Gymnázium – čtyřleté studium

Obor 79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium

Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ. V ročníku otevíráme pravidelně jednu třídu tohoto studia. Kód oboru je 79-41-K/41.

Čtyřleté studium je s všeobecným zaměřením s možností profilace v posledních dvou letech studia (ve 3. a 4. ročníku) – viz níže. Žáci tak mají možnost získat ve všech předmětech vyváženě kvalitní všeobecné vzdělání.

Vzdělávací program je postaven na několika pilířích:

  • na znalosti českého jazyka (právě na gymnáziu dochází k jeho kultivaci),
  • na znalosti dvou cizích jazyků (žáci po celou dobu studia studují dva cizí jazyky: všichni angličtinu a k tomu ještě jeden další cizí jazyk – na škole se vyučuje němčina, francouzština a ruština, a to včetně volitelných konverzací, jako volitelný předmět si může žák zvolit i latinu,
  • na dobré znalosti matematiky,
  • na prakticky zaměřené výuce informatiky,
  • na promyšlené výuce v přírodovědných, technických a humanitních předmětech,

Školní vzdělávací program nezapomíná také na tělesnou výchovu a také na estetickou výchovu v podobě předmětů hudební výchova nebo výtvarná výchova. I to patří k všeobecnému vzdělání.

Podívejte se, které předměty se na našem čtyřletém studiu vyučují:

český jazyk a literatura, cizí jazyky (AJ a druhý cizí jazyk), matematika, dějepis, základy společenských věd, fyzika, biologie, zeměpis, tělesná výchova, hudební výchova nebo výtvarná výchova, informatika (IKT), konverzace v AJ, cvičení z matematiky.

Profilace studia volitelnými předměty

V posledních dvou ročnících je možno profilaci žáka rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace, podle svého zájmu a také vzhledem k podmínkám přijímacího řízení a studia na vysoké škole. Žáci tříd se díky velkému množství kombinací volitelných zaměření v těchto dvou letech studia promíchají. A které volitelné semináře si žák volí? Je to např. dějepisný seminář, literární seminář, seminář ze ZSV, konverzace v dalším cizím jazyce, zeměpisný seminář, biologický seminář, matematický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář, seminář z IKT (základy programování), latina, deskriptivní geometrie apod. Žák si volí povinně dva až tři volitelné předměty, k tomu si může přibrat další předměty nepovinně. Chce-li se v budoucnu žák věnovat medicíně, pravděpodobně si zvolí volitelný seminář z biologie a chemie, případně z fyziky, kterou bude potřebovat k přijímačkám na medicínu. Může si přibrat třeba i latinu. Uvažuje-li žák, že bude studovat na vysoké škole informatiku, patrně si z nabídky volitelných seminářů vybere matematický a fyzikální seminář a k tomu ještě seminář z IKT (programování).

Jak se stát žákem čtyřletého gymnázia?

Aby mohl žák na čtyřletém gymnáziu studovat, musí projít přijímacím řízení, kde se zohledňuje výsledek jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka, přihlíží se také ke známkám na základní škole (obvykle za poslední dvě klasifikační období) a zohlední se některé žákovy aktivity, např. účast v olympiádách a soutěžích, zapojení do mimoškolní činnosti, do projektů apod. Svitavské gymnázium organizuje pro zájemce o studium každoročně vždy v lednu až v únoru přípravné kurzy k přijímačkám. Vše, co se týká přijímacího řízení a přípravných kurzů, najdete v části tohoto webu, která je věnována uchazečům o studium, např. ZDE.