Kabinet matematiky (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Pavel Brázda

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Pavel Brázda M, Fy
Mgr. Kamil Kučera M, Fy
Mgr. Ditta Kukaňová M, Fy, Ivt
Mgr. Anežka Opršálová Fy, Ivt, M
Mgr. Jana Strnišťová M, Bv
Mgr. Libuše Vévodová M

Charakteristika předmětu

Předmět matematika je vyučován ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia. Patří mezi hlavní oblasti, které by měl absolvent gymnázia zvládnout a tomu je také přizpůsobena časová dotace v jednotlivých ročnících. U žáků je rozvíjena schopnost samostatně řešit zadané úlohy, přemýšlet o nich a přesně formulovat své závěry. Vidět souvislosti mezi jednotlivými partiemi matematiky a zároveň si uvědomovat i její aplikace v širokém spektru ostatních vědních i společenských oborů. Pečlivě analyzovat informace a hledat v nich obecné zákonitosti.

Žáci pracují s  tabulkami a grafy, získávají z nich informace a využívají je při práci s odbornými materiály. Ve výuce jsou využívány matematické počítačové programy a moderní informační technologie. Předmět může být zakončený maturitní zkouškou – státní nebo profilovou.

Studenti se také mohou zapojit do velkého množství soutěží, které se pořádají v průběhu školního roku – matematická olympiáda, logická olympiáda, matematický klokan, pythagoriáda, matematické korespondenční semináře.

Pro vážnější zájemce o studium matematiky je v posledních dvou ročnících studia nabízen volitelný Matematický seminář, ve kterém se získané dovednosti dále prohlubují.

Matematický seminář (volitelný předmět)

Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace stanovené RVP G. Seminář z matematiky prohlubuje a systematizuje učivo probírané v rámci běžné výuky matematiky, rozvíjí u studentů jejich teoretické i praktické znalosti a dovednosti v této oblasti. Tematické celky se probírají více do hloubky a řeší se obtížnější úlohy.

Dvouletý seminář je vhodný pro všechny žáky dvou posledních ročníků studia s hlubším zájmem o matematiku, zejména těm, kteří uvažují o profilové nebo rozšiřující maturitní zkoušce z matematiky, a také pro ty, kteří uvažují o studiu na vysoké škole libovolného přírodovědného směru. Velmi dobře se doplňuje především se semináři z fyziky a chemie.

Výběr z obsahu předmětu:

 • Množinová a výroková logika
 • Řešení různých typů rovnic a nerovnic
 • Aplikační slovní úlohy
 • Geometrie v rovině i prostoru – shodná zobrazení v rovině, řezy těles, povrchy a objemy těles
 • Funkce – vlastnosti, grafy, průběh funkce
 • Analytická geometrie včetně kuželoseček
 • Kombinatorika a pravděpodobnost
 • Posloupnosti a řady – aplikace ve finanční matematice
 • Základy diferenciálního a integrálního počtu

 

Deskriptivní geometrie (volitelný předmět)

Volitelný předmět Deskriptivní geometrie volně navazuje a rozvíjí matematické partie probírané v hodinách matematiky v oddílu stereometrie a kuželosečky. Studenti se seznámí se základními metodami zobrazování třírozměrných objektů do roviny používaných v technické praxi. Nedílnou součástí jsou v dnešní době i vhodné grafické programy, pomocí kterých lze tato zobrazení realizovat. Deskriptivní geometrie má také zvláštní význam při rozvíjení prostorové představivosti, schopnosti „prostorového vidění“ a v tříbení logického myšlení.

Předmět je vhodný pro žáky (posledních dvou ročníků studia), kteří přemýšlí o studiu technických a strojírenských oborů na vysoké škole, případně uvažují o studiu na stavebních fakultách či fakultách architektury.

Výběr z obsahu učiva:

 • Volné rovnoběžné promítání
 • Kótované promítání
 • Mongeovo promítání – promítání na dvě průmětny, afinita
 • Různé typy konstrukcí kuželoseček – hyperoskulační kružnice, Rytzova konstrukce,
 • Pravoúhlá axonometrie
 • Počítačová grafika

Aktuality