Aktuality

11. Aktualita: Mimořádný termín praktické zkoušky z odborných předmětů

Mimořádný termín praktické zkoušky z odborných předmětů pro žáky obchodní akademii, kteří neuspěli v této zkoušce v jarním termínu maturitní zkoušky, je školou stanoven na 17. června 2021. Zkouška začíná v 8:00, maturanti musí přijít do školy nejpozději v 7:45 (na sekretariát obchodní akademie), neboť budou testováni antigenními testy. Zkouška se týká 4 maturantů.

10. Aktualita: Didaktické testy

Informace k antigennímu testování před didaktickými testy a rozvrh didaktických testů najdete ZDE.

9. Aktualita: Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů na obchodní akademii

Informace k organizaci praktické zkoušky z odborných předmětů na OA (19. a 20. 5. 2021)  ZDE.

8. Aktualita: Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2020-2021

Na základě vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, §24, odst. 1 vydal ředitel školy zásady hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Zásady podepsali členové maturitních zkušebních komisí před konáním první maturitní zkoušky. Zásady jsou ZDE.

7. Aktualita: Další úpravy maturitní zkoušky od 29. 4. 2021

Ministerstvo školství vydalo další opatření obecné povahy, které upravuje průběh letošní maturitní zkoušky.

a) maturantům gymnázia a obchodní akademie je přidán nově jeden další opravný termín v případě didaktických testů. Nemusí se letos čekat na opravný termín až na září, ale neúspěšný maturant může využít navíc ještě opravný termín ve dnech 7. až 9. 7. 2021. Původně mělo jít jen o náhradní termín pro žáky, kteří nemohli jít k didaktickému testu z důvodu onemocnění covid19 nebo kvůli karanténě, nyní jde i o opravný termín. Opravný termín navíc se týká jen prvomaturantů (maturantů, kteří v roce 2021 maturují poprvé),

b) druhé opatření se týká praktické zkoušky (v našem případě jde o praktickou zkoušku z odborných předmětů na obchodní akademii). Dosud měli maturanti, kteří v praktické zkoušce neuspěli, opravný termín v září a pak případně i v příštím jaru. Nyní aktuálně ministerstvo rozhodlo, že přidává ještě jeden opravný termín praktické zkoušky. Naše škola stanovila tento opravný termín navíc na čtvrtek 17. 6. 2021 (tedy po 28 dnech po řádném termínu praktické zkoušky). Takže maturanti na OA budou mít namísto původních dvou opravných termínů celkem 3 opravné termíny. I toto opatření se týká prvomaturantů.

Další informace (včetně přihlašování k opravným praktickým zkouškám a didaktickým testům) najdete v opatření obecné povahy MŠMT ČR ZDE.

 

6. Aktualita: Vlastní seznam četby (týká se jen žáků-maturantů gymnázia)

Žák, který se rozhodne maturovat z českého jazyka a literatury ústní zkouškou, musí odevzdat (společně se žádostí o vykonání ústní zkoušky z ČJL) vlastní seznam četby. Seznam se kompletně vyplněný odevzdává do 28. 4. 2021 (případně podle informací učitele ČJL). Seznam žáci odevzdávají jednak e-mailem ke kontrole učiteli ČJL v dané třídě (ob@gy.svitavy.cz) , jednak v tištěné podobě na sekretariát školy nebo poštou (společně s žádostí o konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury). Připojujeme ZDE šablonu pro vytvoření seznamu četby s pokynem ke zpracování seznamu a kritérii pro výběr. Žáci odesílají (předávají) škole pouze vyplněný seznam (tedy 1. stránku přílohy). Šablona je platná pouze pro maturanty z gymnázia, maturanti z OA již šablonu a pokyn k vyplnění obdrželi od učitelky ČJL.

5. Aktualita: Žádost o konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka v jarním zkušebním období 2021.

V souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-3, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Žáci se však mohou rozhodnout, že tyto zkoušky vykonají (mohou se rozhodnout, že vykonají dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě zkoušky), úmysl zkoušky vykonat sdělí řediteli školy nejpozději do 28. dubna 2021 (opatření obecné povahy uvádí datum 30. 4. 2021, dřívější datum odevzdání platí na naší škole kvůli kontrole správnosti vyplnění tiskopisu. Žák má však nárok dodržet termín 30. 4. 2021, avšak již bez nároku na kontrolu ze strany školy). K tomuto účelu žák podává žádost o konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka v jarním zkušebním období 2021. Formulář pro vyplnění žádosti najdete ZDE (formulář nevyplňují a neodevzdávají žáci-maturanti, kteří nebudou konat ústní zkoušku z ČJL a cizího jazyka). Formulář si nejdříve stáhněte do svého počítače a tam ho teprve vyplňujte. Formulář vyplňte, vytiskněte, podepište a odevzdejte na sekretariát gymnázia nebo obchodní akademie. Je možné ho také poslat poštou na adresu školy (adresa je uvedena v záhlaví formuláře).

