Maturita obecně

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 (informace upraveny podle Opatření obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 a Opatření obecné povahy MŠMT z 15. 3. 2021)

Opatření obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 – ZDE

Opatření obecné povahy MŠMT z 15. 3. 2021 –ZDE 

Další aktuální informace platné od března 2021:

Model maturitní zkoušky 2020/2021 – metodika MŠMT (včetně náhradních termínů a opravných termínů) – platné od 15. března 2021  ZDE

Hlavní body úprav maturit – od března 2021 ZDE

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky (termíny didaktických testů) – jarní období 2021 – ZDE

Pro žáky, kteří budou konat ústní zkoušku, se průběh ústní zkoušky a maturitní témata (otázky) podle pokynu  ředitele školy ze 14. 2. 2021 nemění – ZDE. 

Časový harmonogram výuky v březnu až v květnu pro maturanty a harmonogram  maturitních zkoušek pro gymnázium i obchodní akademii najdete ZDE.

Ústní zkouška z ČJL a cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části (a koná z něj didaktický test) je podle výše uvedeného opatření obecné povahy zkouškou dobrovolnou, žák podává do 30. 4. 2021 žádost o vykonání takové zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka budou povinně konat jen ti žáci, kteří se k takové zkoušce přihlásili v rámci profilové zkoušky bez vazby na společnou část maturitní zkoušky (nebudou z cizího jazyka konat didaktický test).

V souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-3, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Žáci se však mohou rozhodnout, že tyto zkoušky vykonají (mohou se rozhodnout, že vykonají dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě zkoušky), úmysl zkoušky vykonat sdělí řediteli školy nejpozději do 28. dubna 2021 (opatření obecné povahy uvádí datum 30. 4. 2021, dřívější datum odevzdání platí na naší škole kvůli kontrole správnosti vyplnění tiskopisu. Žák má však nárok dodržet termín 30. 4. 2021, avšak již bez nároku na kontrolu ze strany školy). Formulář pro vyplnění žádosti najdete ZDE (formulář nevyplňují a neodevzdávají žáci-maturanti, kteří nebudou konat ústní zkoušku z ČJL a cizího jazyka). Formulář si nejdříve stáhněte do svého počítače a tam ho teprve vyplňujte.

Žák, který se rozhodne maturovat z českého jazyka a literatury ústní zkouškou, musí odevzdat (společně se žádostí o vykonání ústní zkoušky z ČJL) vlastní seznam četby. Seznam se kompletně vyplněný odevzdává do 28. 4. 2021 (případně podle informací učitele ČJL). Seznam žáci odevzdávají jednak e-mailem ke kontrole učiteli ČJL v dané třídě (ob@gy.svitavy.cz) , jednak v tištěné podobě na sekretariát školy nebo poštou (společně s žádostí o konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury). Připojujeme ZDE šablonu pro vytvoření seznamu četby s pokynem ke zpracování seznamu a kritérii pro výběr. Žáci odesílají (předávají) škole pouze vyplněný seznam (tedy 1. stránku přílohy). Šablona je platná pouze pro maturanty z gymnázia, maturanti z OA již šablonu a pokyn k vyplnění obdrželi od učitelky ČJL.

************

Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Ve společné části žáci konají formou didaktického testu povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury (podle Opatření obecné povahy MŠMT z 15. 3. 2021 jde o nepovinnou zkoušku), a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (podle Opatření obecné povahy MŠMT z 15. 3. 2021 jde o nepovinnou zkoušku), a jednak také z dalších povinných profilových zkoušek:

  • gymnázium má v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanoveny další 2 povinné profilové zkoušky: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, biologie, chemie, fyzika, dějepis, informatika a komunikační technika (IKT), základy společenských věd, zeměpis, matematika (pro povinnou zkoušku si v profilové části MZ žák nevolí zkoušku ze stejného cizího jazyka, ze kterého bude povinně maturovat ve společné části maturitní zkoušky, nebo matematiku, pokud z ní bude povinně maturovat ve společné části MZ)
  • obchodní akademie má v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanoveny další 3 povinné profilové zkoušky: ekonomika, účetnictví a praktická zkouška z odborných předmětů.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, přičemž není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části (tzv. zkouška navazující na společnou část maturitní zkoušky), či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát. Písemné práce byly podle Opatření obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 pro maturitní zkoušku v roce 2021 zrušeny.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující.

Více o maturitní zkoušce na www.cermat.cz.

Aktuálně o maturitní zkoušce na škole ve školním roce 2020–2021 – ZDE.

Maturitní kalendář ve školním roce 2020–2021 – ZDE.

Ředitel školy zveřejnil 29. 9. 2020 Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (společná část) pro maturitu v roce 2021:

Pro gymnázium (pro třídy 4. B a oktáva A ) – ZDE.    (aktualizováno 12. 2. 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1))

Pro obchodní akademii (pro třídy 4. A a 4. B) – ZDE.

Ředitel školy vydal 29. 10. 2020 pokyn Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2021, formy zkoušek, jejich průběh a témata zkoušek“ZDE.    (aktualizováno 13. 2. 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1)).

Na základě vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, §24, odst. 1 vydal ředitel školy zásady hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Zásady podepsali členové maturitních zkušebních komisí před konáním první maturitní zkoušky. Zásady jsou ZDE.

Ředitel školy vydal 14. 2. 2021 pokyn “Sdělení ředitele školy k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 a k výuce posledních ročníků oborů vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021″ – ZDE. 

Úterý 1. 12. 2020 je nejzazší  termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce. Tiskopisy přihlášek jsou ke stažení a k vyplnění v maturitních Aktualitách, žáci si je vyplní (údaje o sobě, zvolené maturitní předměty, atd.) a zašlou mailem do školy nebo odevzdají třídním učitelům – doporučený termín je 25. 11. 2020.

Od roku 2020 se mohou maturanti také přihlašovat na nepovinnou zkoušku Matematika rozšiřující (dříve Matematika plus). V případě úspěšného vykonání této zkoušky ji zohledňuje 15 vysokých škol a univerzit při přijímacím řízení (seznam VŠ je ZDE). Další informace k Matematice rozšiřující (dříve MAT+) na webu www.cermat.cz ZDE.

Maturanti se mohou do 31. 1. 2021 přihlašovat, registrovat do tzv. VPŽ (výsledkového portálu žáka), a to na stránkách Cermatu ZDE. Získají tak přístup ke všem informacím ohledně maturity, zejména k svým průběžným a celkovým výsledkům.