Investiční akce

Vybrané hlavní investiční akce školy od roku 2020

Projekt úpravy prostor před budovou gymnázia (“parčík”)

Půjde o nejdůležitější investiční akci (s pracovním označením “parčík”) na gymnáziu v roce 2020. Financovat ji bude Pardubický kraj, který je zřizovatelem gymnázia. Projektovou dokumentaci dodá město Svitavy. Akce se bude realizovat v roce 2020 (měla by být ukončena v říjnu).

 1. Zadání a východiska (parametry pro realizaci projektu a pro vytvoření projektové dokumentace) – ZDE
 2. První vizualizace prostorového řešení ZDE
 3. Stručná informace pro veřejnost ZDE
 4. Informace pro webové stránky školy a facebook ZDEa video prostorového řešení (najdete ho v komentáři na příspěvek na facebooku profilu gymnázia) (reakce na některé připomínky ZDE)
 5. Rada města Svitavy schválila záměr a objednávku dokumentace (2. 3. 2020)
 6. Dne 10. 2. 2020 byla podána žádost o pokácení dřevin v předprostoru školy (zeravy, jalovce, bez a šeřík). Povolení škola dostala 16. března. Správní orgán upustil od možnosti uložení náhradní výsadby, jednak proto, že ekologická újma vzniklá pokácením dřevin nebude vysoká a jednak proto, že žadatel sám plánuje realizovat výsadbu podstatně většího množství dřevin a rostlin v předmětném prostoru. 31. března byla část dřevin skácena. Některé stromy byly přesazeny.
 7. Informace o přípravě projektové dokumentace: Na schůzkách pracovního týmu (včetně zatím poslední 4. 3. 2020) se řešila SWOT analýza (to znamená, že se tým zabýval se silnými, slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami řešení), potřeby cílových skupin, stanovily se parametry (východiska) řešení prostoru před školou, probírala se problematika proveditelnosti projektu, termíny, příprava na vytváření projektové dokumentace, vizualizace prostorového řešení, na té zatím poslední schůzce se již řešily připomínky, které všichni účastníci shromáždili (od členů týmu, spoluobčanů, dalších odborníků, pedagogů obou škol, žáků), upřesňovala se technická řešení některých částí tvořící se projektové dokumentace, a to včetně problematiky bezpečnosti v prostoru, řešení laviček, hospodaření s vodou, elektroinstalace, povrchu komunikace, zakomponování odpadkových košů nebo pítka pro ptáky atd., řešilo se také např. očištění pískovcové sochy jako komplexního řešení prostoru, byť to nebude součástí projektové dokumentace. Poslední schůzka posloužila k upřesnění některých zadání tak, aby se mohla začít vytvářet projektová dokumentace pro výběrové řízení (pokud v těchto dnech nedojdou nějaké další náměty nejen od partnerů, ale třeba i od veřejnosti – stále o ně prosíme). Vzhledem k plánovanému rozsahu půjde o VZMR (veřejnou zakázku malého rozsahu), akci bude financovat Pardubický kraj, který je majitelem prostoru před gymnáziem. Potřebné informace, případně seznámení se záměrem poskytne mj. také vedení gymnázia (např. na adrese info@gy.svitavy.cz). Záměr zpracování projektové dokumentace schválila Rada města Svitavy 2. 3. 2020. Na projektu, přípravě studie či na vlastní projektové dokumentaci se zatím podílelo mnoho lidí (někteří účastí na pracovních schůzkách, jiní konzultacemi, zapojením do dalších pracovního týmu, kteří tvořili studii nebo tvoří projektovou dokumentaci a její části – elektro, voda,…, někteří byli požádáni o názor či stanovisko), např. pracovníci odboru životního prostředí, zástupce společnosti Sportes, vedení města, vedení gymnázia a ZŠ Sokolovská, zahradní architekti, architekti (celkem čtyři – 2 z nich záměr pouze připomínkovali), stavební projektanti, informatik MÚ, pracovník pro prevenci kriminality, projektant elektro, projektant vodo atd. atd. Tým se postupně rozrůstá, se záměry se seznamuje postupně spousta lidí (rozhodně jich jsou již stovky) od veřejnosti přes zřizovatele školy (Pardubický kraj), pedagogy, žáky a absolventy škol až po rodiče žáků. A těší nás, že se projekt většinově líbí. Pokud bude něco zajímavého, bude to na webu gymnázia.
 8. 4. května bylo vydáno na akci stavební povolení.
 9.  Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy”. Výzva a zadávací dokumentace je ZDE, formuláře jsou ZDE, položkový soupis prací a dodávek je ZDE, návrh SoD je ZDE, projektová dokumentace je v zazipovaném souboru ZDE. Zveřejněno 21. 4. 2020. Lhůta pro podávání nabídek končí 4. 5. 2020 v 9:00 hodin. V řádném období nebyla podána žádná nabídka – protokol ZDE. Oznámení o zrušení zakázky – ZDE.
 10. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy – opakované zadání”. Výzva a zadávací dokumentace, formuláře, položkový soupis prací a dodávek, návrh SoD a projektová dokumentace je v jednom zazipovaném souboru ZDE. Zveřejněno 5. 5. 2020. Vysvětlení ZD č. 1 – ZDE. Lhůta pro podávání nabídek končí 18. 5. 2020 v 9:00 hodin. Vysvětlení ZD č. 2 – ZDE, V souvislosti s tímto vysvětlením č. 2 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 21. května 2020, 9:00 hodin. Protokol o otevírání obálek – posouzení a hodnocení nabídek – ZDE.  Oznámení o zrušení zakázky – ZDE. 
