Začátek školního roku na gymnáziu a na obchodní akademii, screeningové testování žáků a preventivní a protiepidemická opatření + aktualizované rozvrhy

Ve středu 1. září nastupují žáci do školy v novém školním roce 2021–2022. Učitelé nastupují na tzv. přípravný týden ve čtvrtek 26. 8. 2021 (v 8:00 začne jednání pedagogické rady na OA a v 10:00 na gymnáziu). Do začátku školního roku proběhnou mj. opravné zkoušky žáků.

Zahájení výuky 1. 9. 2021

Žáci nastoupí do školy ve středu 1. září 2021, přibližně dvouhodinové třídnické hodiny začnou na gymnáziu postupně, v intervalech,  a to kvůli antigennímu testování žáků v intervalech. Žáci budou v uvedenou dobu odvedeni od vchodu do školy třídními učiteli v těchto intervalech (není tedy nutné hodit ke škole dříve, aby se žáci nehromadili před budovou):

– žáci nižšího stupně gymnázia (prima až kvarta) od 7:55,

– žáci čtyřletého studia gymnázia (1. B až 4. B) od 8:15,

– žáci vyššího stupně osmiletého studia gymnázia (kvinta až oktáva) od 8:30,

– žáci 1. A obchodní akademie od 8:00,

– žáci 2. A obchodní akademie od 8:15,

– žáci 3. A obchodní akademie od 8:30.

Třídnické hodiny 1. 9. 2021 budou končit (kromě nových tříd) v cca 10:00 až 10:30. Rozvrh hodin ve čtvrtek 2. 9. 2021 bude na gymnáziu upraven kvůli konání maturitních zkoušek v „podzimním termínu“ – svitavské gymnázium je tzv. spádovou školou pro náhradní a opravný termín maturit (didaktických testů) pro celý okres.

Informace k adaptačnímu soustředění žáků primy a 1. B gymnázia a třídy 1. A obchodní akademie naleznete ZDE.

Stravování ve školní jídelně gymnázia

Oběd se žákům 1. 9. 2021 vydává od 11:30. Pokud by v tento den někdo ze žáků chtěl oběd již mít, musí si ho do 31. 8. 2021 zvlášť přihlásit a zaplatit (jde o opatření, aby se jako v minulosti nestalo, že první den, který je zkrácený, na oběd se do školy nakonec vrátilo jen několik žáků a stovky obědů zůstaly nevyzvednuté). Obědy do školní jídelny se prodávaní od 24. 8. 2021 (u vedoucí školní jídelny) – s podáním přihlášky ke stravování obdrží žáci u vedoucí školní jídelny proti záloze 101,– Kč čip pro vstup do školy a pro objednávání a odebírání stravy v jídelně, čip si pak aktivizují na sekretariátu gymnázia (případně sekretariátu OA) – více ke stravování ZDE nebo ZDE. Obědy budou mít od 1. 9. přihlášené pouze noví žáci gymnázia a OA (prima, 1. B a 1. A), kteří se zúčastní ve dnech 1. až 3. 9. 2021 adaptačního soustředění. Pokud by se někdo z těchto nových žáků školy nechtěl v době adaptačního soustředění stravovat v jídelně gymnázia, musí si oběd do úterý 31. 8. 2021 odhlásit: mailem na adrese re@gy.svitavy.cz nebo telefonicky na čísle 461541348, případně přímo ve školní jídelně.

Pro žáky obchodní akademie nadále platí, že si pro stravování mohou vybrat stravování ve školní jídelně gymnázia (400 m od OA), nebo ve školní jídelně ZŠ na ulici T. G. Masaryka (200 m od OA).

Rozvrhy výuky na gymnáziu a na OA

Aktualizované (k 30. 8. 2021) rozvrhy hodin jednotlivých tříd (včetně skupin jazykové školy) pro gymnázium jsou ZDE a pro obchodní akademii ZDE. Ve všech případech jde o aktuální stav k 25. 8. 2021. Nemusí jít však o definitivní rozvrh, vzhledem k tomu, že jde o období velmi hektické, může dojít i k nějakým drobným změnám. Zejména u jazykové školy se může ještě drobně změnit kvůli tomu, že někteří žáci budou na konci srpna konat rozřazovací testy a mohou být nakonec v jiné skupině. Rozvrh zveřejňujeme kvůli tomu, aby si podle výuky mohli žáci plánovat své mimoškolní aktivity. Žáky budoucí primy upozorňujeme, že označení jejich třídy je 1V.A a žáky čtyřletého studia gymnázia 1. B upozorňujeme, že jejich třída nese označení 1Č.B. Označení třídy prvního ročníku obchodní akademii je 1. A.

