Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium na svitavském gymnáziu a obchodní akademii

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obor obchodní akademie

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají: osobně na sekretariát školy do čtvrtka 2. června 2022, nebo poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka na obálce, tj. datum odeslání nejpozději 1. 6. 2022).

V rámci 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2022/2023 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 3. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 17 bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení jsou 2 žáci.

Veškeré informace, vyhlášení 3. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

S vyplněním přihlášky Vám případně pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace v kritériích ZDE).

V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku “Termín školní přijímací zkoušky” (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné. Další informace podáme na tel. čísle 603511743.

 

Výsledky přijímacího řízení – duben 2022

Výsledky přijímacího řízení a spousta dalších informací pro přijaté i nepřijaté žáky budou zveřejněny ve čtvrtek 28. dubna 2022 (v cca 15 hodin) ZDE  (Zájemci o studium/Aktuality)

 

Škola bude organizovat ve školním roce 2021–2022 přijímací řízení pro tyto obory:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

63-41-M/02 Obchodní akademie

Uchazeči o všechny obory budou konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL). Započítávat se bude prospěch na ZŠ a také aktivity žáků (viz kritéria přijímacího řízení, která budou zveřejněna 31. 1. 2022). Bude-li Vám něco nejasné, volejte na telefonní číslo 603511743.

Základní informace k přijímačkám v roce 2022 na stránkách Cermatu – ZDE

Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 12. 4. 2022
2. řádný termín – 13. 4. 2022

osmileté studium:
1. řádný termín – 19. 4. 2022
2. řádný termín – 20. 4. 2022

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 10. 5. 2022
2. termín – 11. 5. 2022

Vyplňování přihlášek:

Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2022. Tiskopisy přihlášek žákům vydávají a potvrzují základní školy. Tiskopis přihlášky (editovatelný) najdete ZDE. Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat (editovat). Vysvětlivky  k vyplnění přihlášky (návod je z roku 2020) najdete ZDE. 

Na přihláškách na gymnázium a obchodní akademii nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Informace o názvu naší školy, kódech oborů najdete na tomto webu v menu ŠKOLA/Údaje o škole.

Nezapomeňte k přihlášce doložit diplomy ze soutěží, potvrzení z kroužků, oddílů, certifikáty atd. Jsou za to body navíc! Přihlášky ke studiu na gymnáziu je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo je možné je i poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy). Přihlášky ke studiu na obchodní akademii je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo na sekretariát obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy) nebo je možné je poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) Pokud se rozhodnete podat přihlášku osobně na sekretariát gymnázia, můžete tak učinit v PO až ČT  od 7:00 do 15:00, v PÁ do 12:00. Je možné přihlášku vložit také do poštovní schránky – na gymnáziu vpravo od hlavního vchodu u nájezdové rampy, na obchodní akademii vlevo hned u dveří.

Přípravné kurzy k přijímačkám

Chystáme opět přípravné kurz k přijímačkám. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Počítáme s tím, že kurz bude opět obsahovat Přijímačky nanečisto. Přihlašování bude možné již od konce roku 2021, a to do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin. 

Základní informace o přípravných kurzech jsou ZDE.

Kompletní informace k přípravným kurzům (cíle kurzů, termíny, rozpis kurzů, přihlašování, obsah kurzů atd.) najdete ZDE.

Přihlášku (pro gymnázium i obchodní akademii je stejný tiskopis) do přípravného kurzu najdete ve formátu docx – ZDE (soubor si stáhněte a upravujte až ve svém počítači!!!) nebo ve formátu pdf – ZDE

Přihlašování do kurzu bylo ukončeno 31. 1. 2022 ve 12:00. Informaci o zahájení kurzů (na gymnáziu 2. 2. 2022, na obchodní akademii 10. 2. 2022) obdrží přihlášení účastníci mailem během 31. 1. 2022.

Kurz bude zahájen ve variantě a) (tedy v únoru 2022).I

Přijímačky pro gymnázium

Pro školní rok 2022-2023 budeme přijímat žáky z 5. i 9. třídy. Bude otevřena jedna třída osmiletého studia a jedna třída čtyřletého studia. Maximální předpokládaný počet přijímaných žáků: pro čtyřleté studium 30, pro osmileté studium 30.

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro gymnázium (duben 2022 – viz výše) se konají v budově gymnázia – Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Kritéria pro přijímací řízení řízení na gymnázium a na obchodní akademii v roce 2022 ZDE.

Směrnice k přijímacímu řízení v roce 2022 ZDE

Přijímačky pro obchodní akademii

Do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 předpokládáme přijímat maximálně 2 třídy (po 30 žácích).

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro obchodní akademii (duben 2022 – vyz výše) se konají v budově obchodní akademie – T. G. Masaryka 47/20, 568 02 Svitavy

Kritéria pro přijímací řízení řízení na gymnázium a na obchodní akademii v roce 2022 ZDE.

