Aktuálně k přijímacímu řízení – k 15. 4. 2021

Přijímací zkoušky se blíží. V této chvíli byste měli mít u Vás doma pozvánku k přijímací zkoušce (s řadou dalších příloh). Pokud ji ještě nemáte, podívejte se do schránky, zda tam nemáte informaci od poštovního doručovatele, že máte na poště dopis. Pozvánky totiž musíme posílat s doručenkou do vlastních rukou zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce (jde o obálku s modrým pruhem). Jednotné přijímací zkoušky se konají na naší škole v těchto termínech: 3. a 4. května 2021 pro žáky z devátých tříd, 5. a 6. května 2021 pro žáky z pátých tříd. 

Rádi bychom Vás také informovali o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání. Vyplývá z něho pro uchazeče nová povinnost – viz zde:

„Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.“

Z uvedeného vyplývá, že ve chvíli konání přijímací zkoušky nemáte příznaky onemocnění covid-19 (k tomu doložíte prohlášení, které jsme Vám poslali) a budete muset doložit, že jste v posledních 7 dnech nebyli testováni pozitivně na covid-19. Vyžádejte si na ZŠ potvrzení, ZŠ Vám ho musí vystavit. Takové potvrzení můžete nahradit např. jiným dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (např. odběrovým místem na covid-19), případně dokladem o tom, že jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (nesmíte být však ještě v izolaci a od pozitivního testu nesmí uplynout více než 90 dní – jako doklad doporučujeme předložit potvrzení praktického lékaře), případně můžete předložit certifikát MZ ČR o tom, že jste byli očkováni proti covid-19 (pozor na dodržení dávek a dní od posledního očkování). Ve všech případech postupujte podle uvedeného mimořádného opatření MZ ČR (ZDE).

Přikládáme také „Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ (ZDE) a “Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy” (ZDE).

Prosíme Vás, abyste sledovali web naší školy. Vzhledem ke složitosti současné doby budeme zde aktuálně zveřejňovat další aktuální informace (někdy i dvakrát týdně) – sledujte především AKTUALITY ZDE.