Obchodní akademie

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

Studium oboru obchodní akademie je připraveno pro absolventy 9. tříd ZŠ. V ročníku otevíráme pravidelně jednu až dvě třídy tohoto studia. Kód oboru je 63-41-M/02.
Obchodní akademie je střední odbornou školou, která poskytuje ve čtyřletém studiu střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolvování oboru kvalifikuje absolventy k výkonu středních ekonomických a obdobných funkcí a absolventům umožňuje ucházet se o vysokoškolské vzdělávání.

Pro co připravujeme absolventy?

Škola připravuje absolventy schopné zastávat odborné a řídící funkce  především v malých a středních podnicích a organizacích výrobní i nevýrobní sféry, samostatně podnikat ve zvoleném oboru a pružně reagovat na potřeby praxe. Vzhledem k získaným znalostem lze předpokládat uplatnění absolventů v ekonomickém úseku a managementu různých typů společností, v peněžních ústavech, v rozpočtových a příspěvkových organizacích.

Základem je odborná příprava

Základem vzdělávání je odborná příprava v předmětech ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace (naučíme Vás psát na klávesnici všemi deseti), ekonomická cvičení, právo. Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia. Jedná se především o předmět cvičná kancelář. Škola zavedla pro zájemce také prakticky a reálně zaměřenou aktivitu studentská firma. Ve třetím a čtvrtém ročníku absolvují žáci souvislou praxi v nějakém podniku či instituci.

Volitelné zaměření studia

V posledních dvou letech studia se žák může profilovat podle své předpokládané profesionální orientace, podle svého zájmu a také vzhledem k podmínkám přijímacího řízení a studia na vysoké škole. Volí si jedno ze tří zaměření, kterými jsou obecná ekonomika (ekonomické praktikum), veřejná správa nebo finanční poradenství:

  • obecná ekonomika (ekonomické praktikum) – hlavními tématy zaměření jsou: zásobovací činnost, hospodaření s DM, investiční činnost, personální činnost, řízení hospodářského výsledku, analýza ekonomických výsledků, financování podnikových činností, daňová povinnost podniku apod.
  • veřejná správa – hlavními tématy zaměření je veřejná správa a její organizace, územní samospráva, ministerstva a další ústřední orgány veřejné správy, správní řízení a jeho průběh v první instanci, přestupky a jiné správní delikty, specifické otázky veřejné správy – správa zaměstnanosti a ČSSZ, živnostenská správa, správa na úseku Katastru nemovitostí, stavební správa, správa policie apod.
  • finanční poradenství – žáci se v tomto zaměření zabývají problematikou finančního systému, bankovnictvím, platebními službami, pojišťovnictvím, finančním zprostředkovatelstvím, hospodaření domácnosti apod.

Jazykové vzdělávání

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky se žáci věnují českému jazyků a dvěma cizím jazykům – všichni žáci mají povinně angličtinu, jako druhý cizí jazyk mají němčinu nebo ruštinu, nabízena je také francouzština. Oba cizí jazyky se vyučují na takové úrovni, aby z nich mohl žák bez problémů odmaturovat.

Informatika na škole

Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, např. cvičná kancelář a účetnictví. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.

Učíme se matematiku

Školní vzdělávací program vytváří velký časový prostor pro matematické vzdělávání. Hodinové dotace matematiky umožní žákům úspěšné složení maturity i přijímacích zkoušek do terciárního vzdělávání (na vyšší odborné nebo vysoké školy).

Aktivity školy

Výuka je umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. Žáci jsou zapojováni do odborných soutěží EKOTÝM, Účetní tým apod., kde dosahují vynikajících výsledků na celostátní úrovni. Pro zvýšení motivace k učení se cizím jazykům jsou pravidelně organizovány konverzační soutěže v angličtině a němčině, znalosti mateřského jazyka mohou žáci prokázat v soutěži Olympiáda v českém jazyce. Měřit své znalosti mohou i v matematice, a to v Celostátní matematické soutěži odborných škol, v mezinárodní matematické soutěži Klokan a v soutěži Matematická olympiáda. V rámci tělesné výchovy se zařazuje např. již do 1. ročníku lyžařský výcvikový kurz, pro žáky 2. ročníku sportovně turistický kurz pro žáky druhého ročníku a v každém školním roce sportovní dny, ve kterých soutěží družstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách.

Exkurze a poznávací zájezdy

Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky žáků. Jde o poznávací exkurze do kulturně významných míst České republiky, zejména do Prahy. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové a poznávací zájezdy do Anglie a Francie, případně německy mluvících zemí. V oblasti ekonomického vzdělávání se jedná o exkurze do peněžních ústavů a místních firem, které žákům umožní lépe poznat systém řízení a financování.

Jak se stát žákem školy?

Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Uchazeči musí vykonat přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel školy na základě stanovených kritérií, která jsou každoročně zveřejněna ve směrnici ředitele. Škola organizuje pro zájemce o studium každoročně vždy v lednu až v únoru přípravné kurzy k přijímačkám. Vše, co se týká přijímacího řízení a přípravných kurzů, najdete v části tohoto webu, která je věnována uchazečům o studium, např. ZDE.