Aktuality

Aktualita 17

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu:

Osmileté gymnázium:

Pořadí uchazečů – ZDE

Přijatí uchazeči – ZDE

První a poslední přijatý uchazeč – ZDE

Čtyřleté gymnázium:

Pořadí uchazečů – ZDE

Přijatí uchazeči – ZDE

První a poslední přijatý uchazeč – ZDE

Obchodní akademie:

Pořadí uchazečů – ZDE

Přijatí uchazeči – ZDE

První a poslední přijatý uchazeč – ZDE

Doplnění kvinty:

Kompletní výsledky přijímacího řízení – doplnění kvinty ZDE.

Aktualita 16

Výsledky přijímacího řízení 2021 – po prvním kole – ZDE.

Aktualita 15

Uchazečům o studium jsme po vykonání přijímacích zkoušek odeslali e-mail, ve kterém jsme uvedli, že jednotné přijímačkové testy školy neopravují, že to zajišťuje Cermat, který ve středu 19. května 2021 předá školám výsledky testů. Také naše škola vybere ten lepší výsledek (pokud žák konal přijímačky na dvou školách nebo dvakrát na naší škole) a k němu připočítá body za prospěch na základní škole a tzv. bonusové body za další vybrané aktivity uchazeče o vzdělávání. A 19. května škola zveřejní výsledky přijímacího řízení. Stanovíme pořadí uchazečů: v každém oboru bude přímo přijato 30 žáků (případně méně, neboť se bude čekat ještě na výsledek žáků v náhradním termínu přijímacích zkoušek – náhradní termíny přijímacích zkoušek pro ty, kteří neabsolvovali všechny přijímací zkoušky, kterých se zúčastnit mohli, se uskuteční pro všechny obory 2. 6. a 3. 6. 2021 – viz dále).

Vzhledem k tomu, že je letos v naší zemi situace s přijímacím řízením složitější, jsme připraveni Vám pomoci. Jakmile se dozvíte výsledky přijímacího řízení, nebojte se nám zavolat na tel. 603511743 v případě gymnázia (ředitel školy PaedDr. Milan Báča) nebo na tel. 724742584 v případě obchodní akademie (zástupkyně ředitele školy Mgr. Monika Pelíšková):

  1. a) v případě, že budete přijati na naši školu a máte přihlášku ještě na jiné škole, kam budete také přijati, jsou dvě možnosti – buď preferujete naši školu a hodláte na ni nastoupit, nebo preferujete druhou školu a na naši školu nenastoupíte. Měli byste již nyní mít jasno v nastavení priorit. V obou případech nám zavolejte a sdělte nám svoje stanovisko,
  2. b) nebudete hned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na seznamu přijatých žáků na naši školu a přesto Váš zájem trvá. I v takovém případě je ale možnost Vašeho přijetí. Také letos budeme moci doplňovat do počtu 30 přijatých bezprostředně po zkouškách. Jde zjednodušeně řečeno o možnost přijmout uchazeče o studium na volné místo, které vznikne tím, že někteří uchazeči neodevzdali zápisové lístky (rozhodli se nastoupit na jinou školu, kam byli také přijati). V takovém případě Vám s tímto krokem pomůžeme a poskytneme vám i příslušný tiskopis. I v takovém případě co nejdříve telefonujte na uvedená telefonní čísla.

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme 19. 5. 2021 v odpoledních hodinách (dříve než ve 14 hodin to nebude). Pořadí žáků nebude zveřejněno se jmény, ale pod registračním číslem, které je uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce (např. GYOA-hk/123/2021). Doporučujeme žákům a rodičům zajímat se také o výsledky přijímacího řízení na druhé škole, kam si případně podávali druhou přihlášku. Protože budeme hned po zveřejnění výsledků v kontaktu, bude nás pochopitelně zajímat, jak se rozhodnete, budete-li přijati na obě školy. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy a na úřední desce u vchodu do školy. Žákům, kteří budou přijati, již rozhodnutí o přijetí neposíláme, podle legislativy je platné zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům předáme rozhodnutí o nepřijetí s tím, že jsme ochotni jim pomoci s vyřízením agendy v případě, že by nepřijatý žák mohl být i později ke studiu přijat na uvolněné místo v pořadí. Počítáme s tím, že min. 15 nepřijatých žáků uvedených „pod čarou“ bude mít šanci na přijetí na uvolněné místo.

