Kabinet odborných předmětů (OA)

Charakteristika předmětu

Odborné předměty  jsou ve vzdělávacím programu obchodní akademie zásadní pro naplnění profilu absolventa. Odbornou složku vzdělání tvoří tři stěžejní předměty – ekonomika, účetnictví a právo. Dovednostní disciplínou je písemná a elektronická komunikace, tedy psaní na klávesnici všemi deseti a schopnost stylizace korespondence v obchodním i osobním písemném styku. Nezbytná, nejenom pro odborné vzdělání, je výuka informačních technologií. Praktickou složku odborného vzdělání zajišťují předměty ekonomická cvičení a cvičná kancelář, kontakt s realitou zprostředkovává odborná praxe, kterou studenti absolvují ve 3. a 4. ročníku, a také studentská firma, ve které mohou studenti pracovat ve 3. ročníku.  Od 3. ročníku mají studenti navíc možnost volby další specializace –  kromě vzdělávacího programu klasické obchodní akademie si mohou vybrat zaměření na veřejnou správu nebo finanční poradenství.

Základním odborným  předmětem je ekonomika. Výuka začíná od 1. ročníku a během celého studia se studenti  postupně seznámí s hlavními makroekonomickými ukazateli, jako např. HDP, inflace, nezaměstnanost, získají poznatky o fungování ekonomiky podniku,  cenných papírech, marketingu, managementu a daňové soustavy.  V dalších ročnících přibude účetnictví –  včetně zvládnutí účetního softwaru –  a právo. Od 3. ročníku doplňuje teoretickou výuku praktická složka – cvičná kancelář a odborná praxe ve firmách nebo ve veřejné správě. Výuka probíhá v odborných učebnách, vybavených dataprojektory nebo interaktivními tabulemi a v učebnách výpočetní techniky. Dalším zdrojem informací jsou exkurze do firem nebo do ČNB a besedy s odborníky z praxe. V průběhu studia mají studenti možnost konfrontace úrovně svých znalostí a dovedností se studenty stejných oborů na celostátních soutěžích ekonomických a účetních týmů, psaní na klávesnici, zapojují se do ekonomické olympiády, soutěží ve finanční gramotnosti a SOČ.

Odborné předměty jsou obsahem profilové maturitní zkoušky. Ta zahrnuje ústní zkoušku z ekonomiky a účetnictví a písemnou praktickou zkoušku, jejíž součástí je mimo jiné zpracování dokladů v účetním počítačovém programu.

Vyučující odborných předmětů  připravují  studenty pro pokračování ve studiu na vysokých školách zejména v ekonomických oborech  a  pro uplatnění ve všech oblastech NH, v podnikatelské sféře i ve státní správě.

Aktuality