Kabinet zeměpisu (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Hana Brýdlová

Vyučující

Vyučuje

Konzultační hodiny

Mgr. Hana Brýdlová

Z, Tv

Mgr. Přemysl Dvořák

Z, SKN

Charakteristika předmětu

Zeměpis patří svým zaměřením do vzdělávací oblasti  Člověk a příroda. Zeměpis a ostatní vědy o Zemi jsou základem pro pochopení přírodních a společenských jevů kolem nás. Cílem je, aby si studenti vytvořili dostatečný teoretický základ, který jim umožní pracovat na problémech, ve kterých je geografické poznání spjato s konkrétní oblastí. Stálou součástí zeměpisu je také správné užívání pojmů, hledání příčinných souvislostí a řešení problémů, které úzce souvisí s praktickým životem a s poznáváním přírody.

Důležitou součástí předmětu je i praktické vyučování, a to práce s mapami, statistickými údaji, grafy, novinovými články, ale i cvičení v terénu, většinou formou jednodenní exkurze.

Na nižším stupni gymnázia je předmět vyučován v každém ročníku 2 hodiny a rozvíjí kompetence, které odpovídají 2. stupni ZŠ, na vyšším stupni gymnázia je předmět zařazen do učebního plánu prvních dvou ročníků.

Další možností rozvoje geografických znalostí a dovedností je výběr volitelného Semináře ze zeměpisu ve 3. a  4. ročníku 2 hodiny týdně. Tento předmět se zaměřuje na prohloubení učiva, které studenti mohou využít při maturitní zkoušce a studiu na vysoké škole vybraného geografického zaměření. Viz níže.

Kabinet zeměpisu připravuje studenty také na soutěže, v první řadě je to zeměpisná olympiáda a soutěž Eurorebus, ve kterých naši studenti postoupili několikrát do celostátních kol.

 

Seminář ze zeměpisu (volitelný předmět)

Vyučovací předmět navazuje na vzdělávací obsah předmětu Zeměpis z RVP G. Doplňuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti v oboru Zeměpis.

Žáci v předmětu rozvíjí pohled na měnící se současný svět, jeho problémy a možné důsledky lidského rozvoje, osvojují si  určitý integrovaný systém vybraných poznatků. Učí se také používat různé zdroje informací a jejich následnou interpretaci pomocí příslušných geografických metod.

Předmět seminář ze zeměpisu je zařazen  v posledních dvou letech studia.

Žáci jsou vedeni

  • k používání vhodné literatury (atlasů, map) a internetu
  • k samostatnému zpracování geografických témat a jejich prezentaci formou seminární práce nebo počítačové prezentace. K jejich zpracování se žák učí využívat informačních zdrojů (literatura, turistické průvodce, populárně vědecké geografické časopisy, www stránky vědeckých institucí, kartografické zdroje na papírových i elektronických médiích, fotografie, statistické zdroje na www v českém i anglickém jazyce – data tabelovaná a v grafech a tematických mapách). Při této práci rozhoduje o věrohodnosti informačního zdroje a učí se zachovávat pravidla citačních norem.
  • ke kvalitnímu prezentování  svých  znalostí, k vhodnému výběru prostředků pro prezentaci jejich činnosti
  • žáci zpracují  projekt nebo seminární práci se zeměpisnou tématikou. Vlastní výsledky prezentují a obhajují.
  • k tvůrčímu a problémovému učení ve dvojicích nebo skupinkách
  • k používání geografické terminologie i pojmů z jiných vědních oborů. Při argumentaci žák pracuje s pojmy, které přesně definuje. Těchto kompetencí nabývá jednak poslechem výkladu učitele, problémovým rozhovorem s učitelem při frontální výuce i v komunikaci se spolužáky ve skupinové výuce a dále též účastí na besedách s cestovateli a odborníky, v panelových diskusích atd.

Výběr z obsahu volitelného předmětu:

  • Makroregiony světa – rozšiřující informace, postavení makroregionů v globalizovaném světě, jádra a periferie, globální rizika a problémy
  • Socioekonomická geografie – světové hospodářství, demografie
  • Modelové regiony v ČR
  • Kartografie, použití GIS

Aktuality