Omlouvání absence, zahraniční studia a stáže

V souladu se školním řádem Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy zveřejňujeme pravidla pro omlouvání absence žáků. Absenci omlouvají zletilí žáci (18+) nebo zákonní zástupci nezletilých žáků (rodiče,…) 

Předem známá absence

Nemůže-li se žák z vážných důvodů zúčastnit výuky nebo akce pořádané školou pro překážku jemu nebo jeho rodičům (zákonným zástupcům nezletilých žáků) předem známou, oznámí zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka takovou absenci předem:

  • z 1 hodiny (či její části) uvolňuje vyučující, v případě nutného opuštění budovy školy žák informuje navíc také třídního učitele,
  • na celý den nebo dva dny uvolňuje třídní učitel,
  • na delší dobu uvolňuje ředitel školy (písemné sdělení o předem známé absenci předávají zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků  třídnímu učiteli a ten ji po zaevidování plánované absence předává řediteli školy. Škola obvykle „žadatele“ písemně informuje o tom, že absenci registruje. Tiskopis k ohlášení předem známé absence je ke stažení ZDE. Nejdříve tiskopis stáhněte do svého počítače a teprve pak ho vyplňujte, případně si můžete tiskopis vyzvednout na sekretariátu školy.

Jde-li o absenci na akci pořádané školou (např. exkurze, zájezd do divadla, zahraniční zájezd, výměnný pobyt,…), musí zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka oznámit absenci navíc také organizátorovi takové akce. 

Absence, která nebyla předem známá

Pokud se žák nemůže z vážných důvodů zúčastnit výuky nebo akce pořádané školou a tato absence nebyla předem známá (akutní onemocnění, nevolnost, zranění, náhlá hospitalizace atd.), musí být neprodleně po vzniku důvodu absence provedeno nahlášení důvodu absence škole (např. telefonicky, písemně či e-mailem). Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, nejlépe ihned.

Nejpozději do 3 dnů po návratu žáka do školy musí být doložena celková nepřítomnost žáka ve vyučování zápisem v omluvném listu, případně doložením potřebných dokladů. Jestliže se tak nestane, může být příslušná část absence považována jako absence neomluvená.

Doporučení pro návštěvy lékaře

V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nejnutnějším případě, např. při akutním zdravotním problému nebo nezbytné lékařské prohlídce, kterou nelze provést v jiném čase. 

Neomluvení absence po 5 dnech

Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; v případě žáka, který splnil povinnou školní docházku, zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. 

Rekreační pobyty, dovolené s rodiči, rodinné důvody

Ředitelství školy respektuje všechny řádné omluvenky absence žáka z důvodu rodinné či jiné rekreace či jiných rodinných důvodů, vyhrazuje si však právo poukázat na některé skutečnosti v prospěchu a chování žáka, které mohou činit nepřítomnost žáka ve škole rizikovou. Podmínkou je podání sdělení o předem známé absenci v dostatečném předstihu, aby sdělení mohlo být řádně administrováno. Taková absence nemusí žáka opravňovat k omluvám při prověrkách znalostí a dovedností (při testech, zkoušení, písemných pracích apod.).

Kdo provádí omluvení absence?

Veškeré omlouvání absence provádějí pouze zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků. Omlouvání absence žáků se uskutečňuje zejména prostřednictvím omluvného listu, v případě předem známé absence delší než dva dny i písemným sdělením zletilého žáka nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka – tiskopis vydaný školou je ZDE. Nejdříve tiskopis stáhněte do svého počítače a teprve pak ho vyplňujte, případně si můžete tiskopis vyzvednout na sekretariátu školy. Případné potvrzení lékaře nebo žádost jiného subjektu (ZUŠ, sportovního oddílu apod.) o uvolnění je jen přílohou k omluvence.

Informace pro žáky, kteří se zúčastní dlouhodobého studijního pobytu v zahraničí, odborného pobytu, odborné stáže  nebo pobytu v rámci projektu 

Podrobné informace o tom, jak má žák (jeho zákonný zástupce) postupovat v případě studia v zahraničí, v případě odborných stáží (např. ve firmě, na vysoké škole, na vědeckém pracovišti) či uvolňování v rámci projektů (např. Erasmus) najdete ZDE.