Kabinet fyziky (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Kamil Kučera

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Pavel Brázda Fy, M
Mgr. Kamil Kučera Fy, M
Mgr. Ditta Kukaňová M, Fy, Ivt
RNDr. Anežka Opršálová M, Fy, Ivt

Charakteristika předmětu

Předmět fyzika pomáhá žáku uvědomovat si svou existenci jako součást přírody a vesmíru a výrazně rozvíjí logické a abstraktní myšlení. Výuka vede k tvůrčímu a samostatnému myšlení formou řešení úloh, které jsou potřebné pro objasnění problémů z praxe. Předmět může být zakončen maturitní zkouškou.

Naším hlavním cílem je poskytnout dětem informace a podněty, které by je inspirovaly k vlastním úvahám, dalšímu samostatnému studiu, k zájmu o přírodní vědy. Žáci by si měli osvojit nástroje, pomocí kterých mohou přírodní jevy sledovat, zaznamenávat, vyhodnocovat, případně ovlivňovat. Měli by umět analyzovat fakta, dávat je do vzájemných souvislostí a výsledné poznatky či dovednosti vhodně uplatňovat v každodenním životě, případně ve své budoucí profesi.

Klademe důraz na to, aby žáci neztráceli představu, jak probíraná látka souvisí se životem, s praxí, jaká je její praktická využitelnost. Důležité je také to, aby si na základě probírané látky vytvářeli odpovědný postoj ke světu kolem sebe, především s ohledem k trvale udržitelnému rozvoji společnosti a světa. Výuku orientujeme tak, aby si žáci osvojili důležité poznatky z vybraných okruhů učiva (mechanika, molekulová fyzika a termika, mechanické kmitání a vlnění, elektřina a magnetismus, optika, fyzika mikrosvěta, vesmír) a základě jejich osvojení měli možnost poznávat význam a přínos fyziky pro vytváření vědeckého obrazu světa a pro rozvoj moderních technologií.

Nižší i vyšší stupeň studia zahrnuje vždy čtyřletou výuku. Ve 2. ročnících je předmět posílen o laboratorní cvičení, kde si žáci rozvíjejí znalosti z teoretických hodin. V posledních dvou ročních vyššího stupně je možné navštěvovat předmět seminář z fyziky.

Seminář z fyziky (volitelný předmět)

Předmět Seminář z fyziky navazuje svým obsahem na předmět Fyzika. V semináři je probíráno učivo rozšiřující, pozornost je věnována úlohám složitějším, komplexním a problémovým, ve kterých je nutno aplikovat znalosti nabyté v předmětu Fyzika. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se na průběhu výuky aktivně podíleli, cílem je analyzovat fakta, dávat je do vzájemných souvislostí a vhodně je uplatňovat v životě či ve své budoucí profesi. Důraz je kladen rovněž na samostatnost – studenti individuálně řeší vybrané úlohy, ve kterých se setkávají s typovými příklady, jež jsou součástí maturitní zkoušky z fyziky.

Seminář z fyziky je určen žákům 3. a 4. ročníku s hlubokým zájmem o fyziku, kteří uvažují o studiu na vysokých školách technického zaměření či na přírodovědeckých fakultách  nebo kteří uvažují o tom, že z předmětu Fyzika budou maturovat.

Výběr z obsahu předmětu:

  • Mechanika tuhého tělesa – výpočet výslednice více sil působících na těleso pomocí momentu sil, určení momentu setrvačnosti nehomogenního tělesa
  • Gravitační pole a pohyby těles v gravitačním poli – výpočet délky vrhu, výšky vrhu a doby výstupu při pohybu těles v homogenním poli, využití kruhové a parabolické rychlosti při pohybech v radiálním poli Země
  • Mechanické vlnění – odvození rovnice pro postupné vlnění, aplikace Huygensova principu pro šíření vlnění
  • Nestacionární magnetické pole – využití Faradayova zákona elektromagnetické indukce v úlohách, výpočet výsledné impedance sériového RLC obvodu
  • Vlnové vlastnosti světla – interference světla na tenké vrstvě, ohyb světla na dvojštěrbině

Aktuality