 2021 – Svitavy v barvách): Práce na úpravě předprostoru před svitavským gymnáziem a ZŠ pokračují zhotovováním míst k sezení – jednak laviček, které budou navrchu opěrných zídek, případně laviček zapuštěných do opěrných zídek, jednak 8 kostek k sezení u ostrůvků. Jedna z laviček bude také uzpůsobena tak, aby ji mohly využívat i ty opravdu nejmenší děti. Místa k sezení budou lehce osvícena, stejně jako část chodníku u východu z prostoru k přechodu na ulici Sokolovská. Nasvícena bude také pískovcová socha, která projde restaurováním. Zároveň se dokončuje pokládání dlažby BEST ESMERO. Jde o nepravidelnou dlažbu, která se pokládá do stěrku, ne tedy na beton, což umožní vsakování vody a odvodnění chodníku do přilehlé zeleně. Voda tak z větší části nepůjde do kanalizace, ale bude se především ztrácet v zeleni předprostoru školy, kam bude navedena (podpořeno to je i vytvořenými vsakovacími drény). Po dokončení opěrných zídek dojde k jejich vyspárování. A pokračuje také výsadba květin a dřevin a zakládání trávníků. Celé dílo bude hotovo až na přelomu srpna a září, neboť některé rostliny nelze sázet v létě, ale již během prázdnin bude možné prostor využívat.
 40. Zastupitelstvo města Svitavy schválilo 23. 6. 2021 bezúplatný převod projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce na stavbu pod názvem „Úprava prostoru před gymnáziem“ v hodnotě 260.150,- Kč vč. DPH Pardubickému kraji. Pardubický kraj (Rada Pardubického kraje) smlouvu o převodu projektové dokumentace schválil 21. 6. 2021.
 41. Odbor dopravy (MÚ Svitavy) předal 28. 6. 2021 škole oznámení o konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby – 51572-21/OD-dir/3847-2020(kol/120). Předmětem prohlídky stavby je SO 101 chodník, SO 01 vodovod, SO 401 vedení NN a SO 901 opěrné zídky a mobiliář. Místní šetření proběhne 21. 7. 2021.
 42. Kontrolní den 28. 6. 2021 – instalace laviček (včetně “kostek”) a mobiliáře, nutná úprava stojanu na kameru a mlhoviště, terénní a sadové práce, elektroinstalace. Dohodnut dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: vícepráce – podélné řezání a montáž lamel na lavičky + prkna, méněpráce – nátěry lamel a prken (navýšení ceny o 35.357 Kč) – cena díla je tedy 3.760.947,08 Kč (bez DPH),  dohodnuto předání části díla (bez výsadby cibulovin) do 7. 7. 2021 a byl upraven termín výsadby cibulovin (nelze sázet v létě) – do 31. 10. 2021.
 43. 7. 7. 2021 – zahájeno přejímací řízení – provedena kontrola stavu. Přejímací řízení ukončeno 9. 7. 2021 – byly sepsány vady a nedodělky (zbývá zejména dokončit spárování hlavy opěrných zídek a dilat. spár, upravit koš na tříděný odpad, srovnat cca 1 m2 dlažby, provést úklid a vyklizení staveniště, provést 1x nátěr lamel a výměnu 3 poškozených lamel, nainstalovat trojnožku pro mlhoviště a kameru (ta bude dodána na podzim, není součástí zakázky, dodává měst. policie), opravit vnitřní omítku, provést ochranný nátěr nátěr zídek. Odstraněno bude do 23. 7., resp. do 30. 7. 2021. Dokončení díla proběhne výsadbou cibulovin (do 31. 10. 2021 – nejde provést dříve).
 44. Středa 21. 7. 2021 – proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby speciálním stavebním úřadem (odbor dopravy a silničního hospodářství MÚ Svitavy) a byl vydán kolaudační souhlas (č.j. 63026-21/OD-dir/18040-2021(kol/120), který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.
 45. Na webu školy a na facebooku byl publikován příspěvek o tom, že prostor byl dán do užívání – ZDE.
 46. Cena díla, které provedla stavební firma Ivan Ulehla s. r. o. činí  Kč 4.550.746,00 včetně DPH – prostředky poskytl Pardubický kraj (+ Kč 2.200,– šlo z rozpočtu školy).
 47. Na nově upravený prostor před svitavským gymnáziem se přijeli 9. 9. 2021 podívat radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel, vedoucí odboru školství Krajského Úřadu Pardubického kraje Mgr. M. Kiss a také starosta města Svitavy Mgr. David Šimek. Pozváni byli mj. také proto, že celou úpravu financoval Pardubický kraj a město Svitavy poskytlo projektovou dokumentaci. Všem hostům se prostor líbil. Foto z návštěvy je ve fotogalerii ZDE.
 48. V pondělí 20. 9. 2021 začala poslední etapa díla – vysazování cibulovin – foto ZDE.

