Projekty školy

Antisemitismus, holocaust a výchova k vzájemné toleranci

 • vzdělávací program

Spolupráce se Základní speciální školou Svitavy

Comenius

 • vzdělávací program„SCHOOL MICROCOSM“ (2006–2008 – projekt spolupráce gymnázia se školou ve Finsku a Řecku)
 • bilaterální projekt SCOOL LIFE AND LEISURE TIME (2008–2010 – projekt spolupráce s finskou školou)

Ekologické a biologické projekty

 • („Kyselé deště“, „Ozon“, „Lišejníky“, „Jak se mají smrky?“, „Voda pro obec“ a „Energie“, „Teraklub“ atd.)

Školní filmový klub

Včelařský kroužek

Mediální kroužek a vydávání školního časopisu MAGGY (MAGazín GYmnázia)

Vydávání časopisu studentů německého jazyka JAM

Zapojování žáků školy do Pražského modelu OSN

Dotkni se 20. století!

 • tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, si klade za cíl více zapojit
  paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základních a středních školách. Autoři projektu chtějí žáky oslovit atraktivním způsobem – prostřednictvím expozic, výstav, sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti a jejich příběhů. S využitím moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbírkových předmětů ve výuce dějepisu se tak dějiny 20. století přiblíží studentům opravdu téměř na dosah. Zapojení gymnázia do projektu skončilo v roce 2018.

Chodím do práce v Pardubickém kraji

 • projekt regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Do projektu se zapojilo gymnázium již v roce 2013. Díky tomu mají i dnes naši studenti přístup na projektový portál a mohou využívat informace na něm zveřejněné (příklad témat: První zaměstnání, pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nezaměstnaný absolvent, rekvalifikace, začínající podnikatel, fyzická vs. právnická osoba, OSVČ, práce v zahraničí atd.).

Katedra

 • projekt OPVK na podporu přírodovědného vzdělávání na škole. V rámci projektu vytvořili učitelé školy desítky elektronických výukových materiálů pro výuku přírodovědných předmětů a vybavili školu technikou a pomůckami

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji

 • projekt s cílem zkvalitnit podmínky pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách probíhal v letech 2013–2017 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Svitavské gymnázium získalo na realizaci evropského projektu OPVK, který je zaměřen na podporu přírodovědného vzdělávání, více než 12,5 mil. Kč. Projekt měl několik pilířů. Prvním z nich bylo prohloubení spolupráce školy s některými základními školami: jde o dvě svitavské základní školy (na ulici Sokolovská a na ulici Riegrova), ZŠ v Hradci n. Sv. a ZŠ v Březové n. Sv. Žáci základních škol se zúčastňovali vybraných vzdělávacích aktivit na gymnáziu (včetně volnočasových) a absolvovali několik vícedenních terénních akcí s přírodovědným zaměřením. V rámci druhého pilíře studenti školy absolvovali projektové dny na sedmi vysokých školách. Díky třetímu pilíři gymnázium zmodernizovalo některé odborné učebny a laboratoře a díky čtvrtému pilíři pořídilo za více než 4 mil. Kč velké
  množství učebních pomůcek, přístrojů a výpočetní techniky. A poslední pilíř byl věnován vzdělávání učitelů.

Šablony

 • šlo o projekty OPVK a OPVV, do kterého se zapojovalo gymnázium i obchodní akademie. Poslední takový projekt skončil v roce 2019 („Zlepšení kvality vzdělávání žáků a studentů na OA a VOŠ ekonomické Svitavy“).

Tablety do škol

 • projekt v rámci výzvy č. 51 byl realizován na obchodní akademii od roku 2015

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy

 • projekt realizovaný na obchodní akademii v letech 2012–2014, který společně realizovaly British Council a organizace Člověk v tísni (program Varianty). Active Citizens byl tříletý projekt, jehož cílem je vzdělávání učitelů a studentů v komunitní oblasti a dlouhodobý rozvoj škol jakožto center komunitního života.

Co v učebnici nebylo

 • gymnázium i obchodní akademie (ještě jako samostatné školy) se zapojily do projektu Spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století. V rámci projektu studenti několikrát
  navštívili knihovnu a rozvíjeli své čtenářské dovednosti, schopnost porozumění textu i dovednosti spojené s vytvářením vlastních textů. V rámci projektu byli vzděláváni pedagogičtí pracovníci a pro žáky škol byly vytvářeny a ověřovány modeloví vzdělávací aktivity. Projekt byl zahájen v roce 2018, skončí v roce 2021.

Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

 • cílem projektu je ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění výuky. Gymnázium se do projektu zapojilo v letech 2018–2019 a 2019–2020

Erasmus+

 • jde o program EU podporující zahraniční mobilitu pedagogů, v případě naší školy (gymnázia i OA) půjde v roce 2021 o vzdělávací aktivity učitelů ve Velké Británii zaměřené zejména na
  metodiku výuky cizích jazyků a metodu CLIL