Výchovné poradenství

Výchovnou poradkyní na gymnáziu je Mgr. Naďa Bisová (bi@gy.svitavy.cz) je zároveň vedoucí školního poradenského pracoviště školy), na obchodní akademii je výchovnou poradkyní Mgr. Jana Strnišťová (st@oa.svitavy.cz).

Výchovný poradce se podílí na informační činnosti zabezpečované zařízeními výchovného poradenství:

a) Poskytuje studentům, rodičům, zákonným zástupcům a učitelům informace:
• o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech využívání jejich odborných služeb,
• o otázkách důležitých pro rozvoj osobnosti studentů v procesu jejich výchovy a vzdělávání,
• o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se vyskytují ve vývoji, výchově, a vzdělávání žáků,
• o studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

b) Organizuje poskytování informací souvisejících s uvedenou tematikou jinými pracovníky školy a pracovníky jiných institucí a organizací.

c) Metodicky usměrňuje informační činnost třídních učitelů ve výše uvedených oblastech.

d) Zabezpečuje na škole konzultační službu pro studenty, rodiče, zákonné zástupce a učitele.

e) Spolupracuje se školním metodikem prevence.

f) Podílí se na organizaci a průběhu dnů otevřených dveří, navštěvuje ZŠ v souvislosti s informování žáků a jejich rodičů o možnostech studia na naší škole, účastní se regionálních přehlídek škol.

g) Spolupracuje s ředitelem školy a jeho zástupcem ve výše uvedených oblastech, je členem vedení školy.

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytuje služby související s následujícími aktivitami :

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

V podmínkách naší školy poskytují služby školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Mgr. Naďa Bisová – vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně pro gymnázium (bi@gy.svitavy.cz)
Mgr. Jana Strnišťová – výchovná poradkyně pro obchodní akademii (st@oa.svitavy.cz)
Mgr. Jiří Mach – školní metodik prevence pro gymnázium
PhDr. Hana Hejduková – školní metodik prevence pro obchodní akademii

 

Prezentace pro maturanty gymnázia (2022/2023) – vysoké školy (Mgr. N. Bisová) – ZDE

Přehled kontaktů v případě nutné pomoci (linky důvěry, krizová centra, další centra nebo portály pomoci) – ZDE.