 11. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy – opakované zadání II”. Výzva a zadávací dokumentace, formuláře, položkový soupis prací a dodávek, návrh SoD a projektová dokumentace je v jednom zazipovaném souboru ZDE. Zveřejněno 17. 7. 2020. Lhůta pro podávání nabídek končí 29. 7. 2020 v 9:00 hodin. V řádném období nebyla podána žádná nabídka – protokol ZDE. Oznámení o zrušení zakázky – ZDE. 
 12. Zřizovatel školy odsouhlasil usnesením R/2832/20 ze dne 10. 8. 2020 investiční záměr stavby, poskytl finanční prostředky a upravil dobu jejich čerpání do roku 2021. Od zřizovatele škola obdrží na realizaci projektu (včetně zajištění TDI) 4.420.766,95 Kč.
 13. Vzhledem k finančním záležitostem a posunům termínů byla provedena úprava zadávací dokumentace. Hlavní změnou je upravené řešení opěrné zdi, došlo k drobné úpravě půdorysu, změněny byly konstrukce laviček, jejich založení apod. Vypustila se také příprava pro zachycování dešťové vody ze střech školy, protože škola dostala nabídku zřizovatele zapojit se do programu Dešťovka, která by problém řešila z příslušné dotace. Došlo také ke změně termínů zhotovení díla, které bude rozdělené do etap na stavení část a sadové úpravy s termínem dokončení do konce srpna 2021.
 14. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy – nová soutěž”. Výzva a zadávací dokumentace, formuláře, položkový soupis prací a dodávek, návrh SoD a projektová dokumentace je  na profilu zadavatele ZDE. Zveřejněno 22. 9. 2020. Lhůta pro podávání nabídek končí 7. 10. 2020 v 9:00 hodin. Oznámení o výběru dodavatele ZDE.
 15. 16. listopadu 2020 bylo předáno staveniště dodavatelské firmě Ulehla Ivan s.r.o. Bylo provedeno poptávkové řízení na TDI, vybrána byla firma HEJDUK CZ s.r.o.
 16. Na konci roku 2020 provedla stavební firma vytyčení inženýrských sítí. Příští kontrolní den je svolán na 25. 1. 2021.
 17. Kontrolní den 25. 1. 2021 – projednání zahájení stavby (včetně bourání “kašny”, která nikdy nebyla funkční), projednání omezení a označení průchodů kolem školy, ochránit současné stromy, zjistit stav starého šeříku (měl být skácen – skácení povoleno, zatím byl zachován, ale stav není dobrý).
 18. V únoru – podle aktuálních klimatických podmínek – začnou stavební práce. Po dobu výstavby bude omezen průchod a průjezd kolem budovy školy z ulice Sokolovská na ulici Poličská. V prostoru se bude pohybovat stavební technika. Pokud zrovna bude probíhat nějaké stavebně-dopravní dění, bude průchod zakázán, případně omezen, kruhový objezd se bude obcházet, např. při příchodu od haly se bude muset jít k přechodu u hotelu Národní dům k Seniorcentru, pak kolem radnice k parku a naopak. Pokud situace na staveništi mimořádně umožní alespoň nějaký průchod po současném chodníku, bude omezený – úzký, nekomfortní. V celém prostoru, je potřeba dbát všech upozornění a pokynů stanovených stavební firmou.
 19. Aktuální informace na webu školy ZDE.
 20. Odkaz na zprávu na facebooku  “Svitavy – oficiální informační portál města Svitavy” – ZDE.
 21. Založená fotogalerie ze stavby ZDE.
 22. Kontrolní den 8. 2. 2021 (pracovní schůzka) – projednával se např. harmonogram stavebních prací, detaily opěrné zídky, navezení techniky, ochrana stromů, demontáž sedáků z “kašny” atd.
 23. Kontrolní den 22. 2. 2021 – osazení tabulí, zábrany na staveništi, vzorek cihel na opěrnou zeď, postup prací atd.
 24. Informace v Našem městě 03-2021 – ZDE.
 25. Kontrolní den 8. 3. 20221 – stanovení postupu pro hydroizolaci pod opěrnou zídkou, problematika kamerového sytému MP, mobiliář do předprostoru
 26. Kontrolní den 22. 3. 2021 – rozvaděč pro kamerový systém, kladení cihel opěrné zídky, barva mobiliáře v předprostoru
 27. Kontrolní den 12. 4. 2021 – lavičky a jejich ukotvení, dlažba (kladení tmavší dlažby kolem zídky), zachování šeříku (i když je povoleno ho skácet, pokusíme se ho do koncepce sadových úprav zakomponovat i přes jeho nestabilní kondici)
 28. Práce na úpravách předprostoru budovy školy pokračují, na začátku května přibyly další tři nové stromy. Jeden zasahuje i do původní zámkové dlažby. To proto, aby se trochu rozbila ta původní “betonová” plocha a nově vytvářený prostor se více začlenil do původního prostranství. Ke stromu byl naistalován také systém pro závlahu a provzdušnění kořenového prostoru. Další dva nové stromy přibyly směrem k silnici a dva před budovou školy. Další stromy a keře se vysadí po dokončení terénních úprav. Několik jich bude také v ostrůvcích v novém komunikačním prostoru mezi opěrnými zídkami a zabudovanými lavičkami. Stromy, keře a další nové rostliny tak vytvoří nejen pás nové zeleně, ale také protihlukovou bariéru vůči školní budově a navíc i zastínění prostoru. Dešťová voda se nebude z velké části ztrácet do kanalizace, ale bude konstrukcí chodníků vtažena do okolní půdy, společně s podporou nových stromů, keřů a dalších rostlin tak bude zadržena v prostoru. Foto ZDE.