Preventivní a protiepidemická opatření a antigenní testování žáků

Ministerstva školství a zdravotnictví vydala několik dokumentů (ve formátu PDF ZDE, ZDE a ZDE), které se týkají podmínek zahájení výuky od 1. 9. 2021. Z podmínek vybíráme:

 1. škola se řídí předepsanými aktuálními hygienickými a epidemiologickými zásadami, škola poskytuje na několika místech dezinfekční prostředky (upozorňujeme na důslednou hygienu rukou), je zajištěn zvýšený úklid a dezinfekce prostor, časté větrání apod.,
 2. žáci jsou povinni chránit si dýchací cesty (respirátory, žáci do 15 let mohou používat roušky) ve společných prostorách školy, na chodbách, v šatnách, na toaletách apod. Ve třídách, tělocvičnách a ve školní jídelně při konzumaci jídel ochrana dýchacích cest povinná není (až na výjimky – viz dále),
 3. ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne v budově školy preventivní screeningové testování neinvazivními antigenními testy (jde o testy GENRUI – instruktážní video ZDE), a to vždy před 1. vyučovací hodinou (rozvrh výuky bude v uvedených dnech upraven), případně po jeho příchodu do školy (žák se v takovém případě hlásí na sekretariátu školy). Časy příchodu do školy a rozpis testování je uveden výše. Testování bude probíhat obdobně, jako tomu bylo na konci minulého školního roku, kdy testování také probíhalo a bylo organizačně bezproblémové, také ze strany testovaných žáků se neobjevily žádné problémy,
 4. testování neproběhne u žáků:
 5. kteří jsou očkovaní (minimálně 14 dnů po druhé dávce)
 6. nebo prodělali nemoc Covid-19 v minulých 180 dnech
 7. nebo předloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 8. v případě, že by se žák nepodrobil testování, může se účastnit výuky, ale bude muset dodržovat podle pokynů mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přísnější hygienická opatření než ostatní (stálá ochrana dýchacích cest – roušky nebo respirátory i v učebně při výuce, oddělené stravování, jiný režim svačení o přestávce atd. – viz materiál ZDE, str. 13). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 9. dokončené očkování žáci doloží při prvním vstupu do budovy školy certifikátem o očkování, prodělané onemocnění covid-19 je třeba doložit potvrzením od lékaře, negativní výsledek testu potvrzením z odběrového místa nebo od lékaře,
 10. pokud příslušný doklad podle bodu f) zákonní zástupci nebo zletilí žáci zašlou předem na adresu školy info@gy.svitavy.cz, usnadní to organizaci screeningového testování 1. 9. 2021, protože škola bude v předstihu vědět, kdo se testovat nebude muset,
 11. škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění (objevení) bude postupovat podle metodiky MŠMT (např. nevpuštění do budovy školy, umístění do izolační místnosti – na gymnáziu jde o studovnu, na OA u učebnu PEK2). Prosíme žáky, aby v případě, že mají příznaky infekčního onemocnění, do školy nepřicházeli,
 12. v případě, že se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, budou telefonicky informování zákonní zástupci, kteří si musí žáka osobně vyzvednout. Zákonný zástupce nebo zletilý žák potom informuje o svém stavu praktického lékaře, ten pak následně KHS, která rozhodně o dalším postupu, o kterém informuje školu,
 13. tělesná výchova bude probíhat zejména ve venkovních prostorách, pokud to dovolí klimatické podmínky,
 14. školní stravování funguje za zvýšených hygienických opatření.

Doporučujeme řádně si prostudovat uvedený materiál MŠMT (ZDE), který se v zásadních záležitostech odvolává na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (ZDE), které obsahuje také zdůvodnění opatření. Aktuální pravidla platné pro školu najdete ZDE.

Pokud budete mít nějaký dotaz k začátku školního roku, antigennímu testování, adaptačnímu soustředění nových žáků školy apod., telefonujte na č. 461535090.

Přejeme všem žákům školy, aby se jim školní rok 2021/2022 vydařil.