Kabinet anglického jazyka (G)

Charakteristika předmětu

Výuka anglického jazyka má na naší škole dlouholetou tradici a angličtina vždy patřila mezi předměty, na které byl kladen zvláštní důraz. Vysoká hodinová dotace ve všech ročnících na obou stupních gymnázia umožňuje výrazně zvýšit kontakt studentů s cizím jazykem, což je jeden ze základních předpokladů dosažení vysoké jazykové úrovně. V závěrečných ročnících jsou obvykle studenti schopni sebevědomě se vyjadřovat, rozvíjet argumentaci a obhájit svůj postoj s ohledem na stupeň formálnosti dané situace. Většina studentů dosahuje jazykové úrovně B1+ či B2, ale je patrný neustále zvyšující se počet studentů, kterým se podaří dosáhnout i úrovně C1 (dle SEFR). Řada studentů v průběhu studia složí mezinárodní jazykovou zkoušku FCE a někteří CAE.

Při výuce anglické jazyka

Výuka anglického jazyka reflektuje dynamický vývoj výukových metod (zejména v oblasti informačních technologií a učebních materiálů), ale současně jsou používány osvědčené a léty prověřené výukové postupy. Zejména na nižším stupni gymnázia jsou voleny vhodné studijní materiály a vzdělávací metody, které plně respektují věková specifika studentů, a zvláštní zřetel je věnován vybudování pozitivního postoje ke studiu angličtiny, což je důležitý předpoklad pro úspěšné studium ve vyšších ročnících.

Kabinet anglického jazyka také zajišťuje výuku předmětu Konverzace v anglickém jazyce, který je vyučován v závěrečných dvou ročnících (3. B, 4. B, septima a oktáva) v časové dotaci dvou hodin týdně. Studenti jsou ve výuce seznamováni s reáliemi a způsobem života v různých anglicky mluvících zemích. Je rozvíjena jejich schopnost diskutovat o abstraktních tématech a jsou systematicky vedeni k týmové práci a schopnosti propojovat znalosti získané v jiných předmětech. Současně mají možnost kultivovat a dále precizovat svůj ústní projev v angličtině.

Učebna AJ

V průběhu školního roku je výuka angličtiny doplněna a řadu akcí a projektů přesahujících běžný rámec výuky. Mezi tradiční a stěžejní aktivity patří organizace školního kola soutěže v anglickém jazyce, realizace projektového dne k oslavě Evropského dne jazyků (připravováno ve spolupráci s vyučujícími druhého cizího jazyka), organizace online jazykové soutěže Best in English, příprava seminářů s partnerskými organizacemi na téma studium v zahraničí. Pro oba stupně gymnázia jsou tradičně organizovány návštěvy divadelních představení v originálním znění. Významnou doplňkovou akcí je také poznávací zájezd do Velké Británie, který se koná každé dva roky a jehož program je pravidelně obměňován. Další podstatnou aktivitou je účast na mezinárodním projektu DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (garantem programu jsou Mgr. N. Bisová a Mgr. M. Henychová).

Studenti školy na poznávacím zájezdu ve Velké Británii

V neposlední řadě kabinet angličtiny nabízí studentům služby anglo-americké knihovny, která disponuje bohatým knižním fondem a studenti si mohou zdarma zapůjčit beletrii v originále (v různých jazykových úrovních) či materiály pro přípravu k maturitě nebo k mezinárodním jazykovým zkouškám KET, PET, FCE, CAE. Hlavní správkyní této knihovny je Mgr. Zdislava Šmídová.

Členové kabinetu se nadále systematicky vzdělávají a účastní se konferencí, seminářů či zahraničních studijních pobytů.

Aktuality