Kabinet historie (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Jiří Žilka

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Petra Jeřábková Aj, D
Mgr. Saskia Leinweberová Nj, D
PhDr. Ivana Pavlišová Čjl, D
Mgr. Vladimír Velešík D, ZSV
Mgr. Jiří Žilka Čjl, D

Charakteristika předmětu

Dějepis vyučujeme ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia, a to vždy dvě hodiny týdně.  V předposledních a posledních ročnících mají studenti možnost zvolit si i dvouhodinový historický seminář.

Na nižším gymnáziu (v primě až kvartě) postupujeme při výuce tradičně od pravěku po současné dějiny, ve vyšších ročnících osmiletého gymnázia  a na gymnáziu čtyřletém se snažíme posilovat výuku moderních dějin, a proto začínáme  výukou formování středověké Evropy, abychom měli dostatek prostoru pro současné dějiny a k pravěku a starověku e vracíme ve stručném přehledu na konci studia. Těmto epochám se pak věnujeme se zájemci právě v historickém semináři, jeho náplň pak tvoří i další témata, která rozvíjí základní učivo, např. moderní mimoevropské dějiny.

Při výuce spolupracujeme s Městským muzeem a galerií ve Svitavách a s městským historikem. Zapojujeme se i do dostupných projektů, tradiční součástí výuky je námi koncipovaný projekt Holocaust, v jehož rámci studenti mimo jiné v průběhu čtyř ročníků navštíví tábor v Černovicích, absolvují třídenní workshop v Památníku Terezín, navštíví koncentrační tábor v Osvětimi a prohlédnou si památky pražského židovského města. Garantem tohoto projektu je Mgr. V. Velešík.

Účastníme se historických soutěží, na škole vznikají práce do soutěže Středoškolská odborná činnost, každoročně soutěžíme v Historické olympiádě a na gymnáziu probíhají i okresní kola této soutěže.

Vyučující se snaží pravidelně vzdělávat, zaměřují se v souvislosti s projektem Holocaust na kurzy organizované Terezínskou iniciativou, dále na semináře současných dějin Ústavu pro studium totalitních režimů a programy organizované katedrami historie na našich vysokých školách, především Karlovou univerzitou.

Seminář z dějepisu (volitelný předmět)

Předmět seminář z dějepisu (SD) doplňuje obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost.

Navazuje na výuku dějepisu ve všech ročnících čtyřletého gymnázia či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Prohlubuje vědomosti získané předchozím studiem a především je dává (vzhledem k již získanému přehledu během dosavadního vyučování) do širších dějinných souvislostí. Rozšiřuje zvláště vědomosti o moderních dějinách 19.–21. století, zvláštní pozornosti je věnována zemích tzv. třetího světa,  a také o dějinách pravěku a starověku, jejichž výuka byla ve vzdělávacím plánu redukována ve prospěch novějších dějin. Snahou je motivovat žáky k samostatnému bádání, vyhledávání  a třídění informací, kritickému zkoumání historie.

Seminář je určen žákům, kteří se vybrali dějepis jako svůj volitelný maturitní předmět, či těm, kteří se rozhodli historii nebo jiné příbuzné humanitní obory, popř. právní vědy, studovat na vysoké škole, prospěšný je i pro žáky, kteří při přijímacích zkouškách na vysoké školy skládají testy studijních předpokladů, jejichž součástí bývají i okruhy z dějin od 18. století do současnosti.  Přitažlivý může být i pro žáky se zájmem o historii, kteří se rozhodli studovat jiné obory, ale dějepis je jejich koníčkem. Vyučuje se v posledních dvou letech studia.

Výběr z obsahu předmětu:

Úvod do studia historie: Stručný přehled dějin historiografie. Pravěk: od různých přístupů k periodizaci pravěku přes paleolit až po dobu železnou. Starověk: od starověkého Orientu přes staroegyptskou říši až po Čínu. Řecko: Egejská oblast v době bronzové, archaické období, klasické období, helénismus. Řím: od  osídlení Apeninského poloostrova přes období republiky až po rozpad římské říše. Středověk raný: od utváření středověké Evropy přes Byzantskou říši až střetávání křesťanské Evropy s jinými kulturami. Středověk vrcholný: hospodářství, společnost, církev, vzdělanost, kultura, křížové výpravy, …. až doba poděbradská. Počátky novověku: renesance a humanismus, reformace, zámořské objevy …. třicetiletá válka a její důsledky a české země v době pobělohorské. Novověk: od anglické revoluce přes dějiny evropských zemí po třicetileté válce až po průmyslovou revoluci. Dějiny 19. století: od Vídeňského kongresu přes romantismus až po revoluční rok 1848 a vývoj v Evropě a ve světě ve 2. pol. 19. století. Dějiny 1. pol. 20 století: od 1. světové války přes meziválečnou kulturu až po Mnichovskou konferenci. Dějiny 2. poloviny 20. století: od 2. světové války přes problematiku světa východního bloku až po pád komunismu v Československu a problematiku světa na přelomu století.

Aktuality