Kabinet německého jazyka (G)

Vedoucí kabinetu: PhDr. Taťána Tonová

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
PhDr. Jarmila Janoušková Nj, Rj
Mgr. Saskia Leinweberová Nj, D
Mgr. Eva Steklá Aj, Nj
PhDr. Taťána Tonová Nj, Rj

Charakteristika předmětu

Základní informace

Kabinet německého jazyka zajišťuje výuku němčiny, francouzštiny, ruštiny a volitelného předmětu latina. Na našem gymnáziu se vyučují tyto jazyky (kromě latiny) jako druhý cizí jazyk. Ve čtyřletém studiu se vyučují paralelně s angličtinou ve všech ročnících, v osmiletém studiu se začíná s výukou 2. cizího jazyka podle nového ŠVP školy v tercii (žáci studují německý jazyk, francouzský jazyk nebo ruský jazyk). Týdenní hodinová dotace jsou tři hodiny. Žákům, kteří studují  německý nebo francouzský jazyk jako maturitní předmět, je v posledních dvou ročnících před maturitou nabízen volitelný předmět Konverzace z příslušného jazyka, a to v dvouhodinové týdenní dotaci.

Výuka cizích jazyků probíhá většinou  ve specializovaných jazykových učebnách. Těch má gymnázium celkem 5. Němčinu v současnosti vyučujeme podle učebnicového souboru  Prima (víceletá forma) a Super1,2,3 (čtyřleté studium). V ruštině požíváme na nižším gymnáziu zdařilý komplet Klassnyje druzja a u staršich studentů potom učenice Snova Klass1,2 a Klass 3. Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy a videoprogramy . Zájemci mají k dispozici i  malou knihovnu s knihami německých autorů v originále.

Francouzský jazyk se vyučuje podle učebnicového souboru Le français ENTRE NOUS (nižší ročníky víceletého gymnázia). Ve vyšších ročnících se pak pokračuje dle učebnic zaměřených na maturitní témata a procvičování gramatiky.

Latina se vyučuje jako volitelný předmět v posledních dvou letech studia (2 hodiny týdně).

Další aktivity

Konverzační soutěže

Každoročně probíhá vždy v prosinci školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky s hlubším zájmem o němčinu. Dva nejlepší postupují do okresního kola a odtud tři nejlepší do krajského kola.

Žáci, kteří mají zájem, se mohou účastnit konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V únoru se koná školní kolo a ti nejlepší se pak zúčastní krajského kola v Pardubicích, případně státního kola na Francouzském institutu v Praze.

Výměnné studentské pobyty

V roce 1975 navázala naše škola spolupráci s Gymnáziem  Egeln ve spolkové zemi Sasko- Anhaltsko. Po sametové revoluci se podařilo vybudovat partnerské vztahy ještě s Gymnáziem v Bad Essenu v Dolním Sasku. Přestože došlo k uzavření egelnského gymnázia, stalo se nástupnickou partnerskou školou pro studentské výměny Gymnázium Stassfurt, kam mohou studenti pravidelně jezdit a prohlubovat si svoje jazykové schopnosti.

Na výměnném pobytu v SRN

Zahraniční exkurze

V porevoluční době organizuje kabinet německého jazyka také pravidelné tematické exkurze do Vídně nebo do Drážďan, a to na jaře nebo v adventním čase.

Komise francouzského jazyka organizuje každé dva roky poznávací zájezd do Francie. Studenti tak již měli možnost navštívit např. Paříž a zámky na Loiře.

Nabízené aktivity

K dalším aktivitám patří pravidelně konaný workshop Tandemu pro vyšší ročníky „Do Německa na zkušenou“ nebo motivační animace  „Němčina nekouše“, která si klade za cíl přitáhnout co nejvíce zájemců z řad mladších studentů ke studiu německého jazyka.