4. Aktualita: Podoba maturitní zkoušky podle Opatření obecné povahy MŠMR od 15. 3. 2021

Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021 – ZDE 

Model maturitní zkoušky 2020/2021 – metodika MŠMT (včetně náhradních termínů a opravných termínů) – platné od 15. března 2021  ZDE

Hlavní body úprav maturit – od března 2021 ZDE

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky (termíny didaktických testů) – jarní období 2021 – ZDE

Pro žáky, kteří budou konat ústní zkoušku, se průběh ústní zkoušky a maturitní témata (otázky) podle pokynu  ředitele školy ze 14. 2. 2021 nemění – ZDE. 

Časový harmonogram výuky v březnu až v květnu pro maturanty a harmonogram  maturitních zkoušek pro gymnázium i obchodní akademii najdete ZDE.

Ústní zkouška z ČJL a cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části (a koná z něj didaktický test – ten je povinný) je podle výše uvedeného opatření obecné povahy zkouškou dobrovolnou, žák podává do 30. 4. 2021 (na naší škole do 28. 4. 2021) žádost o vykonání takové zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka budou povinně konat jen ti žáci, kteří se k takové zkoušce přihlásili v rámci profilové zkoušky bez vazby na společnou část maturitní zkoušky (nebudou z cizího jazyka konat didaktický test).

Žáci, kteří budou konat ústní zkoušku z českého jazyka, předávají škole do 28. 4. 2021 vlastní seznam četby (seznam vytvoří podle pokynů vyučujících ČJL a odevzdají ho podepsaný do 28. 4. 2021 na sekretariát gymnázia nebo obchodní akademie, případně ho zašlou poštou na adresu školy – Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy). Oficiální termín předání seznamu je až 30. 4. 2021, škola nabízí provedení kontroly seznamu, proto doporučila termín odevzdání dřívější).

3. Aktualita:  Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 (MZ2021J) – platné od října 2020, aktualizované 14. 2. 2021

Ředitel školy zveřejnil 29. 9. 2020 Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (společná část) pro maturitu v roce 2021:

Pro gymnázium (pro třídy 4. B a oktáva A ) – ZDE.    (aktualizováno 12. 2. 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1))

Pro obchodní akademii (pro třídy 4. A a 4. B) – ZDE.

Ředitel školy vydal 29. 10. 2020 pokyn Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2021, formy zkoušek, jejich průběh a témata zkoušek“ZDE.    (aktualizováno 13. 2. 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1))

Vše o maturitní zkoušce v roce 2021  ZDE.   Opatření obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1) – upravuje maturitu v roce 2021 ZDE.

Ředitel školy vydal 14. 2. 2021 pokyn “Sdělení ředitele školy k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 a k výuce posledních ročníků oborů vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021″ – ZDE.   

2. Aktualita:  Přihlášky k maturitní zkoušce 

Předvyplněné přihlášky k maturitní zkoušce najdete zde:

  • pro gymnázium – oktáva ZDE, 4Č. B ZDE
  • pro obchodní akademii – 4. A ZDE, 4. B ZDE

Maturanti si tiskopisy stáhnou, překontrolují na nich předvyplněné údaje, doplní údaje o své osobě (!!!), zakřížkují zvolené maturitní předměty. Tiskopisy maturanti odešlou mailem do školy – na info@gy.svitavy.cz maturanti gymnázia a na info@oa.svitavy.cz maturanti OA do 25. 11. 2020 (případně je donesou do školy třídním učitelům 25. 11. 2020). Protože termín podání přihlášek je 1. 12. 2020 a pak se již nic nesmí měnit, dohodli jsme se v letech předchozích s maturanty, že nám přihlášku poslali v předstihu, my jsme ji ještě překontrolovali a vytiskli jsme pak žákům finální verzi, kterou nám podepsali. Proto žádáme maturanty, aby vyplněnou přihlášku na uvedený e-mail poslali do  25. 11. 2020 (jde o doporučení).

Maturantům, kteří konají zkoušku v opravném termínu, budou přihlášky odeslány mailem na jejich mailové adresy. Vyplněnou přihlášku odešlou do školy obratem, nejpozději do 30. 11. 2020.

Údaje pak škola zanese do celostátního maturitního systému Certis, z kterého se pak přihlášky ještě jednou vytisknou pro kontrolu. Jakákoliv změna pak již nebude možná.

Doporučujeme maturantům, aby si před vyplněním přihlášky důkladně prostudovali informace na www.cermat.cz a také si pročetli dokument školy „Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2021, formy zkoušek, jejich průběh a témata zkoušek“ – ZDE.

 

1. aktualita:  Maturitní zkoušky v podzimním termínu 2020 (MZ2020P)

Žáci, kteří budou dělat maturitu v podzimním termínu, se k maturitě přihlašují do 27. 7. 2020 na sekretariátu školy.

Následující informace jsou určeny pro žáky určených středních škol z okresu Svitavy a Ústí nad Orlicí, kteří budou konat písemné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky ve spádové škole, kterou je právě Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy. MŠMT a Cermat připraví dokument, který uvede termíny konání didaktických testů. Dostavte se do naší školy k vykonání písemných prací a testů včas, v dostatečném předstihu. Mějte připraven občanský průkaz nebo cestovní pas k prokázání totožnosti. A nezapomeňte si přinést povolené pomůcky, případně kompenzační pomůcky. Jejich seznam najdete na www.cermat.cz.

.