Kabinet biologie (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Michal Střeštík

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Přemysl Dvořák Bi, Z
Mgr. Jiří Mach Bi, Ch
Mgr. Michal Střeštík

 

Mgr. Martin Šrajbr

Bi

 

Bi, Ch

Charakteristika předmětu

V předmětu biologie kabinet realizuje vzdělávací plán v oblastech „Člověk a zdraví“ a „Člověk a příroda“ i průřezové téma “Environmentální výchova“. Studenti mají možnost detailněji porozumět přírodním jevům a jejich zákonitostem. Důraz je kladen na pochopení rozmanitosti a podstaty významu živých forem na naší planetě, na význam člověka v ekosystémech a provázanost neživých a neživých složek přírody. Dbá se na charakterizaci základních přírodních dějů a schopnost v poznávání organizmů. Studentům je často vštěpována provázanost biologie s chemií, fyzikou, matematikou a geografií. Snahou je i podporovat terénní praktickou přípravu (exkurze nebo sportovně biologický kurz) a práci se základní laboratorní technikou (moderní mikroskopy, stereolupy a preparační technika). Nižší i vyšší stupeň studia zahrnuje vždy čtyřletou výuku. V posledních dvou ročních vyššího stupně je možné navštěvovat předmět seminář z biologie.

V osnovách předmětu jsou zařazeny tyto vzdělávací obsahy: obecná biologie, biologie virů, biologie bakterií, biologie chromist, biologie protist, biologie hub, biologie rostlin, biologie živočichů, biologie člověka, genetika, ekologie a geologie.

Hlavním cílem vyučujících je u zájemců o studium biologie příprava pro vykonání maturitní zkoušky a nadcházející studium biologie na vysoké škole, u ostatních pak osvojení základních i rozvíjejících pojmů, ekologických vztahů a významu jednotlivých druhů organizmů v přírodě s aplikací do praxe a života.

Vlastní výuka probíhá v odborné učebně a laboratoři. Doplňkově je pak součástí i terénní výuka, často ve školním arboretu a přírodní učebně. Unikátní je terarijní chov vybraných druhů zvířat přímo v prostorách odborných učeben. Do výuky jsou doplňkově zaváděny přednášky, besedy a další edukační aktivity. K dispozici jsou zájmové činnosti v teraristickém kroužku nebo přírodovědných praktikách. Kabinet využívá ke studijní nebo soutěžní přípravě vyučujících i studentů vlastní sbírky přírodnin (zejména rozsáhlá je sbírka nerostů, hornin a zkamenělin nebo sbírka trvalých preparátů pro mikroskopování), odbornou knihovnu nebo řadu odborných sborníků a časopisů.

Tradiční snahou vyučujících je důraz na podporu rozvoje zájmu o biologii prostřednictvím nadstavbových studijních možností, mezi které patří např. absolvování projektů, studijních stáží nebo kurzů na partnerských vysokých školách nebo exkurzí na odborných pracovištích, přednášky, kurzy nebo stáže v programu FYBICH holdingu Contipro v Dolní Dobrouči nebo řada soutěží s přírodovědnou tematikou, např. Biologická olympiáda.

Biologický seminář (volitelný předmět)

V rámci vyučovacího předmětu SEMINÁŘ Z BIOLOGIE je žákům naznačena provázanost jednotlivých oborů a různý náhled na charakterizaci probíhajících dějů. Důležitým prvkem je osvojení základních dovedností, především objektivní sledování experimentů, vytváření a ověření hypotéz a logické vyvození závěrů.

Hlavním cílem tohoto vyučovacího předmětu je u zájemců o studium biologie příprava pro vykonání maturity a nadcházející studium biologie na vysoké škole, osvojení rozvíjejících pojmů a základů učiva biologie, ekologie, mineralogie, petrologie a geografie, hlubších ekologických vztahů a významu jednotlivých druhů organizmů v přírodě s aplikací do praxe a života.

Posílená je (ve 3. ročníku) možnost laboratorní praxe (základní mikroskopická a preparativní technika) a terénní praktické přípravy, zaměřené na metody pozorování přírody a nauku morfologie i ekologie jednotlivých druhů organizmů. Zařazovány jsou i nejrůznější exkurze s odborným zaměřením. Součástí přípravy je i metodické vedení k tvorbě laboratorních protokolů a seminárních prací (1 nebo 2 v průběhu obou let). Ve 3. ročníku se již také pracuje na tvorbě maturitních otázek.

Výuka semináře probíhá  v odborné učebně biologie, laboratoři biologie, v okolí školy (arboretum, park), v případě exkurzí i v širší oblasti Svitavska. Při výuce je využívána audiovizuální technika (osobní počítač, vizualizér, dataprojektor, …) a laboratorní technika (mikroskopy, stereolupy, dalekohledy), nejrůznější studijní materiály nebo sbírky přírodnin. V terénní praxi pan například dalekohledy, měřicí přístroje a podobně.

Učivo 4. ročníku je zaměřeno na prohlubování učiva z předešlých ročníků, jeho doplňování a dosud neprobraná témata, tvorbu požadavků k maturitní zkoušce a seznamování s prvky i požadavky vysokoškolského studia. Součástí hodnocení pro klasifikaci jsou také i testy z jednotlivých částí témat i ústní zkoušky, připravující k maturitní zkoušce.

Studentům jsou jako podpůrná opatření ke studiu předávány studijní materiály, dále nabídky k účasti na soutěžích, stážích, přednáškách a podobně. Mezi tradiční rozvíjející aktivity s ohledem na další vysokoškolské studium, kterých se studenti a studentky dlouhodobě věnují a zúčastňují, patří například Biologická olympiáda, projekt Akademie věd ČR Otevřená věda nebo program FYBICH holdingu Contipro Dolní Dobrouč.

V osnovách předmětu jsou pro laboratorní a terénní praxi (3. ročník) zařazeny tyto vzdělávací obsahy: biologie bakterií, biologie protist, biologie rostlin, biologie živočichů, biologie člověka, ekologie, geologie a zdravý způsob života a péče o zdraví. Ve 4. ročníku se pak jedná o obsahy obecná biologie, biologie nebuněčných, biologie bakterií a archeí, biologie chromist, biologie protist, biologie hub, biologie rostlin, biologie živočichů, biologie člověka, genetika, ekologie a zdravý způsob života a péče o zdraví.

Aktuality