Kabinet všeobecně vzdělávacích předmětů OA

Vedoucí kabinetu: Mgr. Iva Štrychová

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Přemysl Dvořák SKN
PhDr. Hana Hejduková Rj
Mgr. Saskia Leinweberová Nj, D
Mgr. Monika Pelíšková Nj, ZSV, SKN
Mgr. Štěpánka Procházková Čjl, D
Mgr. Ilona Snášilová Tv, Fj
Mgr. Eva Steklá Aj, Nj
Mgr. Jana Strnišťová M
Mgr. Iva Štrychová Čjl, Fj, SKN
RNDr. Mariana Švejcarová Aj

Charakteristika předmětu

Kabinet všeobecně vzdělávacích předmětů zahrnuje předměty český jazyk a literaturu, cizí jazyky (anglický, německý a ruský), svět kolem nás, matematiku a tělesnou výchovu.

Vzdělávání v těchto předmětech směřuje k tomu, aby žáci byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace.

Žáci by se měli naučit vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce.

Výuka většiny hodin uvedených předmětů je zajištěna v moderně zařízených učebnách (včetně jazykových), které jsou vybavené audiovizuální technikou.

Kabinet VVP připravuje žáky na olympiády a soutěže ve všech předmětech, garantem olympiády v českém jazyce je Mgr. Štěpánka Procházková, garanty soutěží v cizích jazycích Mgr. Monika Pelíšková, RNDr. Mariana Švejcarová a PhDr. Hana Hejduková, v matematice Mgr. Jana Strnišťová a sportovních soutěží Mgr. Ilona Snášilová. Kabinet organizuje pro žáky školy literárně zaměřené exkurze a návštěvy divadelních a filmových představení (Mgr. Iva Štrychová). Kabinet se v minulosti zapojil do několika projektů (např. „Šablony“, „Čtenářská gramotnost“) a do školních projektů, včetně vydávání školního časopisu.

Aktuality