Kabinet IVT (G)

 Vedoucí kabinetu: Mgr. Ditta Kukaňová

Vyučující

Vyučuje

Konzultační hodiny

Mgr. Antonín Benc

IVT

Ing. Michal Bednář

SIVT

Mgr. Ditta Kukaňová

IVT, M

RNDr. Anežka Opršálová

IVT, Fy, M

Charakteristika předmětu

Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, v dalším vzdělávání či při výkonu povolání, tak i v soukromém životě. Žáci si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií.

Na předmět navazuje volitelný předmět Seminář z IKT (pro čtyřleté studium od 3. ročníku, pro osmileté od sedmého ročníku). Maturitní zkoušku lze skládat v profilové části, avšak pouze v případě, že žák na vyšším stupni gymnázia absolvuje tento seminář.

Obsahové vymezení předmětu: vedle zvládnutí balíku Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) jsou studenti seznamováni s grafickými programy (Corel Draw, Corel PhotoPaint, Zoner PhotoStudio) a tvorbou www stránek.

V semináři pak studenti programují v moderních programovacích jazycích C, PHP. Také se zde seznamují i s dalším operačním systémem Linux a s aplikacemi na něm běžícími. V závěrečném roce zůstává prioritou příprava studentů k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy v oboru IKT.

Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní techniky. Při výuce je využívána audiovizuální technika – osobní počítač, dataprojektor, při výuce programování jsou k dispozici programovatelní roboti Ozoboti.

Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů. Je-li použita metoda výkladu, ihned následuje praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Třída se při výuce dělí na skupiny tak, aby na každé pracovní stanici pracoval maximálně jeden žák.

Studenti se během školního roku mohou zúčastnit několika soutěží. Přizpůsobujeme se aktuálním nabídkám, ale v současné době mezi nejoblíbenější patří například Bobřík informatiky anebo mezinárodní akce Hour of Code. Obě tyto soutěže podporují algoritmické myšlení studentů, které by pak využili při dalším studiu informatiky na vysoké škole.

Aktuality