MŠMT vydalo 7. 5. 2021 opatření obecné povahy, které se týká náhradních termínů přijímacích zkoušek. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

V případě potřeby získat nějaké další informace se obracejte na ředitele školy – info@gy.svitavy.cz nebo tel. 603511743.

Aktualita 14

MŠMT vydalo 7. 5. 2021 opatření obecné povahy (ZDE), které se týká náhradních termínů přijímacích zkoušek. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Aktualita 13

Připomenutí základních informací krátce před přijímačkami – ZDE.

Aktualita 12

Měli jsme dva telefonáty do školy, jak to je s testováním žáků na onemocnění covid 19, kteří půjdou na přijímací zkoušky. Dovolujeme si některé informace zopakovat. Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce podle pokynů MŠMT ČR a MZ ČR předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Více k uvedeným záležitostem najdete v dokumentu MŠMT ZDE. Doporučujeme si materiál prostudovat.

Aktualita 11

Po dobu přijímacích zkoušek i v době přestávky mezi testy přebírá za uchazeče odpovědnost naše škola. Uchazeč o studium je povinen řídit se pokyny pedagogického dozoru. Budovu gymnázia nebo obchodní akademie nelze po dobu přestávky opustit. Pokud bude chtít uchazeč během přestávky mezi testy přijímacích zkoušek opustit budovu školy, musí přinést žádost o uvolnění podepsanou zákonnými zástupci (žádost najdete níže). Žádost žák odevzdá při prvním vstupu do budovy školy. Zákonný zástupce převezme o přestávce žáka u vchodu do školy (svou přítomnost nahlásí na sekretariát školy) a plně zodpovídá za včasný příchod uchazeče do učebny, kde se bude konat test z českého jazyka  a literatury nejpozději 15 minut před zahájením administrace testu!

Žádost o uvolnění žáka z budovy gymnázia v době přestávky mezi testy přijímacích zkoušek ZDE

Žádost o uvolnění žáka z budovy obchodní akademie v době přestávky mezi testy přijímacích zkoušek ZDE

(žádost si nejdříve stáhněte do počítače, teprve pak tiskopis vyplňte a vytiskněte)

 

Aktualita 10

Nezapomeňte si roušky (nebo respirátory) ke zkouškám přinést. Žákům doporučujeme přinést si na přijímací zkoušky – pokud mohou – jednu roušku náhradní. Není to sice povinné, ale výměna roušky může někomu prospět.

 

Aktualita 9.

Přijímací zkoušky se blíží. V této chvíli byste měli mít u Vás doma pozvánku k přijímací zkoušce (s řadou dalších příloh). Pokud ji ještě nemáte, podívejte se do schránky, zda tam nemáte informaci od poštovního doručovatele, že máte na poště dopis. Pozvánky totiž musíme posílat s doručenkou do vlastních rukou zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce (jde o obálku s modrým pruhem). Jednotné přijímací zkoušky se konají na naší škole v těchto termínech: 3. a 4. května 2021 pro žáky z devátých tříd, 5. a 6. května 2021 pro žáky z pátých tříd.

Rádi bychom Vás také informovali o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání. Vyplývá z něho pro uchazeče nová povinnost – viz zde:

„Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.“

Z uvedeného vyplývá, že ve chvíli konání přijímací zkoušky nemáte příznaky onemocnění covid-19 (k tomu doložíte prohlášení, které jsme Vám poslali) a budete muset doložit, že jste v posledních 7 dnech nebyli testováni pozitivně na covid-19. Vyžádejte si na ZŠ potvrzení, ZŠ Vám ho musí vystavit. Takové potvrzení můžete nahradit např. jiným dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (např. odběrovým místem na covid-19), případně dokladem o tom, že jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (nesmíte být však ještě v izolaci a od pozitivního testu nesmí uplynout více než 90 dní – jako doklad doporučujeme předložit potvrzení praktického lékaře), případně můžete předložit certifikát MZ ČR o tom, že jste byli očkováni proti covid-19 (pozor na dodržení dávek a dní od posledního očkování). Ve všech případech postupujte podle uvedeného mimořádného opatření MZ ČR (ZDE).

Přikládáme také „Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ (ZDE) a “Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy” (ZDE).

Prosíme Vás, abyste sledovali web naší školy. Vzhledem ke složitosti současné doby budeme zde aktuálně zveřejňovat další aktuální informace (někdy i dvakrát týdně) – sledujte především AKTUALITY ZDE.

Aktualita 8.

