Upravený prostor před budovou gymnázia dán do provozu

Úprava prostoru před svitavským gymnáziem je téměř hotova. Celá investiční akce, kterou financoval Pardubický kraj (pozemek před školou je totiž jeho), definitivně skončí až výsadbou několika tisíc cibulovin na přelomu léta a podzimu, dříve se cibuloviny sázet nemohou, umístěním stojanu pro mlhoviště, později také umístěním pítka pro ptáky, restaurováním pískovcové sochy „Ochrana“ od ak. sochaře F. Jandy atd. Na přípravě projektu, na zhotovení projektové dokumentace, na konzultacích a na samotné realizaci se podílelo mnoho lidí, odborníků (je potřeba dodat, že velká část z nich jsou absolventi svitavského gymnázia) – několik inženýrů architektů, několik zahradních architektů, mnoho stavařů, elektrikáři, lidé přes vodu nebo dopravu, zahradníci, informatici, pracovník prevence kriminality, pracovníci z úřadů ve Svitavách i Pardubicích, představitelé města Svitavy a Pardubického kraje, pracovníci gymnázia i základní školy, projekt podpořil i pracovník výzkumného ústavu pro krajinu a okrasného zahradnictví, rady poskytli občané města, rodiče žáků, náměty přišly i od absolventů školy, nebo kolemjdoucích. Dílo realizovala s řadou subdodavatelů svitavská firma Ulehla Ivan s. r. o. za 4.550.746,00 včetně DPH poskytnutých Pardubickým krajem a Kč 2.200,– poskytnutých z rozpočtu školy. Všem, kteří se na přípravě projektu, projektové dokumentaci a realizaci díla podíleli, patří velké poděkování.

Ve středu 21. 7. 2021 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby speciálním stavebním úřadem (odbor dopravy a silničního hospodářství MÚ Svitavy) a byl vydán kolaudační souhlas (č.j. 63026-21/OD-dir/18040-2021(kol/120), který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Jaký byl smysl úprav prostoru před gymnáziem a základní školou? Již při přípravě projektu byly formulovány tyto parametry projektové dokumentace a stavby:

1. Měla být zajištěna návaznost na úpravy zeleně na Pražské a Sokolovské ulici a připravované úpravy prostoru před zrekonstruovanou radnicí. Tím tak vzniká dlouhý a jednotně koncipovaný pás kultivované zeleně a nových dřevin podél hlavní komunikace (v zásadě až téměř od železničního přejezdu na Pražské ulici až před radnici, v budoucnu možná dál směrem na ulici T. G. M. až směrem k náměstí).

2. Skloňována byla jednoznačná potřeba odclonění a odhlučnění prostoru před školou od komunikace a kruhového objezdu. Směrem od silnice bylo vytvořeno terénní zvlnění, které bylo osázeno dřevinami tak, aby funkce odclonění a odhlučnění byla efektivní, zároveň aby zůstalo pořád patrné, že za zelení je škola. Proto je jasné, že uvažované dřeviny nesmí být vysoké. Pohled na školu by je zachován při příjezdu z ulice T. G. M. (a to z dálky) a tedy také při průjezdu kruhovým objezdem.

3. Úpravami má být posílena bezpečnost v prostoru před školou. Ještě nedávné promíchávání chodců, cyklistů, automobilů, lidí s kočárky apod. se vyřešilo tak, že vznikla komunikace pro pěší skrz celý prostor. Cyklisté nebo koloběžkáři mohou svůj bicykl prostorem vést, případně si mohou své kolo odložit v upraveném prostoru – celkem bylo instalováno 6 opíracích stojanů (aby si cyklisté kola neopírali o zídky). Prostor bude po část večera také nasvícen – světly umístěnými pod některými lavičkami, na stojanu mlhoviště a podél vstupu od ulice Sokolovská.

4.  Primární a dominantní funkcí úprav prostoru je posílení funkce relaxačně-odpočinkové. Zejména pro čekající žáky, studenty, rodiče (např. před a po vyučování). Prostory k sezení by měly umožnit „posezení i skupinkám“ žáků, a to i např. pro některé edukativní účely (odejde-li učitel se skupinkou žáků při pěkném počasí na vzduch s tím, že tam bude realizovat nějakou část vyučovací hodiny).  Pro relaxačně-odpočinkové účely může být využito také zastínění prostřednictvím dřevin – nemělo by jít o nějaké vzrostlé stromy (ani v budoucnu) – půjde o „parčík“, ne hluboký a vysoký les. Smyslem dřevin (keřů a stromů) je zastínit, zaclonit a odhlučnit. Prostor před budovou není určen pro výuku, ale mělo by být možné ho pro takový účel malé skupinky žáků při pěkném počasí využít. Využitelný by měl být i pro drobné edukativní účely (např. prezentace minerálů a nerostů, možná tam bude možné uskutečnit malou výstavu „v zeleni“,…). Nepočítalo se s tím, že by prostor byl určen pro nějaké sportovní aktivity – je malý a pro pohybové aktivity (aby tam děti na trávě skotačily, pobíhaly, měly tam třeba nějaké prolézačky) nevhodný, navíc velmi nebezpečný (ze dvou stran je silnice a křižovatka, prostoru pro sportování je hodně v jiných částech areálu školy, včetně prostoru tzv. jižního atria. Do prostoru je zakomponována také odborně očištěná a již i nasvícená socha “Ochrana” od akademického sochaře Františka Jandy, která je jakýmsi symbolem školy. Prostor bude také doplněn mělkým kameninovým nebo pískovcovým pítkem pro ptáky.

