U3V

logo U3V

Univerzita třetího věku Valentina Oswalda Ottendorfera ve Svitavách (U3V) vznikla při svitavském gymnáziu v roce 2003. Za dobu své existence si vybudovala solidní postavení mezi vzdělávacími institucemi ve Svitavách a okolí. Svědčí o tom i skutečnost, že se řádné nebo postgraduální studium absolvovalo již několik set absolventů, několik posluchačů U3V studovalo nebo studuje opakovaně. Posluchači U3V jsou lidé obvykle ve věku 60 až 80 let, někteří posluchači byli i starší. Univerzitu třetího věku V. O. Ottendorfera podporuje také město Svitavy.Svitavská univerzita třetího věku nese od roku 2006 čestný název „Univerzita třetího věku Valentina Oswalda Ottendorfera“, a to podle významného svitavského mecenáše.

Studium, které začíná slavnostní imatrikulací, trvá tři roky a je rozděleno do šesti semestrů, přičemž každý semestr je odborně zaměřen:

  1. Regionální dějiny (garantem je Mgr. Monika Němcová)
  2. Dějiny umění: výtvarné umění, hudba, dějiny literatury (garantem je PaedDr. Věra Burešová)
  3. Základy počítačové gramotnosti (garantem je Mgr. Ditta Kukaňová)
  4. Základy přírodních věd, ekologie (garantem je Mgr. Jiří Mach)
  5. Základy společenských věd: právní základ v praxi, politologie a sociologie (garantem je Mgr. Vladimír Velešík)
  6. Člověk ve zdraví a nemoci, psychologie (garantem je MUDr. Josef Čáp)

Podívejte se na několik ukázkových programů jednotlivých semestrů z let minulých. Výkonným ředitelem U3V je PaedDr. Milan Báča, členy správní rady V čele svitavské U3V stojí správní rada, kterou tvoří např. ředitelé a ředitelky městské knihovny, městského muzea a galerie, zástupce městského úřadu a některé další osobnosti města. Posluchači docházejí do „školy“ jedenkrát (někdy i dvakrát) za měsíc na 2-3 hodinové přednášky nebo semináře. Výuka probíhá především na svitavském gymnáziu. Roční studijní poplatek je symbolický a činí Kč 700,–. Do ročníku je přijímáno cca 30 zájemců o tuto formu celoživotního vzdělávání. Studium je zahajováno v průměru jedenkrát za dva roky.

Vyučujícími v U3V jsou ze středních a vysokých škol a další odborníci na danou problematiku. Od počátku existence U3V se za katedrou vystřídalo přibližně 100 lektorů. K oblíbeným lektorům patří vedle výše uvedených garantů (většinou jde o pedagogy svitavského gymnázia) např. městská historička Monika Němcová se svým cyklem přednášek z regionálních dějin. K úspěšným přednášejícím z bohaté historie U3V patřili např. hudební skladatel a spisovatel Ilja Hurník, Doc. Petr Kmošek z Univerzity Hradec Králové, svitavští právníci JUDr. Jana Čepelková, JUDr. Šárka Navrátilová, soudci JUDr. Bohumil Kotala, JUDr. Eva Kotalová, profesor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Vojtěch Řezníček, římskokatolický farář z Lanškrouna Zbigniew Czendlik, ředitel prostějovské hvězdárny Jiří Prudký, emeritní děkan Lékařské fakulty UK Hradec Králové Prof. Vladimír Palička, hudební historik Prof. Jan Trojan, vedoucí správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka, emeritní ředitel Hvězdárny Prostějov RNDr. Jiří Prudký, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu v Brně RNDr. Jaroslav Rožnovský, přednostové klinik nemocnic Na Homolce a v Motole Prof. Josef Hyánek a Prof. Jaroslav Masopust, hudební skladatel Jiří Laburda, psychiatr a spisovatel Jan Cimický, socioložka Doc. Jiřina Šiklová, ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý, emeritní ředitel Komenského muzea v Přerově František Hýbl, publicista Prof. Antonín Přidal, spisovatel a publicista Karel Pacner, docentka Pardubické univerzity PhDr. Jana Bartůňková, docent UHK PhDr. Jan Klíma, rektor Jihočeské univerzity prof. RnDr. Libor Grubhofer, PhDr. Libor Vykoupil z MU Brno, PhDr. Ivo Říha z filozof. fakulty Univerzity Pardubice, RNDr. Vladimír Lamberk z Východočeského muzea Pardubice, dokumentarista MgA. Marián Polák, svitavský lékař MUDr. Josef Čáp, evangelický farář ze Svitav Mgr. Filip Kellera další a další. Celkem asi stovka osobností.

Posluchači mají studijní průkazy (indexy), kam se jim zaznamenávají zápočty z jednotlivých lekcí, během studia mívají i exkurze (od divadla až po soud). Pro absolventy U3V organizuje škola jednou za 4 až 5 let roční postgraduální studium. Bývá to v podstatě na přání absolventů, kterým se po „škole“ stýská“.

Během studia posluchači vypracují a obhájí závěrečnou práci a připravujeme pro ně slavnostní promoci (podobně jako imatrikulace, tak i promoce probíhají v obřadní síni městského úřadu, a to vždy za hojné účasti rodinných příslušníků).

Vzdělávání seniorů (tj. osob v důchodovém věku nebo blízko důchodového věku), známé jako Univerzita třetího věku se v posledních letech těší velké popularitě. V ČR za  posledních několik let vznikly desítky těchto vzdělávacích institucí: jednak jednooborové většinou při univerzitách a jejich fakultách, jednak víceoborové  – ty vznikaly v menších městech a jejich zřizovateli se staly obce, různé nadace či instituce, většinou však střední nebo vyšší odborné školy.

Hlavním důvodem zvýšené poptávky po tomto typu studia (nejen ve Svitavách) je  v prvé řadě stále se zvyšující průměrný věk obyvatelstva, zejména ve vyspělých státech, ve kterých je věnována patřičná péče propagaci zdravého životního stylu. V důsledku této osvěty se také lidé dožívají vyššího věku v lepší fyzické i duševní kondici, než tomu bylo dříve. Současně je už také obecně známo, že k udržení duševní kondice je nutné stálé cvičení, stejně jako je tomu u stavu fyzického. Nezanedbatelná je též touha řady seniorů doplnit si touto formou vědomosti, které z těch či oněch důvodů ve svém mládí nezískali. Univerzita třetího věku svým posláním rozšiřuje možnost uspokojování vzdělávacích potřeb občanů třetího věku (tedy seniorů), zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a zkušenosti, které mohou studenti-senioři využívat pro svůj osobní rozvoj, jakož i ku prospěchu celé společnosti. Významnou roli sehrává také možnost sociálního kontaktu s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti, vědomé  zpomalování procesu stárnutí, udržování psychické svěžesti, vhodné a kvalitní naplnění volného času. I pocit seberealizace zde hraje podstatnou roli. Pro mnohé je návštěva studijních aktivit vítanou společenskou událostí.

Informace o studiu podá studijní oddělení gymnázia (paní Kateřina Hořínková) nebo PaedDr. Milan Báča. O přihlášku ke studiu si může zájemce zatelefonovat na tel. číslo 461535090 (případně 603511743) nebo si je může vyžádat na internetové adrese info@gy.svitavy.cz.

PaedDr. Milan Báča

výkonný ředitel U3V