Kabinet zeměpisu (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Hana Brýdlová

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Hana Brýdlová Z, Tv

Charakteristika předmětu

Zeměpis patří svým zaměřením do vzdělávací oblasti  Člověk a příroda. Zeměpis a ostatní vědy o Zemi jsou základem pro pochopení přírodních a společenských jevů kolem nás. Cílem je, aby si studenti vytvořili dostatečný teoretický základ, který jim umožní pracovat na problémech, ve kterých je geografické poznání spjato s konkrétní oblastí. Stálou součástí zeměpisu je také správné užívání pojmů, hledání příčinných souvislostí a řešení problémů, které úzce souvisí s praktickým životem a s poznáváním přírody.

Důležitou součástí předmětu je i praktické vyučování, a to práce s mapami, statistickými údaji, grafy, novinovými články, ale i cvičení v terénu, většinou formou jednodenní exkurze.

Na nižším stupni gymnázia je předmět vyučován v každém ročníku 2 hodiny a rozvíjí kompetence, které odpovídají 2. stupni ZŠ, na vyšším stupni gymnázia je předmět zařazen do učebního plánu prvních dvou ročníků.

Další možností rozvoje geografických znalostí a dovedností je výběr volitelného Semináře ze zeměpisu ve 3. a  4. ročníku 2 hodiny týdně. Tento předmět se zaměřuje na prohloubení učiva, které studenti mohou využít při maturitní zkoušce a studiu na vysoké škole vybraného geografického zaměření.

Kabinet zeměpisu připravuje studenty také na soutěže, v první řadě je to zeměpisná olympiáda a soutěž Eurorebus, ve kterých naši studenti postoupili několikrát do celostátních kol.

Aktuality