Screeningové testování na gymnáziu a obchodní akademii 7. a 14. 2. 2022

Červeně jsou označené novinky platné od 31. 1. 2022 (včetně).

V pondělí 7. a 14. 2. 2022 proběhnou pravděpodobně poslední kola avizovaného screeningového testování žáků antigenními testy, které má škola připraveny (žák si může donést svůj test, který je na seznamu MZ ČR – ZDE a provede samotestování s ostatními testovanými žáky). Žák nebo zaměstnanec se nemusí v daný den testovat, pokud doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. Nově se od 31. 1. 2022 nemusí testovat žáci nebo zaměstnanci školy, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Pokyny pro testování 7. a 14. 2. 2022 na gymnáziu a na obchodní akademii:

Testování v pondělí 7. a 14. 2. 2022 proběhne stejně jako testování v předchozích termínech. Na gymnáziu v případě žáků, kteří mají seminář nultou hodinu, proběhne testování v 7:05. Žáci, kteří začínají výuku první hodinou, se sejdou před školou do 7:45, žáci, kteří začínají až druhou vyučovací hodinou, mají sraz před školou do 8:35 hodin a žáci kteří začínají až třetí vyučovací hodinou, se sejdou 9:25. Žáci, kteří nebudou přítomni v uvedenou dobu, využijí hned po svém příchodu do školy testovací tým na sekretariátu gymnázia. Do doby, než bude testování ukončeno, musí mít žáci i učitelé po celou dobu pobytu ve třídě nasazenou ochranu úst. 

Na obchodní akademii se postupuje také stejně jako při minulém testování: žáci se budou testovat opět v učebnách od 7.45, žáci čekají před učebnou. Po celou dobu musí mít respirátory. Žáci, kteří nebudou přítomni v uvedenou dobu, využijí hned po svém příchodu do školy testovací tým v kanceláři OA (sekretariát). 

Obecné informace a další testování:

Podle vládního opatření se testují všichni žáci a zaměstnanci všech škol v ČR bez ohledu na to, zda jsou či nejsou očkováni na covid 19 nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. Od 17. ledna 2022 včetně probíhá podle aktuálních informací testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. . Nově se od 31. 1. 2022 nemusí testovat žáci nebo zaměstnanci školy, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později  (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Žák se v takovém případě hlásí po příchodu do školy na sekretariátu gymnázia nebo obchodní akademie. 

V den testování přicházejí žáci do školy v dostatečném předstihu (viz pokyny k testování výše). Žáci gymnázia mají sraz před budovou školy, odtud je určení zaměstnanci školy vyzvedávají a odvádějí do příslušných tříd (učeben). Žáci obchodní akademie mají sraz v 7:45 před určenou učebnou.

Od příchodu do budovy až do ukončení testování žáci používají roušky (žáci starší 15 let respirátory).

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole? 

  1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti   
  2. Nezletilé dítě nebo žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;   
  3. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Škola bez zbytečného odkladu zašle prostřednictvím Covid Forms Application příslušné KHS seznam všech dětí nebo žáků, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu a KHS na základě tohoto seznamu vystaví těmto dětem a žákům elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Není-li takový postup z technických důvodu možný, škola vyrozumí zákonné zástupce dětí nebo žáků nebo zletilé žáky, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu. V takovém případě pak potvrzení od školy předloží zákonný zástupce nebo zletilý žák poskytovateli zdravotních služeb a ten je povinen mu vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test a následně provést samotný konfirmační RT-PCR test.
  4. Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou povinny se podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
  5. Je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, zákonný zástupce nebo zletilý žák o tomto informují svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
  6. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.  
  7. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.
Jaké jsou důsledky pozitivního výsledku preventivního testu pro spolužáky takového žáka?

V případě, že je antigenním testem provedeným ve škole zjištěn u dítěte nebo žáka pozitivní výsledek, jsou kontaktováni zákonní zástupci, kteří by si měli dítě nebo žáka vyzvednout (do té doby je dítě nebo žák umístěn do izolační místnosti), případně žák odchází sám do místa bydliště.

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu dítěte nebo žáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Karanténu celé třídy může nařídit krajská hygienická stanice v případě, že by byl žák pozitivně testován v průběhu týdne jinde než ve škole. V tomto případě je zákonný zástupce povinen bezodkladně dát vědět škole. Ta potom kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která podle nařízení MZČR „provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy.“

S platností od 31. 1. 2022 žákům a zaměstnancům, kteří:

  • nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR,
  • uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19
  • a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu,

nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

Veškeré informace MŠMT k testování žáků a zaměstnanců – ZDE.  K testování od 17. 1. 2022 včetně jsou informace také ZDE nebo ke karanténám a izolacím ZDE.

Informace ke změnám od 31. 1. 2022 včetně najdete ZDE.

Informační leták k testování pro rodiče (od 3. 1. 2022) ve formátu PDF ke stažení ZDE.