 

Projekt rekonstrukce zadního traktu budovy obchodní akademie 

V uvolněných prostorách budovy obchodní akademie se z jedné bývalé učebny OA vytvoří prostor (učebny logopedie) pro Speciální pedagogické centrum Polička, dvě bývalé učebny OA budou poskytnuty SZdrŠ Svitavy pro praktický výcvik oboru Masér. V rámci akce bude vybudován výtah pro žáky obchodní akademie (do všech pater) a také pro žáky a klienty SZdrŠ a SPC. Akci financuje Pardubický kraj, který je zřizovatelem OA Svitavy, SZdrŠ Svitavy i SPC Polička. 5. května bylo vydáno stavební povolení. Realizace akce byla naplánována na léto roku 2020 (nebyla zatím schválena zřizovatelem), od roku 2019 se zpracovává projektová dokumentace. Akce zatím nebyla zřizovatelem schválena.

Dokončení víceúčelového hřiště 

Dne 11. 5. 2020 bylo předáno dílo – “Víceúčelové hřiště“. Vzniklo rekonstrukcí původního (cca 50 let starého kurtu v areálu školy). Dílo financoval Pardubický kraj – 2 mil. Kč. Dílo bylo započato v roce 2019, práce byly kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám přerušeny. Hřiště využívají kromě žáků školy i oddíly TJ (volejbalový, fotbalový).