Kabinet českého jazyka a literatury (G)

Vedoucí kabinetu: PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA Čjl  
Mgr. Jiřina Boušková Fj, Čjl  
PaedDr. Radomila Oblouková Čjl  
PhDr. Ivana Pavlišová Čjl, D  
Mgr. Štěpánka Procházková Čjl, D  
Mgr. Kateřina Stündlová  Čjl, ZSV  
Mgr. Jiří Žilka Čjl, D  

Charakteristika předmětu

Předmět český jazyk a literatura patří ve vzdělávacím programu gymnázia mezi stěžejní. Jedná se o komplexní předmět, který žákům poskytuje všestranný rozvoj. Do předmětu jsou zahrnuty literatura, jazykověda, stylistika a komunikace. Důraz je kladen na schopnost správného a výstižného vyjadřování v mateřském jazyce a na rozvíjení čtenářské gramotnosti.

Na nižším stupni gymnázia se rozvíjejí u žáků kompetence, které odpovídají druhému stupni ZŠ, žáci na vyšším stupni gymnázia navazují na učivo ZŠ a nižšího stupně gymnázia. Výuka se postupně přizpůsobuje požadavkům maturitní zkoušky, proto je u žáků ve větší míře podporována čtenářská aktivita a odpovídající interpretační dovednosti.

Do kompetence kabinetu ČJL patří také výuka volitelného předmětu Literární seminář, který je určen pro vážné zájemce o problematiku literatury – viz níže.

Odkaz na seznam četby pro maturanty – ZDE. 

Kabinet ČJL připravuje žáky na předmětově zaměřené olympiády a soutěže, zejména na olympiádu v českém jazyce (garantem soutěže na gymnáziu je PhDr. I. Pavlišová, na celé škole – tedy včetně OA – to je Mgr. Š. Procházková), literární soutěže, SOČ, soutěže v uměleckém přednesu. Kabinet organizuje pro žáky školy literárně zaměřené exkurze a návštěvy divadelních představení. Kabinet se v minulosti zapojil do několika projektů (např. „Šablony“, „Čtenářská gramotnost“) a organizoval besedy se spisovateli a řadu školních projektů, včetně vydávání školního časopisu, aktivit z oblasti dramatické a filmové výchovy.

Literární seminář (volitelný předmět)

Předmět literární seminář (Ls) doplňuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a je s ním úzce spjat. Navazuje na vyučování literatuře, prohlubuje a rozšiřuje literárněvědné vědomosti žáků, které získali při vyučování literatuře, zároveň kultivuje čtenářskou gramotnost žáků, rozvíjí zájem o literární a kulturní život.

Jednoletý volitelný Literární seminář je určen žákům posledního ročníku studia s hlubším zájmem o český jazyk a literaturu a také těm, kteří uvažují o studiu českého jazyka a literatury a humanitních studií na vysokých školách (pedagogické fakulty, filozofické fakulty, žurnalistika, humanitní studia aj.). Vědomosti a kompetence získané v tomto semináři mohou žáci využít jak u maturitní zkoušky z ČJL.

Výběr z obsahu předmětu:

  • Obsah a forma uměleckého díla. Subjektivita umění a objektivita vědy. Subjektivní výklad literárního díla. Čtenář. Funkce umění a literatury. Čtenářský růst. Umělecká a braková literatura. Literatura jako generační výpověď. Autor. Motivace a smysl umělecké tvorby. Umění tendenční kontra lartpourlartismus. Kultura a trh. Autor v zrcadle díla, úhel autorského pohledu. Kompozice a časoprostor literárního díla. Celek a detail. Kompozice a úloha motivů v uměleckém díle. Žánr nonsensu, abstraktní poezie. Literární kritika a práce se sekundární literaturou.
  • Analýza textu – např. F. Kafka, K. Čapek, M. Kundera, Ch. Morgenstern, beatníci, V. Hrabě, J. Topol, M. Viewegh, J. Irving, A. Camus, L. Fuks apod.
  • Písničkáři a témata jejich tvorby (K. Kryl, V. Hrabě…). Fantasy a sci-fi literatura. Detektivní literatura. Adaptace konkrétních literárních děl do filmové nebo hudební podoby. Teorie a dějiny světového a českého dramatu. Teorie a dějiny kinematografie. Problematika překladu literárního díla. Humor a satira v literatuře. Mystifikace v literatuře.

Aktuality