Kabinet anglického jazyka (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Petr Kalus

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Naďa Bisová Aj
Mgr. Kateřina Dúbravová Aj
Bc. Emily Heimerle Aj
Mgr. Markéta Henychová Aj
Mgr. Petra Jeřábková  Aj, D
Mgr. Michal Kadlec Aj
Mgr. Petr Kalus Aj
Mgr. Kateřina Kroulíková Aj
Mgr. Eva Steklá Aj, Nj
Mgr. Zdislava Šmídová Aj
Heidi Mecheala Crowhurst Aj

Charakteristika předmětu

Výuka anglického jazyka má na naší škole dlouholetou tradici a angličtina vždy patřila mezi předměty, na které byl kladen zvláštní důraz. Vysoká hodinová dotace ve všech ročnících na obou stupních gymnázia umožňuje výrazně zvýšit kontakt studentů s cizím jazykem, což je jeden ze základních předpokladů dosažení vysoké jazykové úrovně. V závěrečných ročnících jsou obvykle studenti schopni sebevědomě se vyjadřovat, rozvíjet argumentaci a obhájit svůj postoj s ohledem na stupeň formálnosti dané situace. Většina studentů dosahuje jazykové úrovně B1+ či B2, ale je patrný neustále zvyšující se počet studentů, kterým se podaří dosáhnout i úrovně C1 (dle SEFR). Řada studentů v průběhu studia složí mezinárodní jazykovou zkoušku FCE a někteří CAE.

Při výuce anglické jazyka

Výuka anglického jazyka reflektuje dynamický vývoj výukových metod (zejména v oblasti informačních technologií a učebních materiálů), ale současně jsou používány osvědčené a léty prověřené výukové postupy. Zejména na nižším stupni gymnázia jsou voleny vhodné studijní materiály a vzdělávací metody, které plně respektují věková specifika studentů, a zvláštní zřetel je věnován vybudování pozitivního postoje ke studiu angličtiny, což je důležitý předpoklad pro úspěšné studium ve vyšších ročnících.

Kabinet anglického jazyka také zajišťuje výuku předmětu Konverzace v anglickém jazyce, který je vyučován v závěrečných dvou ročnících (3. B, 4. B, septima a oktáva) v časové dotaci dvou hodin týdně. Studenti jsou ve výuce seznamováni s reáliemi a způsobem života v různých anglicky mluvících zemích. Je rozvíjena jejich schopnost diskutovat o abstraktních tématech a jsou systematicky vedeni k týmové práci a schopnosti propojovat znalosti získané v jiných předmětech. Současně mají možnost kultivovat a dále precizovat svůj ústní projev v angličtině.

Učebna AJ

V průběhu školního roku je výuka angličtiny doplněna a řadu akcí a projektů přesahujících běžný rámec výuky. Mezi tradiční a stěžejní aktivity patří organizace školního kola soutěže v anglickém jazyce, realizace projektového dne k oslavě Evropského dne jazyků (připravováno ve spolupráci s vyučujícími druhého cizího jazyka), organizace online jazykové soutěže Best in English, příprava seminářů s partnerskými organizacemi na téma studium v zahraničí. Pro oba stupně gymnázia jsou tradičně organizovány návštěvy divadelních představení v originálním znění. Významnou doplňkovou akcí je také poznávací zájezd do Velké Británie, který se koná každé dva roky a jehož program je pravidelně obměňován. Další podstatnou aktivitou je účast na mezinárodním projektu DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (garantem programu jsou Mgr. N. Bisová a Mgr. M. Henychová).

Studenti školy na poznávacím zájezdu ve Velké Británii

V neposlední řadě kabinet angličtiny nabízí studentům služby anglo-americké knihovny, která disponuje bohatým knižním fondem a studenti si mohou zdarma zapůjčit beletrii v originále (v různých jazykových úrovních) či materiály pro přípravu k maturitě nebo k mezinárodním jazykovým zkouškám KET, PET, FCE, CAE. Hlavní správkyní této knihovny je Mgr. Zdislava Šmídová.

Členové kabinetu se nadále systematicky vzdělávají a účastní se konferencí, seminářů či zahraničních studijních pobytů.

Aktuality