Kabinet biologie (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Jiří Mach

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Jiří Mach Bi, Ch
Mgr. Jaroslav Najbert Bi, Ch
Mgr. Michal Střeštík Bi

Charakteristika předmětu

V předmětu biologie kabinet realizuje vzdělávací plán v oblastech „Člověk a zdraví“ a „Člověk a příroda“ i průřezové téma “Environmentální výchova“. Studenti mají možnost detailněji porozumět přírodním jevům a jejich zákonitostem. Důraz je kladen na pochopení rozmanitosti a podstaty významu živých forem na naší planetě, na význam člověka v ekosystémech a provázanost neživých a neživých složek přírody. Dbá se na charakterizaci základních přírodních dějů a schopnost v poznávání organizmů. Studentům je často vštěpována provázanost biologie s chemií, fyzikou, matematikou a geografií. Snahou je i podporovat terénní praktickou přípravu (exkurze nebo sportovně biologický kurz) a práci se základní laboratorní technikou (moderní mikroskopy, stereolupy a preparační technika). Nižší i vyšší stupeň studia zahrnuje vždy čtyřletou výuku. V posledních dvou ročních vyššího stupně je možné navštěvovat předmět seminář z biologie.

V osnovách předmětu jsou zařazeny tyto vzdělávací obsahy: obecná biologie, biologie virů, biologie bakterií, biologie chromist, biologie protist, biologie hub, biologie rostlin, biologie živočichů, biologie člověka, genetika, ekologie a geologie.

Hlavním cílem vyučujících je u zájemců o studium biologie příprava pro vykonání maturitní zkoušky a nadcházející studium biologie na vysoké škole, u ostatních pak osvojení základních i rozvíjejících pojmů, ekologických vztahů a významu jednotlivých druhů organizmů v přírodě s aplikací do praxe a života.

Vlastní výuka probíhá v odborné učebně a laboratoři. Doplňkově je pak součástí i terénní výuka, často ve školním arboretu a přírodní učebně. Unikátní je terarijní chov vybraných druhů zvířat přímo v prostorách odborných učeben. Do výuky jsou doplňkově zaváděny přednášky, besedy a další edukační aktivity. K dispozici jsou zájmové činnosti v teraristickém kroužku nebo přírodovědných praktikách. Kabinet využívá ke studijní nebo soutěžní přípravě vyučujících i studentů vlastní sbírky přírodnin (zejména rozsáhlá je sbírka nerostů, hornin a zkamenělin nebo sbírka trvalých preparátů pro mikroskopování), odbornou knihovnu nebo řadu odborných sborníků a časopisů.

Tradiční snahou vyučujících je důraz na podporu rozvoje zájmu o biologii prostřednictvím nadstavbových studijních možností, mezi které patří např. absolvování projektů, studijních stáží nebo kurzů na partnerských vysokých školách nebo exkurzí na odborných pracovištích, přednášky, kurzy nebo stáže v programu FYBICH holdingu Contipro v Dolní Dobrouči nebo řada soutěží s přírodovědnou tematikou, např. Biologická olympiáda.

Aktuality