Kabinet chemie (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Jiří Mach

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Martin Šrajbr Ch  
Mgr. Jiří Mach Bi, Ch  
     

Charakteristika předmětu

Předmět Chemie je tvořen ze vzdělávacího oboru Chemie z RVP, části vzdělávacího oboru Biologie RVP G, který je zařazen do učiva biochemie ve čtvrtém ročníku a části obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP.

Ve vyučování chemii mají žáci získat představu o molekulové stavbě látek a základních chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějích. Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na životní prostředí.

Žák je veden k tomu, aby zejména rozuměl základním typům chemických reakcí a znal jejich postavení v přírodě a v každodenním životě, využíval matematický aparát k základním chemickým výpočtům, aplikoval své znalosti při provádění laboratorních cvičení, při provádění laboratorních cvičení účinně spolupracoval ve skupině.

 

V sekundě víceletého studia jsou do předmětu zařazena laboratorní cvičení s frekvencí 2 hodiny měsíčně, v sextě víceletého studia, respektive ve druhém ročníku čtyřletého studia jsou zařazena laboratorní cvičení s frekvencí 2 hodiny za 14 dní. V laboratorních cvičeních si žáci rozvíjejí znalosti z teoretických hodin. Témata laboratorních cvičení korespondují s obsahem doposud probraného učiva v teoretických hodinách.  Laboratorní cvičení jsou dvouhodinová s frekvencí 1×14 dní pro žáka.

Výuka v teoretických hodinách probíhá v učebnách s audiovizuální technikou, laboratorní cvičení probíhají v nadstandardně vybavené laboratoři. V laboratorních cvičeních je třída dělena na skupiny. Výuka je realizována jak frontálně – se zařazováním demonstračních pokusů, tak simultánně – skupinové práce. Žáci pracují s odborným textem, tabulkami a grafy, získávají z nich informace a využívají je při práci s odbornými materiály.

Důraz je kladen na podporu rozvoje zájmu o chemii prostřednictvím nadstavbových studijních možností, mezi které patří např. absolvování projektů, studijních stáží nebo kurzů na partnerských vysokých školách nebo exkurzí na odborných pracovištích. Žáci se pravidelně zúčastňují přednášek, kurzů a stáží v programu FYBICH holdingu Contipro v Dolní Dobrouči,

žáci se zapojují do Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) při VŠCHT Praha. Podle zájmu jsou organizována školní kola Chemické olympiády.

Seminář z chemie (volitelný předmět)

Vyučovací předmět svými výstupy rozvíjí a rozšiřuje vzdělávací obor Chemie z RVP G. Je vyučován ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia a v sedmém a osmém ročníku osmiletého studia s dotací dvě hodiny týdně. Svým obsahem se zaměřuje především na upevňování a rozvíjení výstupů předmětu chemie. Žáci zde řeší úlohy opakující učivo probrané v povinném předmětu chemie, učí se aplikovat známé postupy na složitější a nové situace. Jsou zařazuje úlohy, které upevňují dovednost orientovat se v odborných textech. Žáci si v předmětu nacvičují dovednost zvolit při řešení správnou strategii, roztřídit informace a pro řešení úkolu vybrat jen ty potřebné. Teoretická výuka je doplněna laboratorními cvičeními a exkurzemi spolu s účastí na korespondenčních i prezenčních formách mimoškolního vzdělávání – FyBiCh, Ksicht, Otevřená věda. Součástí výstupu je seminární práce v posledním ročníku semináře.

Seminář je součástí přípravy žáků k profilové části školní maturity z chemie, k přijímacím zkouškám na různé typy vysokých škol a usnadnit jim přechod k dalšímu samostatnému studiu např. na vysoké škole. Žáci se učí při řešení výpočtových úloh využívat učiva matematiky, hledat alternativní postupy řešení, vyloučit své chyby např. posouzením reálnosti výsledku. Pracují s odborným textem, tabulkami a grafy, získávají z nich informace a využívají je při práci s odbornými materiály.

Předmět Seminář z chemie je zařazován jako volitelný předmět v posledních dvou letech studia (po 2 hodinách týdně).

Výběr z obsahu předmětu seminář z chemie:

Chemické prvky a periodická soustava. Názvosloví anorganických sloučenin. Struktura a vlastnosti prvků a sloučenin. Chemický děj a jeho zákonitosti. Chemická rovnováha. Systematická anorganická chemie. Názvosloví organických sloučenin, struktura a reakce. Systematická organická chemie – uhlovodíky, deriváty uhlovodíků. Heterocyklické sloučeniny. Přírodní látky – sacharidy, lipidy, dusíkaté látky s aminoskupinou, alkaloidy, případně další.

.

Aktuality