Vyučující francouzského jazyka spolupracují s Francouzskou aliancí v Pardubicích, která nabízí motivační hodiny s rodilým mluvčím, organizuje mezinárodní zkoušky DELF a pořádá školení pro učitele francouzštiny.

 

Konverzace v německém jazyce (volitelný předmět)

Předmět Konverzace v německém jazyce (Knj) doplňuje obsah vzdělávacího oboru Německý jazyk a úzce s ním souvisí.

Předmět konverzace v německém jazyce navazuje na učivo předmětu německý jazyk. Konverzace v německém jazyce rozšiřuje znalosti německého jazyka, přispívá ke komunikaci  a  schopnosti vzájemného dorozumění.

Jednoletý resp. dvouletý volitelný předmět Konverzace v německém jazyce je určen žákům předposledního a posledního ročníku studia s hlubším zájmem o německý jazyk a také těm, kteří uvažují o studiu německého jazyka a literatury a humanitních studií na vysokých školách (pedagogické fakulty, filozofické fakulty aj.).

Výběr z obsahu volitelného předmětu: 

 • Já a moje rodina (členové rodiny, příbuzní)
 • Osobní charakteristika, mezilidské vztahy
 • Domov a bydlení
 • Volný čas (kulturní a sportovní aktivity, koníčky)
 • Stravování (česká, německá kuchyně), zdravý životní styl
 • Režim dne (všední den, víkend)
 • Nákupy, služby
 • Zdraví, hygiena, nemoci
 • Cestování, doprava
 • Škola a vzdělávání
 • Masová média (tisk, televize, rádio, internet)
 • Výběr povolání, budoucí zaměstnání
 • Město a region, ve kterém žiji
 • Životní prostředí a jeho ochrana
 • Nácvik řízeného rozhovoru
 • Konverzační situace (v restauraci, u lékaře, v obchodě, u pokladny na nádraží, na recepci v hotelu..)
 • Reálie německy mluvících zemí

Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Žáci jsou schopni porozumět cizinci v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci by měli rovněž zvládnout čtení jednoduchých textů, které výběrem slov odpovídají jejich jazykové úrovni a porozumět poslechovým textům.

Výuka seznamuje žáky také s reáliemi zemí, ve kterých se tímto jazykem hovoří. Znalost dalšího cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur a multikulturního prostředí v Evropě, prohlubuje v nich toleranci vůči příslušníkům jiných národů a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi.

 

Konverzace ve francouzském jazyce (volitelný předmět)

Předmět konverzace ve francouzském jazyce navazuje na učivo předmětu francouzský jazyk. Rozšiřuje znalosti francouzského jazyka a reálií francouzsky mluvících zemí, rozvíjí komunikační dovednosti žáků. Studenti se učí zvládnout ústní projev na dané téma, být schopni reagovat při rozhovoru, porozumět jednoduchým textům a poslechům. Výuka seznamuje studenty také s reáliemi francouzsky mluvících zemí- zeměpisné údaje, přírodní krásy, kulturní pamětihodnosti, významné osobnosti, životní styl, svátky a tradice.

Jednoletý resp. dvouletý volitelný předmět konverzace ve francouzském jazyce je určen žákům předposledního a posledního ročníku studia se zájmem o francouzský jazyk a studentům, kteří uvažují o studiu francouzského jazyka a literatury na vysoké škole.

Výběr z obsahu volitelného předmětu: 

 • Já a moje rodina (členové rodiny, příbuzní)
 • Osobní charakteristika, mezilidské vztahy
 • Domov a bydlení
 • Volný čas (kulturní a sportovní aktivity, koníčky)
 • Stravování (česká, německá kuchyně), zdravý životní styl
 • Režim dne (všední den, víkend)
 • Nákupy, služby
 • Zdraví, hygiena, nemoci
 • Cestování, doprava
 • Škola a vzdělávání
 • Masová média (tisk, televize, rádio, internet)
 • Výběr povolání, budoucí zaměstnání
 • Město a region, ve kterém žiji
 • Životní prostředí a jeho ochrana

Reálie francouzsky mluvících zemí

 

Konverzace v ruském jazyce (volitelný předmět)

Předmět Konverzace v ruském jazyce (Krj) doplňuje obsah vzdělávacího oboru Ruský jazyk a úzce s ním souvisí.