Směrnice k přijímacímu řízení v roce 2022 ZDE

K přijímacímu řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (viz článek 7 “Organizační směrnice k přijímacímu řízení ve školním roce2021/2022na obory gymnázia a obchodní akademie” (ZDE).

V rámci kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou jsme na základě doporučení zřizovatele stanovili bodovou hranici nutnou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání. Hranice je stanovena jako minimální počet bodů získaný v součtu bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Vzhledem k tomu, že uchazečům z Ukrajiny (případně i jiným cizincům) bude na žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, je třeba těmto uchazečům upravena také bodovou hranici. Na základě poskytnutí rovných podmínek jako hranici úspěšnosti potřebnou pro přijetí uchazečů, kteří budou v rámci jednotné přijímací zkoušky konat pouze test z matematiky, použijí střední školy poloviční počet bodů (zaokrouhlený dolů na celé číslo), než je stanoven uchazečům konajícím oba testy.

Počet bodů potřebných pro přijetí uchazečů, kterým bude prominuta přijímací zkouška z českého jazyka:

  • minimálně 17 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium ve čtyřletých gymnáziích,
  • minimálně 15 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium v osmiletých gymnáziích a o studium oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou,
  • minimálně 12 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium v ostatních maturitních oborech vzdělání.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, u těchto zájemců o studium bude ověřena v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona rozhovorem (s přihlédnutím k předpokládanému pokroku v průběhu období před zahájením docházky do školy). Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní pohovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.

MŠMT ve spolupráci s CZVV připravilo souhrn informací o přijímacím řízení pro uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří mohou podat přihlášku do 5. dubna 2022. Informační materiály obsahují shrnutí základních principů přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a nejdůležitější pravidla pro konání státní (jednotné) přijímací zkoušky. Více informací lze nalézt v Metodických komentářích k zákonu LEX Ukrajina (komentáře k § 4-6 zákona). 

Leták: Základní informace o přijímací zkoušce na střední školy v oborech s maturitní zkouškou Jak a v jakých termínech podat přihlášku? Model státní přijímací zkoušky (česky ZDE, anglicky ZDE, ukrajinsky ZDE)
Leták: Jak bude státní přijímací zkouška z matematiky probíhat? (česky ZDE, anglicky ZDE, ukrajinsky ZDE)

Dny otevřených dveří pro zájemce

  • čtvrtek 23. 9. 2021 – gymnázium i obchodní akademie
  • čtvrtek 14. 10. 2021 – gymnázium i obchodní akademie
  • čtvrtek 11. 11. 2021 – gymnázium i obchodní akademie – online
  • čtvrtek  9. 12. 2021  – gymnázium i obchodní akademie – pouze online
  • čtvrtek 13. 1. 2022 – gymnázium i obchodní akademii

Informace o Dnech otevřených dveří najdete ZDE.

Jestli chcete studovat na gymnáziu, podívejte se na prezentaci školy ZDE, virtuální prohlídku školy a areálu ZDE nebo na krátké video ZDE. A stáhněte si informační leták o gymnáziu ZDE.

Jestli chcete studovat na obchodní akademii, podívejte se na prezentaci školy ZDE, na krátký film o škole ZDE nebo na kratičký videospot ZDE. Doporučujeme nejdříve videa stáhnout a přehrát je ve Vašem počítači. A doporučujeme také, abyste si stáhli informační leták obchodní akademii ZDE.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor obchodní akademie + výsledky

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají: osobně na sekretariát školy do pátku 20. května 2022, nebo poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka na obálce, tj. datum odeslání nejpozději 19. 5. 2022).

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2022/2023 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 2. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 17 bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení je 1 žák.

Veškeré informace, vyhlášení 2. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Informace jsou také na portálu www.klickevzdelani.cz – zde.

S vyplněním přihlášky Vám případně pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace v kritériích ZDE).

V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku “Termín školní přijímací zkoušky” (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné. Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné od 16. 5. 2022 denně).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obchodní akademii – ZDE.

Ke stažení

Tiskopis přihlášky (Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat, editovat)

Informační leták o gymnáziu

Prezentace o gymnáziu a přijímacím řízení v roce 2022

Informační leták o obchodní akademii

Prezentace o obchodní akademii a přijímacím řízení v roce 2022

Kritéria pro přijímací řízení řízení na gymnázium a na obchodní akademii v roce 2022.

Směrnice k přijímacímu řízení v roce 2022.

Informace k přijímacím zkouškám – čtyřleté gymnázium 12. a 13. 4. 2022

Informace k přijímacím zkouškám – osmileté gymnázium čtyřleté gymnázium 19. a 20. 4. 2022

Pokyny k přijímacímu řízení obchodní akademie – 12. a 13. 4. 2022