Maturita obecně

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 (informace upraveny podle Opatření obecné povahy MŠMT čjMŠMT3267/2021-1 – ZDE)

Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších povinných profilových zkoušek:

  • gymnázium má v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanoveny další 2 povinné profilové zkoušky: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, biologie, chemie, fyzika, dějepis, informatika a komunikační technika (IKT), základy společenských věd, zeměpis, matematika (pro povinnou zkoušku si v profilové části MZ žák nevolí zkoušku ze stejného cizího jazyka, ze kterého bude povinně maturovat ve společné části maturitní zkoušky, nebo matematiku, pokud z ní bude povinně maturovat ve společné části MZ)
  • obchodní akademie má v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanoveny další 3 povinné profilové zkoušky: ekonomika, účetnictví a praktická zkouška z odborných předmětů.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, přičemž není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující.

Více o maturitní zkoušce na www.cermat.cz.

Aktuálně o maturitní zkoušce na škole ve školním roce 2020–2021 – ZDE.

Maturitní kalendář ve školním roce 2020–2021 – ZDE.

Ředitel školy zveřejnil 29. 9. 2020 Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (společná část) pro maturitu v roce 2021:

Pro gymnázium (pro třídy 4. B a oktáva A ) – ZDE.    (aktualizováno 12. 2. 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1))

Pro obchodní akademii (pro třídy 4. A a 4. B) – ZDE.

Ředitel školy vydal 29. 10. 2020 pokyn Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2021, formy zkoušek, jejich průběh a témata zkoušek“ZDE.    (aktualizováno 13. 2. 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1)).

Ředitel školy vydal 14. 2. 2021 pokyn “Sdělení ředitele školy k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 a k výuce posledních ročníků oborů vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021″ – ZDE. 

Úterý 1. 12. 2020 je nejzazší  termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce. Tiskopisy přihlášek jsou ke stažení a k vyplnění v maturitních Aktualitách, žáci si je vyplní (údaje o sobě, zvolené maturitní předměty, atd.) a zašlou mailem do školy nebo odevzdají třídním učitelům – doporučený termín je 25. 11. 2020.

Od roku 2020 se mohou maturanti také přihlašovat na nepovinnou zkoušku Matematika rozšiřující (dříve Matematika plus). V případě úspěšného vykonání této zkoušky ji zohledňuje 15 vysokých škol a univerzit při přijímacím řízení (seznam VŠ je ZDE). Další informace k Matematice rozšiřující (dříve MAT+) na webu www.cermat.cz ZDE.

Maturanti se mohou do 31. 1. 2021 přihlašovat, registrovat do tzv. VPŽ (výsledkového portálu žáka), a to na stránkách Cermatu ZDE. Získají tak přístup ke všem informacím ohledně maturity, zejména k svým průběžným a celkovým výsledkům.