Kabinet odborných předmětů (OA)

Vedoucí kabinetu: Ing. Petra Kopečná

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Ing. Petra Kopečná ek. předměty
Ing. Jana Pospíšilová ek. předměty
Ing. Šárka Sauerová ek. předměty
RNDr. Radomír Švejcar INT, ZPV
Ing. Žaneta Vomáčková ek. předměty, PRA

Charakteristika předmětu

Odborné předměty  jsou ve vzdělávacím programu obchodní akademie zásadní pro naplnění profilu absolventa. Odbornou složku vzdělání tvoří tři stěžejní předměty – ekonomika, účetnictví a právo. Dovednostní disciplínou je písemná a elektronická komunikace, tedy psaní na klávesnici všemi deseti a schopnost stylizace korespondence v obchodním i osobním písemném styku. Nezbytná, nejenom pro odborné vzdělání, je výuka informačních technologií. Praktickou složku odborného vzdělání zajišťují předměty ekonomická cvičení a cvičná kancelář, kontakt s realitou zprostředkovává odborná praxe, kterou studenti absolvují ve 3. a 4. ročníku, a také studentská firma, ve které mohou studenti pracovat ve 3. ročníku.  Od 3. ročníku mají studenti navíc možnost volby další specializace –  kromě vzdělávacího programu klasické obchodní akademie si mohou vybrat zaměření na veřejnou správu nebo finanční poradenství.

Základním odborným  předmětem je ekonomika. Výuka začíná od 1. ročníku a během celého studia se studenti  postupně seznámí s hlavními makroekonomickými ukazateli, jako např. HDP, inflace, nezaměstnanost, získají poznatky o fungování ekonomiky podniku,  cenných papírech, marketingu, managementu a daňové soustavy.  V dalších ročnících přibude účetnictví –  včetně zvládnutí účetního softwaru –  a právo. Od 3. ročníku doplňuje teoretickou výuku praktická složka – cvičná kancelář a odborná praxe ve firmách nebo ve veřejné správě. Výuka probíhá v odborných učebnách, vybavených dataprojektory nebo interaktivními tabulemi a v učebnách výpočetní techniky. Dalším zdrojem informací jsou exkurze do firem nebo do ČNB a besedy s odborníky z praxe. V průběhu studia mají studenti možnost konfrontace úrovně svých znalostí a dovedností se studenty stejných oborů na celostátních soutěžích ekonomických a účetních týmů, psaní na klávesnici, zapojují se do ekonomické olympiády, soutěží ve finanční gramotnosti a SOČ.

Odborné předměty jsou obsahem profilové maturitní zkoušky. Ta zahrnuje ústní zkoušku z ekonomiky a účetnictví a písemnou praktickou zkoušku, jejíž součástí je mimo jiné zpracování dokladů v účetním počítačovém programu.

Vyučující odborných předmětů  připravují  studenty pro pokračování ve studiu na vysokých školách zejména v ekonomických oborech  a  pro uplatnění ve všech oblastech NH, v podnikatelské sféře i ve státní správě.

Aktuality