Předmět konverzace v ruském jazyce navazuje na učivo předmětu ruský jazyk. Konverzace v ruském jazyce rozšiřuje znalosti ruského jazyka, přispívá ke komunikaci  a  schopnosti vzájemného porozumění.

Jednoletý resp. dvouletý volitelný předmět Konverzace v ruském jazyce je určen žákům předposledního a posledního ročníku studia s hlubším zájmem o ruský jazyk a také těm, kteří uvažují o studiu ruského jazyka a literatury a popř. cestovního ruchu na vysokých školách (pedagogické fakulty, filozofické fakulty aj.).

Výběr z obsahu předmětu:

 Já a moje rodina (členové rodiny, příbuzní)

 • Osobní charakteristika, mezilidské vztahy
 • Domov a bydlení
 • Volný čas (kulturní a sportovní aktivity, koníčky)
 • Stravování (česká, ruská kuchyně), zdravý životní styl
 • Režim dne (všední den, víkend)
 • Nákupy, služby
 • Zdraví, hygiena, nemoci
 • Cestování, doprava
 • Škola a vzdělávání
 • Masová média (tisk, televize, rádio, internet)
 • Výběr povolání, budoucí zaměstnání
 • Město a region, ve kterém žiji
 • Životní prostředí a jeho ochrana
 • Reálie Ruské federace (geografická specifika, Moskva, Petrohrad, Sibiř)
 • Nácvik řízených dialogů a konverzačních situací (v restauraci, u lékaře, v informační kanceláři, u pokladny na nádraží,  na recepci v hotelu)
 • Hlavní představitelé ruské klasické literatury (A. S. Puškin, M. J. Lermontov, I. S. Turgeněv, F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj). Sovětští a ruští nositelé Nobelovy ceny za literaturu

 

Latina (volitelný předmět)

Vyučovací předmět Latina vychází z obsahu vzdělávacího oboru latinský jazyk RVP G. Latina má rozvíjet logické myšlení žáků, tříbit schopnost analýzy i syntézy a vést k pochopení systémové povahy jazyka. Latina přispívá k rozšiřování všeobecného kulturního rozhledu a k hlubšímu pochopení evropského kulturního dědictví.

Latina stála u zrodu evropské vzdělanosti, reprezentuje evropské kulturní dědictví v nejširším kontextu – znalost alespoň některých latinských citátů a výrazů patří ke kvalitnímu všeobecnému vzdělání. Znalost latiny pomáhá při studiu románských jazyků, angličtiny i mateřského jazyka, je základem odborného názvosloví mnoha oborů, podporuje a rozvíjí logické myšlení, pomáhá pochopit správný význam mnohých cizích slov a minimalizovat neúčelné použití takových výrazů.

Studium latiny je vhodné zejména pro ty žáky, kteří uvažují o studiu humanitních oborů nebo lékařství. Škola nabízí výuku latiny v posledních dvou letech studia jako volitelný předmět v rozsahu 2 hodin týdně.

Výběr z obsahu předmětu:

 • písmo a latinská abeceda
 • výslovnost, přízvuk
 • základy lingvistické terminologie
 • latinské skloňování a časování
 • latina a větná syntax
 • základní principy tvorby latinských slov – zejména odvozování prefixy a sufixy
 • dějiny římského starověku, klíčové události a postavy
 • každodenní život Římanů – bydlení, stolování, oděv, rodinný život, římský kalendář, římská jména atd.
 • přehled řecké a římské mytologie
 • hlavní etapy ve vývoji římské literatury, významní autoři a díla
 • latinská rčení a výroky
 • antika jako součást evropského kulturního dědictví – právo, umění atd.

Aktuality