Jak se bude v pololetí hodnotit a kdy žáci dostanou vysvědčení

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat podle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň se při hodnocení zohlední specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Na základě doporučení, které společně vydalo 4. 1. 2021 MŠMT, škola upravila pro školní rok 2020/2021 části školního řádu školy gymnázia a obchodní akademie. Podle přiloženého dokumentu ZDE, který schválilo vedení školy a školská rada, se na naší škole bude tradičně klasifikovat, učitelé budou vycházet ze získaných podkladů pro hodnocení, zejména počet známek a množství a rozsah písemných testů a zkoušení. Přihlížet se bude k účasti žáků na distanční výuce, aktivitě při distanční výuce a aktivnímu zapojení se do učení v různých formách distanční výuky, plnění zadané úkoly v distanční výuce (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.) atd. V případě, kdyby z objektivních závažných důvodů neměla škola výjimečně dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se postupuje podle školského zákona a stanoví se náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021) může v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT výpis z vysvědčení škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Škola však sdělí 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům prostřednictvím Bakalářů: Bakaláři/Klasifikace/Pololetní klasifikace (návod ZDE).