Kabinet estetické výchovy (G)

Vedoucí kabinetu: PaedDr. Věra Burešová

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Eva Bulvová Vv
PaedDr. Věra Burešová Hv
Mgr. Daniela Krčmářová Hv, Vv

Charakteristika předmětu

Estetická výchova se skládá z hudebního a výtvarného oboru, má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty. Vyučuje se od primy do sexty víceletého gymnázia a v prvním a druhém ročníku čtyřletého gymnázia. Třída je dělena na skupiny, žáci si volí hudební výchovu nebo výtvarnou výchovu. Výuka probíhá v odborných učebnách – v učebně hudební výchovy a učebně výtvarné výchovy. Obě učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou.

Předmět hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, seznamuje žáky s dějinami evropské artificiální a světové nonartificiální hudby, s hudebními díly a jejich autory a formuje jejich osobní umělecký vkus. Žáci jsou vedeni ke kritickému posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby, k  tomu, aby zejména chápali význam emotivních a pocitových prožitků pro život, v rámci svých možností interpretovali a produkovali hudbu, našli v hudbě prostředek relaxace i duševního obohacení, chápali, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny. Žáci uplatňují své znalosti a dovednosti při skupinovém muzicírování, oblíbenými jsou tradiční vánoční koledování a závěrečné koncerty sexty a druhých ročníků. Hodiny hudební výchovy se vyučují v odborné učebně vybavené hudebními nástroji a audiovizuální technikou. Žáci mohou uplatnit svůj zájem o hudbu a rozvíjet svůj hudební talent navštěvováním hudebně dramatického kroužku, jehož činnost je zaměřena na nastudování muzikálů. Tradičními akcemi jsou závěrečné koncerty absolventů hudební výchovy nebo vánoční koledování.

Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím tvůrčích činností žáků, ve kterých uplatňují vlastní vnímání, myšlení, cítění, prožitky, představivost a fantazii. Umožňuje jim vyjadřovat se k různým tématům a situacím. Svůj výtvarný projev mají žáci možnost prezentovat, obhájit, vysvětlit spolužákům, vyslechnout jejich názory a zároveň říci svůj názor na práci ostatních. Ve všech formách výtvarného projevu se prezentuje osobnost žáka a dává mu možnost individuálně se vyjádřit. Druhý okruh představují znakové systémy výtvarného umění, které umožňují žákům osobně vstupovat do výtvarného uměleckého procesu a na tomto základě budovat přehled o jednotlivých směrech výtvarného umění. Žáci se postupně učí vytvářet si vztah k výtvarnému umění, výtvarným hodnotám, učí se zaujímat k nim svůj postoj, vnímat pozitivní i negativní, jsou vedeni k všímání si okolního světa.

Žáci mají možnost rozvíjet své zájmy ve výtvarných projektech a různých výtvarných soutěžích. V každém ročníku vytvářejí samostatné závěrečné práce, které pak prezentují v prostorách školy. Tradičními se staly výstavy v prostorách svitavského kulturního centra  Fabrika.

Aktuality