WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

a) ústně v budově školy na adrese Sokolovská 1638/1, v kanceláři sekretářky, eventuálně v kanceláři ekonomického oddělení u příslušné osoby. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,

b) písemně na adresu Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ v prostorách gymnázia,

c) telefonicky na telefonním čísle 733 600 071. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,

d) elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@gy.svitavy.cz.

Příslušnou osobou pověřenou přijímat oznámení dle zákona je v podmínkách školy vedoucí sekretariátu a studijního oddělení (dále jen „příslušná osoba“). V době její nepřítomnosti je příslušnou osobou přijímat oznámení dle zákona ekonomka školy (dále jen „zástupce příslušné osoby“).

Oznamovatelem ve smyslu Zákona a Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí a tuto skutečnost oznámila.

Směrnice WHISTLEBLOWING