Kabinet OV a ZSV (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Vladimír Velešík

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Kateřina Stündlová Čjl, ZSV
Mgr. Vladimír Velešík D, ZSV
Mgr. Jiřina Boušková ČJL, ZSV, FJ

Charakteristika předmětu

Kabinet zajišťuje výuku občanské výchovy, základů společenských věd a společenskovědního semináře. Občanskou výchovu vyučujeme v prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia. V kvintě až oktávě osmiletého gymnázia a ve všech čtyřech ročnících čtyřletého gymnázia potom na občanskou výchovu navazuje předmět základy společenských věd, a to vždy dvě hodiny týdně. V rámci tohoto předmětu se studenti seznamují se základy psychologie, sociologie, politologie, ekonomie, práva a filosofie. V předposledních a posledních ročnících mají studenti možnost zvolit si i dvouhodinový společenskovědní seminář, v jehož rámci se jednak rozvíjí základní učivo a jednak jsou sem zařazeny i další společenskovědní disciplíno jako religionistika, etika, estetika a logika.

Při výuce spolupracujeme s řadou odborných institucí a univerzit. Ve škole se pravidelně konají besedy a přednášky odborníků z praxe. Řadu let se zaměřujeme na propagaci myšlenky sjednocené Evropy, naši studenti se již několikrát zúčastnili studentského zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Již dvě desetiletí patří naši studenti k výrazným představitelům projektu Pražský studentský summit – Model OSN. Téměř každoročně se naši studenti probojují do závěrečných kol soutěže EUROPASECURA, Euroscola, úspěšné řešitele máme i v rámci Ekonomické olympiády. Mezi dalšími úspěšnými projekty nechybí např. Příběhy bezpráví, Právo na každý den apod. Škola již více jak deset let spolupracuje se Speciální základní školou a střední školou Svitavy. Na škole vznikají práce do soutěže Středoškolská odborná činnost.

Seminář ze Základů společenských věd (volitelný předmět)

Vyučovací předmět Seminář ze základů společenských věd rozvíjí výstupy oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce podle RVP G. Seminář je koncipován jako dvouletý a je realizován v rámci třetího a čtvrtého ročníku čtyřletého studia (respektive septimy a oktávy osmiletého studia). Navazuje na výuku společenských věd, rozšiřuje poznatky v oblasti politologie, ekonomie, práva, filosofie, etiky, logiky a religionistiky, reflektuje aktuální politickou situaci, aktuální problémy, posiluje právní vědomí.

Seminář ze základů společenských věd je určen žákům posledních dvou ročníků studia, kteří uvažují o studiu na pedagogických, filosofických, právnických nebo ekonomických fakultách (studium politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, práv aj.).

Výběr z obsahu předmětu:

Politologie

 • dějiny politologických teorií
 • ideologie
 • mezinárodní organizace
 • mezinárodní politika
 • diplomacie

Ekonomie

 • dějiny ekonomických teorií
 • banky a bankovní sektor
 • daně a daňová soustava
 • současná ekonomická situace ČR

Religionistika

 • světová náboženství
 • nová náboženská hnutí
 • právní úprava náboženského života v ČR

Filosofie

 • logika
 • etika
 • estetika

Právo

 • právo a jeho historický vývoj

Seminář základů ekonomiky (volitelný předmět)

Předmět seminář základů ekonomiky (SZE) doplňuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět. Náplní semináře je doplnění a prohloubení učiva ekonomie z hodin předmětu základy společenských věd. Seminář je zaměřen na pochopení základních ekonomických principů fungování ekonomiky, na teoretické i praktické aktuální znalosti, vede k formování ekonomického myšlení s aplikací na praktické využití ekonomických znalostí a porozumění ekonomické realitě. Seznamuje žáky se základními pojmy z ekonomiky. Žáci si procvičí své teoretické znalosti z ekonomie a ekonomiky. Osvojí si analýzu ekonomických situací a zároveň budou schopni zdůvodnit jejich příčiny a důsledky. Výuka vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, jednat racionálně a hospodárně.

Dvouletý volitelný seminář základů ekonomiky je určen žákům posledních dvou ročníků studia. Student získá základní ekonomický přehled, který lze využít při následném studiu ekonomických oborů na vysokých školách. Témata jsou koncipována tak, aby pokryla základní požadavky vysokých škol v oboru ekonomie. Z předmětu “Základy ekonomiky” lze maturovat, pokud žák předmět studoval poslední dva roky studia (celkem 2+2 hodiny týdně).

Výběr z obsahu předmětu:

podnikání, volba právní formy podnikání, majetková a kapitálová výstavba podniku, dlouhodobý majetek, investiční výstavba, oběžný majetek, zásobování, logistika, pracovníci – práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů, odměňování, marketing, management, náklady a výnosy, kalkulace, CVP analýza, financování podniku, hospodaření domácností

Aktuality