Kabinet českého jazyka a literatury (G)

Vedoucí kabinetu: PhDr. Ivana Pavlišová

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA Čjl, LS  
Mgr. Jiřina Boušková Fj, Čjl, Ov  
PaedDr. Radomila Oblouková Čjl, LS  
PhDr. Ivana Pavlišová Čjl, D  
Mgr. Kateřina Stündlová ČJL, ZSV  
Mgr. Jiří Žilka  Čjl, D  

Charakteristika předmětu

Předmět český jazyk a literatura patří ve vzdělávacím programu gymnázia mezi stěžejní. Jedná se o komplexní předmět, který žákům poskytuje všestranný rozvoj. Do předmětu jsou zahrnuty literatura, jazykověda, stylistika a komunikace. Důraz je kladen na schopnost správného a výstižného vyjadřování v mateřském jazyce a na rozvíjení čtenářské gramotnosti.

Na nižším stupni gymnázia se rozvíjejí u žáků kompetence, které odpovídají druhému stupni ZŠ, žáci na vyšším stupni gymnázia navazují na učivo ZŠ a nižšího stupně gymnázia. Výuka se postupně přizpůsobuje požadavkům maturitní zkoušky, proto je u žáků ve větší míře podporována čtenářská aktivita a odpovídající interpretační dovednosti.

Do kompetence kabinetu ČJL patří také výuka volitelného předmětu Literární seminář, který je určen pro vážné zájemce o problematiku literatury. Realizuje se jako jednoletý v posledním ročníku studia. Vědomosti a kompetence získané v tomto semináři mohou žáci využít jak u maturitní zkoušky z ČJL, tak u přijímacích zkoušek na vysoké školy, především na fakultách filozofických nebo pedagogických. Odkaz na seznam četby pro maturanty – ZDE. O semináři viz níže.

Kabinet ČJL připravuje žáky na předmětově zaměřené olympiády a soutěže, zejména na olympiádu v českém jazyce (garantem soutěže na gymnáziu je PhDr. I. Pavlišová, na celé škole – tedy včetně OA – to je Mgr. Š. Procházková), literární soutěže, SOČ, soutěže v uměleckém přednesu. Kabinet organizuje pro žáky školy literárně zaměřené exkurze a návštěvy divadelních představení. Kabinet se v minulosti zapojil do několika projektů (např. „Šablony“, „Čtenářská gramotnost“) a organizoval besedy se spisovateli a řadu školních projektů, včetně vydávání školního časopisu, aktivit z oblasti dramatické a filmové výchovy.

Aktuality