Kdy se kdo bude vracet do školy?

Ministerstva zdravotnictví a školství připravily systém rozvolňování opatření ve školství. Dokument “Opatření PES pro oblast školství” počítá s tím, že při vyhlášeném stupni 4 se vrací do školy žáci nižšího stupně víceletého gymnázia (rotační systém – ze čtyř tříd – prima až kvarta – se budou ve škole vždy 2 prezenčně učit a 2 se budou učit z domova distančně, po týdnu se třídy ve škole prohodí – prezenční výukou ve škole začnou prima a sekunda) a maturanti gymnázia (oktáva A a 4. B) a obchodní akademie (4. A a 4. B) – maturanti budou docházet do školy prezenčně bez střídání, u nich rotační systém neplatí. Při vyhlášeném stupni 3 se do rotačního systému (týden výuka ve škole a týden výuka doma) zapojí i žáci od kvinty a 1. B výše v případě gymnázia a 1. A a výše v případě OA. Maturanti se budou vyučovat bez rotačního systému jen ve škole. Pokud se dostaneme na stupeň 2, tak všichni žáci studují ve škole již bez rotačního systému. “Opatření PES pro oblast školství” je ZDE nebo přímo na webu MŠMT ZDE. Systém neuvádí, kdy k posunu do příslušného stupně dojde, vždy se musí čekat, až příslušný stupeň vláda vyhlásí. Je možné, že stupeň 4 bude platit již od 23. 11. 2020 (?). Ještě ve stupni 1 (PES) bude nutné mít ve škole roušky. K provozu ve školní jídelně: v momentě, kdy začnou podle vyhlášených stupňů PES chodit žáci do školy, budou se ve školní jídelně při přísných opatřeních moci stravovat jen žáci, kteří se v ten den budou ve škole učit prezenčně. Žáci, kteří se v té době budou vzdělávat distančně, do jídelny nesmí chodit, budou si však moci v určenou dobu jako cizí strávníci vyzvednout za dotovanou cenu do jídlonosiče u okénka jídelny (take-away).

Je možné, že systém uvolňování protikoronavirových opatření (pořadí nástupu žáků do škol) může doznat změn.

Již od 18. 11. 2020 je možné využívat tzv. konzultací (jeden učitel – jeden žák). V souladu s doporučením MŠMT vydává ředitel školy PaedDr. Milan Báča tento organizační pokyn ke konzultacím (shrnují i důvody pro účast na konzultaci 1+1, které se může žák vzhledem k vzdělávacím potřebám zúčastnit po dohodě s učitelem příslušného předmětu):

Žák se s učitelem může dohodnout na individuální konzultaci (jeden učitel – jeden žák) z těchto důvodů:

a) žák má pro distanční studium doma špatné technické podmínky (potíže s výpočetní technikou, internetem),

b) žák byl nemocen a má problém učivo dohnat s využitím prostředků pro distanční výuku (online synchronních a asynchronních, případně i offline prostředků a metod),

c) žák nemá doma dostatečné podmínky pro distanční studium netechnického charakteru (např. je v malém bytě více studujících dětí-žáků, ne všichni mají možnost využívat potřebnou techniku),

d) žák má problémy ve studiu, s ohledem na vzdělávací potřeby žáka je konzultace nutná,

Konzultaci si může vyžádat žák i učitel, u nezletilých žáků v obou případech vždy se souhlasem zákonného zástupce. U konzultace nezletilého žáka může být v nutném případě přítomen zákonný zástupce žáka. Konzultace musí proběhnout mimo rozvrh distančního studia žáka i učitele (aby nebyla narušena distanční výuka z důvodu absence učitele i žáka), výjimečně v naléhavém případě se dá domluvit úprava rozvrhu (jednoho nebo druhého účastníka konzultace). Konzultace probíhají v budově gymnázia nebo obchodní akademie v prostoru, který určí vedení školy, a to za přísných hygienických podmínek, v rouškách (či jiné ochraně nosu a úst) za dodržení potřebných odstupů. Žák, který se konzultace zúčastní, čeká před budovou, kde si ho učitel vyzvedne a zavede ho do příslušné učebny. Při vstupu do budovy i při opouštění budovy použije žák dezinfekčních prostředků. Učitel provede o konzultaci zápis do třídní knihy (s uvedením jména žáka a data do poznámky u poslední vyučované hodiny daného předmětu).