Dokumenty

Jednací řády Školské rady platné od roku 2006 a všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na sekretariátu gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy). Platný jednací řád ŠR najdete ZDE.

Přehled všech jednání ŠR od roku 2016 najdete ZDE.

Doplňující volby do školské rady – 19. června 2013. Protože skončilo funkční období člena ŠR MUDr. J. Báči, proběhly doplňovací volby jen na zástupce rodičů či zletilých žáků školy. Členem školské rady se stal MUDr. Karel Vrba.

Ve volbách do školské rady (za pedagogické pracovníky) v prosinci 2014 byla zvolena Mgr. D. Kukaňová. Volba zástupce rodičů či zletilých žáků nemusela být realizována, neboť MUDr. K. Vrba byl zvolen v roce 2013 a ještě mu neuplynulo volební období. Zřizovatelem školy byl do ŠR jmenován opět Mgr. Jiří Petr.

Na jednání školské rady dne 26. 1. 2015 byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. D. Kukaňová. 

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 proběhly doplňovací volby do školské rady (skončil mandát MUDr. K. Vrby). Škola obdržela jeden návrh (opět MUDr. K. Vrbu), 16. 6. 2016 byl MUDr. K. Vrba zvolen na další období do školské rady. Zápis ZDE.

Funkční období školské rady se podle sdělení MŠMT ČR č. j.: MSMT- 40610/2020-1 prodlužuje o 3 měsíce po skončení nouzového stavu, který byl vyhlášen v říjnu 2020. Důvodem je komplikace organizování voleb do školské rady v závěru roku 2020.

Volby do školské rady po skončení nouzového stavu proběhnou 15. 6. 2021 – informace ZDE.

Ve volbách dne 15. 6. 2021 byli do školské rady zvoleni Mgr. D. Kukaňová (za pedagogické pracovníky školy) a Ing. K. Kratěna (za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky). Zápis z voleb je uveden ZDE.

Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 24. 5. 2021 usnesením R/365/21 jmenovala s účinností od 12. 7. 2021 členy školských rad do základních, středních a vyšších odborných škol, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj. Členkou školské rady naší školy byla opět jmenována za zřizovatele Mgr. Silvie Anýžová, pracovnice odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Ustavující jednání nové Školské rady proběhlo 16. 9. 2021. Přivítáni byli členové, kteří byli ve ŠR v minulém období i nový člen Ing. K. Kratěna. Proběhla volba předsedy ŠR. Předsedkyní byla zvolena Mgr. D. Kukaňová. V průběhu dalšího jednání byla projednána a schválena výroční zpráva školy (GY a OA) za školní rok 2020/2021, byla projednána připravenost školy na školní rok atd. Zápis z jednání je ZDE.