Maturita obecně

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 

1. Podoba maturitní zkoušky 2024 na GY a OA Svitavy

Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Ve společné části žáci konají formou didaktického testu povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška), a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (písemná práce a ústní zkouška), a jednak také z dalších povinných profilových zkoušek:

  • gymnázium má v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanoveny další 2 povinné profilové zkoušky: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, biologie, chemie, fyzika, dějepis, informatika a komunikační technika (IKT), základy společenských věd, zeměpis, matematika (pro povinnou zkoušku si v profilové části MZ žák nevolí zkoušku ze stejného cizího jazyka, ze kterého bude povinně maturovat ve společné části maturitní zkoušky, nebo matematiku, pokud z ní bude povinně maturovat ve společné části MZ)
  • obchodní akademie má v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanoveny další 3 povinné profilové zkoušky: ekonomika, účetnictví a praktická zkouška z odborných předmětů.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, přičemž není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části (tzv. zkouška navazující na společnou část maturitní zkoušky), či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit až 2 nepovinné zkoušky (v profilové části v případě, že jsou takové zkoušky v nabídce školy), ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující.

Více o maturitní zkoušce na www.cermat.cz.

Maturitní model pro svitavské gymnázium také ZDE, pro obchodní akademii také ZDE.

Aktuálně o maturitní zkoušce na škole ve školním roce 2023–2024: ZDE.

Maturitní kalendář ve školním roce 2023–2024 – ZDE.

2. Školní seznam literárních děl

Ředitelka školy zveřejní do 30. 9. 2023  Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (společná část) pro maturitu v roce 2024 – podle §14a Vyhlášky č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020 může ředitel školy s více obory vzdělání vytvořit jeden maturitní seznam literárních děl, který obsahuje literární díla pro různé obory vzdělání. Z tohoto důvodu je zveřejněn jeden “Školní seznam literárních děl”, který však obsahuje rozdílná díla pro obor čtyřleté gymnázium (79-41-K/41 Gymnázium), pro osmileté gymnázium (79-41-K/81 Gymnázium) a pro obor obchodní akademie (63-41-M/02 Obchodní akademie) – žáci si tedy musí překontrolovat, který seznam je určen právě jim a jejich třídě. Seznam je ZDE.

3. Nabídka zkoušek pro profilovou zkoušku, průběh a témata zkoušek

Ředitelka školy vydala pokyn Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2024, formy zkoušek, jejich průběh a témata zkoušek“ZDE.

Informace k nahrazení profilové zkoušce z cizího jazyka ZDE.

4. Přihlašování k maturitě 2024 a VPŽ

1. 12. 2023 je nejzazší  termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce. Tiskopisy přihlášek škola maturantům předá (případně mohou být obecné tiskopisy na konci listopadu 2023 ke stažení na webu školy). Škola doporučuje maturantům odevzdat přihlášku v předstihu, např.  28. 11. 2023, aby škola mohla ještě provést kontrolu přihlášek.

Od roku 2020 se mohou maturanti také přihlašovat na nepovinnou zkoušku Matematika rozšiřující (dříve Matematika plus). V případě úspěšného vykonání této zkoušky ji zohledňuje 15 vysokých škol a univerzit při přijímacím řízení (seznam VŠ je ZDE). Další informace k Matematice rozšiřující (dříve MAT+) na webu www.cermat.cz ZDE.

Maturanti se mohou od 2. 1. 2024 přihlašovat, registrovat do tzv. VPŽ (výsledkového portálu žáka), a to na stránkách Cermatu ZDE. Získají tak přístup ke všem informacím ohledně maturity, zejména k svým průběžným a celkovým výsledkům. Pro registraci do VPŽ potřebuje maturant “kód VPŽ”, který je uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce (maturanti ho obdrží v prosinci).

5. Zásady hodnocení profilových zkoušek

Na základě vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, §24, odst. 1 vydává nejpozději před konáním první maturitní zkoušky ředitel školy zásady hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky.  Zásady  jsou ZDE.

6. Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem – přihlašování 

Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem společně s dokladem o zkoušce (certifikát – originál nebo ověřená kopie originálu) podávají maturanti na ředitelství školy-sekretariát gymnázia nebo obchodní akademie do 31. 3. 2024. Žádost najdete ZDE (ve formátu DOCXnejdříve si soubor stáhněte do svého počítače, vyplňujte žádost až potom) nebo ZDE (ve formátu PDF). K nahrazení zkoušky najdete informace ZDE a ZDE.

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona – ZDE.

7. Maturitní zpravodaj Cermatu 

Maturitní zpravodaj (vydaný Cermatem) s informacemi o maturitě 2024 najdete ZDE.

8. Rozpis konání didaktických testů 

ZDE najdete rozpis didaktických testů pro gymnázium (jména byla vymazána, jsou k dispozici v rozpisu na nástěnce na chodbě školy – u studovny).

ZDE najdete rozpis didaktických pro obchodní akademii  (jména byla vymazána, jsou k dispozici ve škole na nástěnce).

Buďte v učebně před písemnými zkouškami včas. Pozdním příchozím nemusí být vstup do místnosti, kde se koná zkouška, umožněn.