Jednání ŠR

Jednání

Přehled jednání ŠR v aktuálním školním roce (zápisy z předchozích jednání jsou dostupné na sekretariátu školy):

30. 8. 2016 – jednání školské rad:

Příprava školního roku, projednání a schválení aktualizace ŠVP (pro nižší gymnázium) – souvisí s inkluzí a podpůrnými opatřeními, Změna školního řádu (absence)

4. 10. 2016 – jednání školské rad:

Výroční zpráva školy za rok 2015-2016 (projednání a schválení), plán práce na rok 2016-2017, připravenost školního roku, očekávané záležitosti – projekty, přijímací řízení – změna, maturita

2. 12. 2016 – jednání školské rad:

Maturitní zkouška – změny a přihlašování žáků, přijímací zkoušky – připravenost, projekt DNR – informace, projednání, tzv. pamlsková vyhláška – vyjádřena podpora záměru zachovat bufet, různé – rekonstrukce jídelny (2017)

13. 12. 2016 – jednání školské rad:

Projednání a schválení úpravy školního řádu – platnost od 1. 1. 2017 (úprava ve vztahu k tzv. pamlskové vyhlášce)

5. 4. 2017 – jednání školské rad:

Projednání Vnitřního řádu školní jídelny – schváleno, přijímací zkoušky a maturity, vlastní hodnocení školy – informace ředitele školy, seznámení (dostupné na sekretariátu)

4. 9. 2017 – jednání školské rad:

Příprava školního roku, projednání plánu práce, termíny ředitelského volna, projednání a schválení aktualizace ŠVP (pro nižší i vyšší gymnázium), změna školního řádu (provoz bufetu), bezpečné trasy, projednání a schválení výroční zprávy školy

19. 10. 2017 – jednání školské rad:

Příprava rekonstrukce školní jídelny (projednání možností náhradního stravování)

18. 12. 2017 – jazykové zkoušky:

Proběhli na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Svitavy volby do školské rady (ŠR). Funkční období členů ŠR je tříleté. Bude se volit člen ŠR zastupující pedagogické pracovníky školy a člen ŠR zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Třetí člen ŠR je jmenován zřizovatelem (Pardubický kraj). Více ZDE.

18. 12. 2017 – volby školské rady:

Ve volbách do školské rady byli zvoleni Mgr. D. Kukaňová (za pedagogické pracovníky školy) a MUDr. K. Vrba (za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky).

1.1.2018 – jmenování do ŠR:

S účinností od 1. 1. 2018 byla Pardubickým krajem jmenována nová členka školské rady (za zřizovatele) – Mgr. Silvie Anýžová (pracovnice odboru školství Krajského úřadu Pardubice).

9. 2. 2018 – ustavující jednání školské rady:

Byla provedena volba předsedy (předsedkyně)  školské rady – zvolena byla Mgr. D. Kukaňová. Dále se uskutečnila volba zástupce školské rady do konkurzní komise – zvolen byl MUDr. K. Vrba. Ředitel školy podal informaci o přípravách rekonstrukce a zajištění náhradního stravování. Zároveň  informoval o přípravách přijímacího řízení a maturitních zkoušek. Přijímat se bude maximálně 30 žáků do čtyřletého a 30 žáků do osmiletého studia. Vzhledem k reformě financování je možné, že bude přijat i menší počet žáků.

26. 6. 2019 – jednání školské rady:

Aktuální záležitosti školy (přijímací řízení, maturity, absolutorium), úpravy ŠVP – gymnázium (MAT, FYZ, IKT) i OA (cizí jazyky), rozpočet školy na rok 2019, průběh sloučení školy a záležitosti vyššího odborného studia, změny v kontextu reformy financování (zejména dělení hodin – tzv. PHmax), personální a ekonomické záležitosti školy, připravenost školního roku, investiční akce.

11. 10. 2019 – jednání školské rady:

V pátek 11. 10. 2019 zasedla Školská rada gymnázia a obchodní akademie. Projednala a schválila výroční zprávu školy za školní rok 2018–2019, projednala problematiku výmazu vyšší odborné školy z rejstříku škol, byla informována o aktuálních investičních záležitostech školy, přípravě maturity nebo o vývoji počtu žáků ve škole v jednotlivých oborech.

