Gymnázium – osmileté studium

Obor 79-41-K/81 Osmileté gymnázium

Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ. V ročníku otevíráme pravidelně jednu třídu tohoto studia. Kód oboru je 79-41-K/81.

Osmileté studium je s všeobecným zaměřením s možností profilace v posledních dvou letech studia (v septimě a v oktávě) – viz níže.

Na co nezapomínáme?

Vzdělávací program stojí na znalosti českého jazyka (právě na gymnáziu dochází k jeho kultivaci), na znalosti dvou cizích jazyků (absolvent se bezvadně domluví anglicky a jedním dalším cizím jazykem – na škole se vyučuje němčina, francouzština a ruština, a to včetně volitelných konverzací, jako volitelný předmět si může žák zvolit i latinu), na dobré znalosti matematiky a prakticky zaměřené informatice. K tomu náleží promyšlená výuka v přírodovědných, technických a humanitních předmětech. Ne však jen na úrovni základů. Na nižším stupni gymnázia v primě až v kvartě získá žák ve vztahu k základnímu vzdělání nadstandardní znalosti a praktické dovednosti, které jsou pak na vyšším stupni (kvinta až oktáva) patřičně rozvíjeny. Školní vzdělávací program nezapomíná také na tělesnou výchovu a také na estetickou výchovu v podobě předmětů hudební výchova nebo výtvarná výchova. I to patří k všeobecnému vzdělání.

Profilace formou volitelných předmětů

V posledních dvou ročnících je možno profilaci žáka rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace, podle svého zájmu a také vzhledem k podmínkám přijímacího řízení a studia na vysoké škole. Žáci tříd se díky velkému množství kombinací volitelných zaměření v těchto dvou letech studia promíchají.

Přednosti osmiletého studia

Osmileté studium na svitavském gymnáziu je určeno především pro studijně orientované uchazeče se zájmem o intenzivní vzdělávání a jeho smyslem je dlouhodobá příprava na studium na vysoké škole. Výhodou víceletého studia je především skutečnost, že rozdíly mezi žáky by měly být výrazně menší, mívají oproti základní škole větší chuť a motivaci se učit, což umožňuje učitelům jít při studiu více do hloubky a postupovat větším tempem. Zkušeností naší školy je také to, že díky menšímu výskytu „kázeňských“ problémů se škola může více věnovat studiu. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že studium na víceletém gymnáziu klade větší nároky na samostatnost žáků při studiu. Není však pravdou – jak se někdy až dramaticky popisuje – že by žáci díky studiu na osmiletém gymnáziu přišli o dětství, že by přišli o kamarády nebo že se musí stále jen a jen učit. Kamarádů díky vzniku nového kolektivu přibude, učit by se žák musel i na základní škole, spíše se zdá, že žáci osmiletých gymnázií se více snaží zapojovat do mimoškolní činnosti – i nadále navštěvují ZUŠ, sportují ve sportovních oddílech, rozvíjejí své zájmy v dalších kroužcích. Pokud by žák ztratil ambici jít na vysokou školu, může po čtyřech letech (po kvartě, kdy ukončí povinnou školní docházku) ze školy odejít třeba na nějakou střední odbornou školu a může se věnovat přípravě na praxi. I taková rozhodnutí se obecně na víceletých gymnáziích objevují a je dobře, že taková možnost existuje.

Podívejte se, které předměty se na našem osmiletém studiu vyučují:

  • na nižším stupni to je český jazyk a literatura, cizí jazyky (AJ a od třetího ročníku druhý cizí jazyk), matematika, dějepis, občanská výchova, fyzika, biologie, zeměpis, tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, informatika (IKT),
  • na vyšším stupni přibude např. konverzace v AJ, základy společenských věd, cvičení z matematiky a řada dalších volitelných seminářů, např. dějepisný seminář, literární seminář, seminář ze ZSV, konverzace v dalším cizím jazyce, zeměpisný seminář, biologický seminář, matematický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář, seminář z IKT (základy programování), latina, deskriptivní geometrie apod.

Jak se stát žákem osmiletého studia?

Aby mohl žák na víceletém gymnáziu studovat, musí projít přijímacím řízení, kde se zohledňuje výsledek jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka, přihlíží se také ke známkám na základní škole (obvykle za poslední dvě klasifikační období) a zohlední se některé žákovy aktivity, např. účast v olympiádách a soutěžích, zapojení do mimoškolní činnosti, do projektů apod. Svitavské gymnázium organizuje pro zájemce o studium každoročně vždy v lednu až v únoru přípravné kurzy k přijímačkám. Vše, co se týká přijímacího řízení a přípravných kurzů, najdete v části tohoto webu, která je věnována uchazečům o studium, např. ZDE.