 

Projekt rekonstrukce zadního traktu budovy obchodní akademie 

V uvolněných prostorách budovy obchodní akademie se z jedné bývalé učebny OA vytvoří prostor (učebny logopedie) pro Speciální pedagogické centrum Polička, dvě bývalé učebny OA budou poskytnuty SZdrŠ Svitavy pro praktický výcvik oboru Masér. V rámci akce bude vybudován výtah pro žáky obchodní akademie (do všech pater) a také pro žáky a klienty SZdrŠ a SPC. Akci financuje Pardubický kraj, který je zřizovatelem OA Svitavy, SZdrŠ Svitavy i SPC Polička. 5. května bylo vydáno stavební povolení. Realizace akce byla naplánována na léto roku 2020 (nebyla zatím schválena zřizovatelem), od roku 2019 se zpracovává projektová dokumentace. Akce zatím nebyla zřizovatelem schválena.

Dokončení víceúčelového hřiště 

Dne 11. 5. 2020 bylo předáno dílo – “Víceúčelové hřiště“. Vzniklo rekonstrukcí původního (cca 50 let starého kurtu v areálu školy). Dílo financoval Pardubický kraj – 2 mil. Kč. Dílo bylo započato v roce 2019, práce byly kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám přerušeny. Hřiště využívají kromě žáků školy i oddíly TJ (volejbalový, fotbalový).

Dodávka prostředků IT 2021

Gymnázium bude v létě 2021 modernizovat učebnu výpočetní techniky. K tomu vyhlásilo VZMR: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dodávku prostředků IT pro zadavatele “„Dodávka prostředků IT 2021“. Výzva je ZDE a přílohy k výzvě jsou ZDE. Zveřejněno 11. 6. 2021. Lhůta pro dodávání nabídek končí 25. 6. 2021 v 11:00 hodin. Sdělení o zrušení VZMR ZDE.

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dodávku prostředků IT pro zadavatele “Dodávka prostředků IT 2021 – PC + monitor, NT”. Výzva je ZDE a přílohy k výzvě jsou ZDE. Zveřejněno 28. 6. 2021. Lhůta pro dodávání nabídek končí 12. 7. 2021 v 11:00 hodin. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ZDE.

Projekt “Dešťovka”

Škola požádala v roce 2021 do zapojení programu “Dešťovka”, tedy o poskytnutí dotace na vybudování nádrží na dešťovou vodu. Ze střechy gymnázia i obchodní akademie by se “stahovala” srážková voda do nádrží a byla by využívána např. na závlahu některých prostor školy (včetně nově upraveného předprostoru). “Dešťovka” je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou. V září 2021 se začala připravovat studie projektu.

Dodávka 2 ks plynových kondenzačních kotlů na OA včetně projektové dokumentace

Škola získala prostředky na výměnu kotlů v tzv. malé kotelně na obchodní akademii. Staré kotle bude vyměněny za úspornější kondenzační kotle. Investiční akce, podporovaná finančně Pardubickým krajem, byla realizována v závěru roku 2022. Výměna kotlů (včetně instalace a zednických prací – odvod kondenzátu do odpadového potrubí) přišla na téměř 280.000,– Kč. Jde o příspěvek k snížení energetické náročnosti školy.

Energetická opatření – výměna stávajících svítidel v budovách organizace za LED technologii

Škola v minulosti začala s postupnou výměnou osvětlení – instalována byla LED svítidla v některých prostorách gymnázia a také v tělocvičně obchodní akademie. Pardubický kraj finančně podpořil dokončení výměny svítidel ve všech zbývajících prostorách gymnázia (včetně prostor základní školy, které má ZŠ pronajaté) a obchodní akademie. Jde o další příspěvek k snížení energetické náročnosti školy – tentokrát za téměř 2 mil. Kč.

Rozšíření zónové regulace topného systému na odloučené pracoviště zadavatele

V budově gymnázia je již 20 let nainstalována a dosud funkční regulace topného systému (před necelými 10 lety prošla úpravou), v budově obchodní akademie byla obdobná regulace také nainstalována, není však již plně funkční. Škola obdržela od zřizovatele (Pardubický kraj) prostředky na novou regulaci na obchodní akademii. Ta by měla být kompatibilní se systémem v budově gymnázia a měla by být (podobně jako na gymnáziu) dálkově ovládána (přes PC). K instalaci by mělo dojít na přelomu ledna a února 2023.