24. 4. 2020 – korespondenční jednání školské rady:

vzhledem k nouzovému stavu školská rada korespondenčně projednala vyhlášku MŠMT o hodnocení žáků na konci 2. pololetí s tím, že škola přebere do konce školního roku tuto vyhlášku v plném znění a bude hodnotit žáky v souladu s touto vyhláškou. Nebude tak potřeba měnit školní řád a zásady hodnocení žáků, neboť vyhláška je vyšší právní norma.

29. 9. 2020 – jednání školské rady: 

školská rada projednala aktuální záležitosti školy (příprava maturity, přijímačky, počty žáků, nový web, příprava na distanční vzdělávání), projednala a schválila výroční zprávu školy za rok 2019-2020 (výroční zpráva společná za GY a OA), projednala doplňující volby do školské rady a řádné volby do školské rady a jejich přípravu a také byla seznámena ředitelem školy o některých projektech školy a investičních akcích (např. úprava předprostoru gymnázia, stavební úpravy OA, projekt Erasmus+ nebo KAPII).

24. 5. 2021

Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 24. 5. 2021 usnesením R/365/21 jmenovala s účinností od 12. 7. 2021 členy školských rad do základních, středních a vyšších odborných škol, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj. Členkou školské rady naší školy byla opět jmenována za zřizovatele Mgr. Silvie Anýžová, pracovnice odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

15. 6. 2021 – volby do školské rady

Ve volbách dne 15. 6. 2021 byli do školské rady zvoleni Mgr. D. Kukaňová (za pedagogické pracovníky školy) a Ing. K. Kratěna (za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky). Zápis z voleb je uveden ZDE.

19. 9. 2021 – jednání školské rady: 

Školská rada zvolila za předsedkyni školské rady Mgr. Dittu Kukaňovou (zvolena byla za pedagogy školy). Školská rada projednala plán práce na školní rok 2021/2022, projednala připravenost školy na nový školní rok, schválila výroční zprávu školy za školní rok 2010/2021. Byla také informována o nutných úpravách ŠVP obchodní akademie (je nutné je provést v tomto školním roce, měl by začít platit od příštího školního roku – ředitel školy vysvětlil podstatu úprav). V budoucnu bude nutné provést také úpravu ŠVP pro nižší gymnázium – ve vztahu k výuce IT.

6. 10. 2021 – korespondenční jednání školské rady: 

Školská rada vzhledem k epidemiologické situaci projednala úpravu školního řádu obchodní akademie korespondenčně (per rollam). Upravený školní řád bude platit od 11. 10. 2021. Jde o úpravu školního řádu v souvislosti s legislativní změnou maturitní zkoušky. Školní řád gymnázia v tomto duchu byl upraven již dříve.

2. 9. 2022 – korespondenční jednání školské rady: 

Školská rada projednala změnu školního vzdělávacího plánu obchodní akademie. ŠVP byl členům ŠR zaslán s vyznačenými úpravami a komentářem. Vzhledem k naléhavosti proběhlo hlasování korespondenčně (per rollam) tak, aby mohl upravený ŠVP platit od počátku školního roku. Upravený ŠVP byl schválen.

12. 9. 2022 – jednání školské rady: 

Jednání ŠR proběhlo v budově obchodní akademie, členům byla budova a areál OA představen. Byl projednán a schválen Vnitřní řád školní jídelny (vzhledem k navýšení cen obědů), byla projednána a schválena výroční zpráva školy za uplynulý školní rok, byly projednány a schváleny úpravy školního řádu gymnázia i obchodní akademie (část, která se týká prevence školních úrazů). Ředitel školy seznámil přítomné s plánem práce školy na školní rok a připraveností na školní rok, seznámil přítomné s výsledky maturitní zkoušky a připravenosti přijímacího řízení. Diskuse se také zaměřila na problematiku studia ukrajinských žáků.

31. 1. 2023 – jednání školské rady

Jednání proběhlo v budově gymnázia (ředitelna). Byl projednán a schválen novelizovaný Školní řád (společný pro gymnázium a obchodní akademii – dosud byl pro gymnázium jiný než pro obchodní akademii). Přítomní byli ředitelem školy informováni o změně výše stravného ve školní jídelně, o přípravách přijímacího řízení a maturitní zkoušky. Řešeny byly také některé investiční akce ve škole, které byly zaměřeny na úsporná opatření.