Shrnutí platných opatření od 17. 1. 2022 a novinky od 31. 1. 2022

Od 17. 1. 2022 se ve školách žáci a zaměstnanci antigenně testují pouze jedenkrát týdně – vždy v pondělí. Pokud má někdo ve škole pozitivní antigenní test, obdrží vytištěnou žádanku na PCR (elektronickou žádanku škola také zajišťuje, její vytvoření však trvá déle) a musí podle platných opatření opustit školu a zajistit si potvrzující PCR test. U nezletilých žáků se dítě, případně škola domlouvá se zákonnými zástupci, zda si dítě vyzvednou ve škole, nebo zda dítě může ze školy odejít samo (v takovém případě to musí rodič prokazatelně škole sdělit formou SMS nebo mailem). Škola následně zanese žáky s pozitivním antigenním testem do centrálního systému. A škola (obvykle třídní učitel) nakonec očekává zprávu o výsledku potvrzovacího PCR testu.

Pokud žáci nebyli s nakaženým v kontaktu v předchozích dvou dnech, do karantény nemusejí. Za rizikový se podle současné metodiky hlavní hygieničky považuje kontakt s nakaženým dva dny před objevením příznaků nemoci nebo pozitivním testem. Rozhodující je pak také nošení ochrany nosu a úst. Stále platí, že žáci ve škole nosí ve společných prostorách nebo o přestávkách respirátor (žáci do 15 let mohou mít roušku), pokud žáci při výuce sedí v lavicích, mohou roušky sundat.

Karanténu celé třídy může nařídit krajská hygienická stanice v případě, že by byl žák pozitivně testován v průběhu týdne jinde než ve škole. V tomto případě je zákonný zástupce povinen bezodkladně dát vědět škole. Ta potom kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která podle nařízení MZČR „provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy“ a zahajuje tzv. trasování. Pokud byl žák s pozitivním výsledkem ve škole v kontaktu s jinými žáky, škola po instrukcích z KHS sestavuje seznam žáků, kteří byli v tzv. rizikovém kontaktu s nakaženým. KHS od školy obdrží v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Osobní údaje o žácích a kontakt na zákonného zástupce.  Během několika hodin by žáci (zákonní zástupci) měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového kontaktu s dalšími informacemi. Do doby nařízení karantény je doporučeno preventivně omezit kontakt dítěte s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření.  

Pokud je žáků z dané třídy v karanténě více než 50%, vyučující zahajují distanční výuku (synchronní nebo asynchronní online formou, offline formou, případně formou tzv. hybridní výuky). Na naší škole jdeme trochu dál a snažíme se distančně vyučovat i menší počet žáků (tedy pokud je v karanténě méně než 50% žáků, do cca 1/3 třídy). Pokud je v karanténě méně než 1/3 žáků třídy, poskytuje škola alespoň nějakou distanční podporu. Pokud však jde o jednotlivce, postupujeme tak, jak je to v případě jiných nemocí. První den karantény třídy obvykle distančně ještě nevyučujeme (většinou jde o situaci, kdy se žáci vrací ze školy domů).

Jakmile se dozvíme o karanténě celé třídy, snažíme se žákům ve školní jídelně odhlásit obědy (žák nebo rodič pak má možnost si oběd kdykoliv zase přihlásit, nejlépe telefonicky přes číslo 727945716. Hromadně to nejde, protože se žáci z karantény či izolace vrací někdy v různých termínech, případně se jim může karanténa proměnit v izolaci. První den karantény (pokud byl žák aspoň chvíli ve škole) si může žák (resp. jiná osoba mimo karanténu) oběd v jídelně vyzvednout – přes výdajové okénko u jídelny ve dvoře školy. Pokud máme informaci o potencionálním rizikovém kontaktu žáků dané třídy a je období výdeje obědů, umožníme žákům oběd ještě odebrat ve speciálním režimu v jídelně.

Nově se od 31. 1. 2022 nemusí testovat žáci nebo zaměstnanci školy, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

S platností od 31. 1. 2022 žákům a zaměstnancům, kteří:

  • nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR,
  • uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19
  • a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu,

nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

Doporučujeme prostudovat některé centrální materiály a opatření. Veškeré informace MŠMT k testování žáků a zaměstnanců – ZDE.  K testování od 17. 1. 2022 včetně jsou informace také ZDE nebo ke karanténám a izolacím ZDE.

Novinky od 31. 1. 2022 ZDE.

Informační leták k testování pro rodiče (včetně novinek od 3. 1. 2022) ve formátu PDF ke stažení ZDE.