Výsledky přijímacího řízení na gymnázium a na obchodní akademii

Výsledky přijímacího řízení na gymnázium a obchodní akademii:

Gymnázium – čtyřleté studium: pořadí uchazečů je ZDE , přijatí uchazeči jsou ZDE ,

Gymnázium – osmileté studium: pořadí uchazečů je ZDE, přijatí uchazeči jsou ZDE

Obchodní akademie: pořadí uchazečů je ZDE, přijatí uchazeči jsou ZDE

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě najdete ZDE, ZDE a ZDE. 

Výsledky budou zveřejněny na webu školy (http://www.gyoa.svitavy.cz/), u vchodu do gymnázia a u vchodu do obchodní akademie – ne však jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi poštou na pozvánkách (příklad reg. čísla – GYOA-hk/2859/2021). Písemné rozhodnutí o nepřijetí pro obory gymnázia i obchodní akademie bude vydáváno na sekretariátu gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) od 20. 5. do 21. 5. 2021 mezi 7:30 a 17:00, po předchozí domluvě i v jiné době. Následně bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou pouze nepřijatým uchazečům o studium – doručenkou do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce. 

Přijato bude ve čtyřletém studiu gymnázia maximálně 30 nejlepších účastníků přijímacího řízení (podle pořadí získaných bodů), v osmiletém studiu 29 nejlepších účastníků přijímacího řízení (jedno místo musíme držet kvůli jednomu žákovi, který byl u přijímaček omluven a bude konat zkoušky v náhradním termínu) na obchodní akademii 29 (jedno místo musíme držet kvůli jedné žákyni, která v době konání přijímacích zkoušek byla v karanténě). Ostatní budou takzvaně pod čarou a budou čekat na rozhodnutí těch žáků, kteří sice přijatí byli, ale dají nakonec přednost studiu na jiné škole, kde budou také úspěšní. 

Jakmile zveřejníme výsledky přijímacího řízení, budeme se snažit být v kontaktu s rodiči přijatých žáků, ale také těch žáků, kteří přijati přímo nebudou, ale bude jim nabídnuto přijetí ke studiu ve chvíli, kdy se uvolní místo (někteří přijatí totiž dají přednost jiné škole a naše škola se bude snažit okamžitě uvolněné místo zaplnit dalším žákem, který byl sice “nepřijat”, ale bude dalším v pořadí). Podle zkušeností z let předchozích lze předpokládat, že velkou šanci na přijetí má i uchazeč, který nakonec skončil na 45. místě (v jednom roce se nakonec dostal ke studiu žák, který skončil v pořadí až na 63. místě. Je to dáno tím, že žáci mohli dávat přihlášku na dvě školy.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte okamžitě ředitelství školy: 603511743. Upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů (ale i nepřijatých, kteří budou mít reálnou možnost být dodatečně přijati), že je po zveřejnění výsledků budeme telefonicky kontaktovat a ujasňovat si situaci.

Škola možná během června 2021 vyhlásí přijímací řízení pro uchazeče, kteří by doplnili volná místa do kvinty (5. ročník osmiletého studia – jde o příležitost pro žáky 9. tříd, kterým to nevyšlo do „normálního“ 1. ročníku). V současné době čekáme, jak dopadnou přijímací řízení žákům, kteří z kvarty chtějí odejít (např. z důvodu, že ztratili ambici jít v budoucnu na vysokou školu).

Prosíme rodiče těch žáků, kteří budou přijati ke studiu, aby nám co nejdříve sdělili, zda jejich dítě ke studiu na naší škole nastoupí. V případě, že dají přednost jiné škole, uvolní se tak co nejdříve pozice pro přijetí žáka, který skončí pod čarou. Vedení školy se bude snažit být s rodiči v kontaktu.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 6 školského zákona: „Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy” a §60a odst. 7: “Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.“

V souladu s §36 odst. 3 a §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) se může zákonný zástupce žáka uvedený na přihlášce ke studiu dostavit 19. 5. 2021 v době od 12:00 do 14:00 (čas může být drobně upraven podle termínu zaslání podkladů z Cermatu) na sekretariát gymnázia – v případě zájemce o studium na gymnáziu (Sokolovská 1638/1, Svitavy), v případě zájemce o obchodní akademii do budovy OA (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy), kde může nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí (spis obsahuje např. přihlášku žáka ke studiu, pozvánku k přijímací zkoušce atd., spis v té době nebude ještě obsahovat výsledek přijímacího řízení, který bude znám později).

Pokud by se někteří zákonní zástupci žáků rozhodovali o možnosti odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí, doporučujeme kontaktovat ředitelství školy (603511743) a domluvit správný postup. Z minulosti víme, že téměř 100% rodičů postupuje špatně. V takovém případě Vás vybavíme také potřebnými tiskopisy.