5. Důležitá role upraveného prostoru je dána zeleni. Ta je a bude dominantní. Budova školy potřebovala prostor nějak oddělit od přilehlých komunikací (klidnější zóna, přiměřená eliminace výfukových zplodin). Naprostá většina dosavadních dřevin byla v prostoru zachována a zakomponována do upraveného prostoru. Výsadbou nových stromů a keřů, dále skupin květin a rostlin proběhla tak, že vznikl nový zelený, oproti současnému stavu klimaticky odolnější prostor, jehož část vytvoří přirozené zastínění a odhlučnění (hlavně od přilehlé komunikace a kruhového objezdu). Z hlediska dřevin na tom prostor funkčně a zejména početně výrazně vydělal. Vznikly také květinové pásy v těsné blízkosti budovy. V celém upraveném prostoru bylo (nebo ještě bude) vysazeno několik nových stromů (např. lípy, javory), několik set listnatých keřů a půdopokryvných tisů, několik tisíc trvalek a pro jarní efekt přes několik tisíc cibulnatých rostlin. Zajímavým prvkem je osazení čtyř ostrůvků vegetace a jednoho samostatného stromu do zpevněné plochy. Tím došlo k rozčlenění vnitřního prostoru a ke zlepšení klimatu (stín, zásak vody do vegetace apod.). Podobně byl v původním zadlážděném prostoru vysazen javor Freemanův (to proto, aby se trochu rozbila ta původní “betonová” plocha a nově vytvářený prostor se více začlenil do původního prostranství) s doprovodnou vegetací.

6. Pozornost byla věnována také k citlivému hospodaření s vodou – dešťová voda by se z velké části neměla z cest napříč prostorem ztrácet do kanálů, jak tomu bylo dosud., ale měla by být z podstatné části konstrukcí chodníků vtažena do okolní půdy, společně s podporou nových stromů, keřů a dalších rostlin tak bude z větší části zadržena v prostoru. Je to podpořeno konstrukcí chodníků, použitím dlažby BEST ESMERO, která se používá pro pěší zóny (o zámkové dlažbě se z mnoha důvodů už v rámci příprav projektu vůbec neuvažovalo) a která se vkládala do vysoké vrstvy štěrku. Princip zadržování vody v prostoru se podpořil také vytvořenými vsakovacími drény v části chodníku. S vodními plochami a prvky (fontány, jezírka) projekt nepočítal. Takové prvky se do těsné blízkosti školních budov s koncentrací malých dětí obvykle neinstalují, a to proto, aby nepřicházeli žáci po vodních hrátkách do školy mokří. Nepočítalo se s tím ani proto, aby takto přístupná voda nebyla různě zneužívána. Nemluvě o tom, že jde o nákladnou záležitost z hlediska průběžných nákladů. Projekt by však měl počítat s mlžením vody v horkých měsících. Do prostoru je instalován závlahový systém, je do něho zavedena voda pro případ, že by nějaká potřeba v budoucnu vznikla, a i pro účely kropení zeleně v době akutního sucha, již zmiňovaného mlžení a také jako alternativa pro naplňování pítka pro ptáky, s kterým lze také v prostoru počítat. Na poslední chvíli byl z projektu stažen prvek shromažďování dešťové vody stažené ze střechy školy a využívání této vody v uvedeném prostoru. Důvodem je skutečnost, že se škola mezitím zapojila do samostatného projektu „Dešťovka“, která tuto problematiku řeší.

Vzhledem k výše uvedenému se nastavovala také pravidla používání prostoru. Počítáme s tím, že jsme se netrefili do vkusu či názoru naprosto všem, ale byli bychom rádi, kdyby se k upravenému prostoru, k rostlinám a mobiliáři všichni chovali tak, jako by to byl jejich prostor, tedy ohleduplně, slušně a také s úctou, kterou si jakýkoliv nový prostor zasluhuje. Cyklisty či koloběžkáře upozorňujeme, aby při využití prostoru slezli z kola (komunikace je primárně určena pro chodce) a své bicykly a koloběžky si opírali o opěrné stojany, všichni uživatelé prostoru musí dávat odpadky do odpadkových košů, v prostoru se nesmí kouřit (jde o součást školního areálu, podle zákona není možné v celém prostoru kouřit). Do prostoru osazených květinami a keři se nevstupuje. Motorová vozidla do upraveného prostoru vůbec nepatří.

V době vytváření projektu a následně i projektové dokumentace se postupovalo tak, aby řešení maximálně eliminovalo případné vandalské zásahy a jejich dopady. Proto např. není osvětlení instalováno do sloupků, proto jsou v prostoru instalovány opěrné stojany na kola a odpadkové koše (i na tříděný odpad). Městská policie do prostoru nainstalovala kameru napojenou na městskou policii. Do prostoru je přivedena elektřina a voda při případné budoucí využití, byla také učiněna technická příprava pro budoucí přivedení wifi do prostoru.