Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na gymnázium a obchodní akademii ve školním roce 2021/2022

Ředitel školy vyhlásil 31. 1. 2022 první kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 do oborů 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium a do oboru obchodní akademie 63-41-M/02. 

Uchazeči o všechny obory budou konat jednotné přijímací zkoušky (testy) z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL), a to v termínech stanovených MŠMT – viz níže.

Kolik žáků se bude přijímat ke studiu?

Na gymnázium se bude přijímat 30 žáků do 1. ročníku čtyřletého studia (po 9. třídě) a 30 žáků do 1. ročníku osmiletého studia (po 5. třídě). 

Na obchodní akademii se předpokládá, že ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny max. 2 třídy studia obchodní akademie – maximální předpokládaný počet přijatých uchazečů o vzdělávání je 60.

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijímací řízení pro gymnázium i pro obchodní akademii – ZDE.   

Do kdy se předávají škole přihlášky ke studiu?

Přihlášky se podávají do 1. března 2022.

Kde se přihlášky získají?

Přihlášku ke studiu uchazeči obdrží na ZŠ, kde si nechají na konci 1. pololetí přihlášku se známkami potvrdit. Není nutné ji nechávat potvrzovat lékařem. Přihlášku si můžete stáhnout ZDE a také ZDE (pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat, editovat). Další informace včetně termínů, tiskopisů přihlášek, jejich vyplňování atd. jsou k dispozici ZDE.

Kam se přihlášky předávají

Přihlášky ke studiu na gymnáziu je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo je možné je i poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) 

Přihlášky ke studiu na obchodní akademii je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo na sekretariát obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy) nebo je možné je poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) 

Pokud se rozhodnete podat přihlášku osobně na sekretariát gymnázia, můžete tak učinit v PO až ČT  od 7:00 do 15:00, v PÁ do 12:00. Pokud by v uvedené době z důvodu zpřísnění vládních opatření nebo v jiné době mimo uvedené časy na sekretariátu již nikdo nebyl, je možné přihlášku vložit do poštovní schránky – na gymnáziu vpravo od hlavního vchodu u nájezdové rampy, na obchodní akademii vlevo hned u dveří. V takovém případě doporučujeme ujistit se následně (např. telefonicky), zda přihláška byla skutečně na sekretariát doručena.

Kolik podat přihlášek?

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o vzdělávání podat dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo obory vzdělání. O přijetí uchazeče rozhoduje ve správním řízení ředitel školy v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

Kdy se konají přijímačky v 1. kole přijímacího řízení?

Nově vyhlášené termíny jednotných přijímacích zkoušek

Pro čtyřleté studijní programy (7941K/41 Gymnázium a 63-41-M/02 Obchodní akademie):

Termíny přijímacích zkoušek: 
čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 12. 4. 2022
2. řádný termín – 13. 4. 2022

osmileté studium:
1. řádný termín – 19. 4. 2022
2. řádný termín – 20. 4. 2022

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 10. 5. 2022
2. termín – 11. 5. 2022

Kde se budou konat přijímačky?

Jednotné přijímací zkoušky pro obory gymnázia se konají v budově gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy), jednotná přijímací zkouška pro obor obchodní akademie se koná v budově obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy).

Co se bude hodnotit?

V souladu s ustanovením § 60 školského zákona, v platném znění jsou pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 stanovena níže uvedená kritéria:

1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání:

– v přijímacím řízení čtyřletého gymnázia hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy,

– v příjímacím řízení osmiletého gymnázia hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy,

– v přijímacím řízení obchodní akademie hodnocení  za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.

2. výsledek dosažený při jednotné přijímací zkoušce z MAT a ČJL (testy),

3. další vybrané aktivity uchazeče o vzdělávání (jde o další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče). Nezapomeňte předat škole diplomy za soutěže, certifikáty, potvrzení,…

Kdy dostanete pozvánku k přijímačkám?

Na přelomu března a dubna 2022 budeme uchazečům o vzdělávání nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků, kteří podali přihlášku ke studiu na naši školu, posílat pozvánky k přijímací zkoušce. Očekávejte dopis do vlastních rukou (s modrým pruhem).

Jak dlouho budou trvat přijímací zkoušky?

Testování z ČJL bude trvat 60  minut, z MAT 70 minut.

Jak budou oznámeny výsledky přijímacího řízení

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení (1. kolo) stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní (u vchodu do gymnázia, resp. u vchodu do obchodní akademie, a na webu školy www.gyoa.svitavy.cz) seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem, které bude uvedeno na pozvánce k vykonání přijímaček, a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle (předá) rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky Cermatem.

Co má žák udělat, když bude přijat a bude chtít na naši školu nastoupit?

Svůj úmysl vzdělávat se ve zvoleném oboru potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, který byl přijat ke studiu, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve škole, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole zanikají. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Kde lze najít některé další informace?

Ve Směrnici k přijímacímu řízení pro všechny obory školy (gymnázium i obchodní akademii) – ZDE.  

Na webu školy – ZDE

Bude se konat přípravny kurz k přijímačkám?

Škola již od konce roku 2021 přijímá přihlášky k přípravným kurzům – do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin. Více informací a přihlášky ZDE. 

K přijímacímu řízení do kvinty gymnázia

Pokud chtějí uchazeči využít této možnosti a případně znásobit své šance na přijetí, musí podat zvláštní přihlášku ke studiu do pátého ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia. Podmínkou přijetí jsou vedle jazykových dovedností v anglickém jazyce nutné také jazykové dovednosti v německém jazyce nebo francouzském jazyce (v případě německého a francouzského jazyka dovednosti alespoň na úrovni dvouletého studia jazyka, což uchazeč doloží známkami na vysvědčení ze ZŠ). Každoročně této možnosti využijí 1-2 zájemci. Jde o přijetí uchazečů na uvolněná místa v tomto typu studia (každoročně z jedné třídy odcházejí 1-2 studenti). Pro využití této příležitosti kontaktujte naši školu (např. na telefonu 603511743).

Bude škola organizovat ještě nějaký Den otevřených dveří?

Dosud škola uspořádala pět Dnů otevřených dveří, z toho 2x formou online setkání. Nyní uvažujeme již jen o individuálních prohlídkách školy (bude-li to možné). Zatím doporučujeme alespoň prohlédnout si alespoň několik virtuálních představení školy – gymnázia i obchodní akademie:

Zatím doporučuje prohlédnout si alespoň několik virtuálních představení školy – gymnázia i obchodní akademie:

  • jestli chcete studovat na gymnáziu, podívejte se na prezentaci školy ZDE, virtuální prohlídku školy a areálu ZDE nebo na krátké video ZDE.
  • jestli chcete studovat na obchodní akademii, podívejte se na prezentaci školy ZDE, na krátký film o škole ZDE nebo na kratičký videospot ZDE. Doporučujeme nejdříve videa stáhnout a přehrát je ve Vašem počítači.

Sledujte web školy, postupně budou přibývat další informace.