Podle platné legislativy střední školy odesílají uchazečům o studium (zákonným zástupcům) pozvánku k přijímacím zkouškám. Měli byste v těchto dnech vyhlížet poštovního doručovatele, případně se dívat i do schránky na dopisy, zda tem není oznámení o tom, že Vás doručovatel nezastihl doma. Pozvánky totiž posílám v obálce s modrým pruhem (doručenka do vlastních rukou zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce ke studiu).

Dopis obsahuje:

  • oznámení o zahájení správního řízení (tím celé přijímací řízení totiž je)
  • pozvánku k přijímacím zkouškám (pozor: obsahuje také registrační číslo, pod kterým se budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení, např. GYOA-pe/12/2021 – registrační číslo je tedy důležité, tak si ho uschovejte)
  • informaci o jednotných přijímacích zkouškách (vyplňování testů)
  • výtah z kritérií přijímacího řízení
  • informaci o tom, že žák bude k přijímačkám připuštěn jen pokud si přinese potvrzení o negativním testu na covid-19 (potvrzení vydává ZŠ), případně jiné – vyjmenované – doklady
  • tiskopis prohlášení o příznacích onemocnění covid-19 (žák ho přinese v den přijímaček do školy)
  • sdělení o tom, jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (zejména v případě, že žák nebude ke studiu přijat)

Doporučujeme Vám, abyste si prostudovali informace o ochraně zdraví při přijímačkách. Jde o materiál MŠMT – ZDE (je tam i pojednání o tom, co nutně žák musí v den přijímaček předložit, aby byl vpuštěn do budovy školy.

Někteří žáci obdrží pozvánku k přijímačkám na naši školu na dva dny. Je to z toho důvodu, že několik škol zrušilo přijímací zkoušky a žák je přesto má možnost vykonat dvakrát. Proto se v obou termínech přijímaček zúčastní na naší škole (na gymnázium i na obchodní akademii).

Aktualita 7

Informace k antigennímu testování uchazečů před přijímacími zkouškami najdete ZDE a ZDE. Výtah z těchto informací, kterým věnujte velkou pozornost, obdrží uchazeči o studium s pozvánkou k přijímací zkoušce. Bez splnění uvedených pokynů nelze uchazeči o studium umožnit osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce.

Aktualita 6

MŠMT Opatřením obecné povahy ze dne 15. 3. 2021 upravilo některé záležitosti přijímacích zkoušek (v případě naší školy jednotných přijímacích zkoušek), mj.:

– zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021. Je možné, že mnozí žáci 9. tříd zápisový lístek již má, u žáků 5. tříd, kteří chtějí studovat víceleté gymnázium, to bývá jinak, tam se zápisový lístek, který odevzdáváte střední škole v případě přijetí na školu, vydává na vyžádání obvykle později,

– ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.

Zároveň MŠT stanovilo nové termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
• 1. řádný termín – 3. 5. 2021
• 2. řádný termín – 4. 5. 2021
osmileté studium:
• 1. řádný termín – 5. 5. 2021
• 2. řádný termín – 6. 5. 2021
náhradní termíny (pro všechny obory):
• 1. termín – 2. 6. 2021
• 2. termín – 3. 6. 2021

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají po vydání Opatření obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) v platnosti. Mění se v nich pouze termíny přijímacích zkoušek.

Aktualita 5

MŠMT rozhodlo 15. 2. 2021 vzhledem k vývoji epidemické situace a systému opatření o prodloužení doby trvání přijímacích zkoušek (testů), a to v případě testu z ČJL o 10 minut (na celkových 70 minut) a v případě testu z ČJL o 15 minut (na celkových 85 minut).
.

Aktualita 4

31. ledna 2021 bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021–2022 – informace ZDE  nebo ZDE. V souladu s Opatřením obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) se v přijímacím řízení mění termíny jednotných přijímacích zkoušek (viz výše).
.
Kritéria přijímacího řízení jsou k dispozici podle školského zákona k 31. 1. 2021 – pro gymnázium ZDE  a  pro obchodní akademii ZDE. V souladu s Opatřením obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) se v kritériích přijímacího řízení mění termíny jednotných přijímacích zkoušek (viz výše).
.
.

Aktualita 3

Chystáme opět přípravný kurz k přijímačkách (bude opět obsahovat Přijímačky nanečisto) – přihlašování je možné již od konce roku 2020. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Informace o přípravném kurzu ZDE.
.

Aktualita 2

Pro další školní rok chystáme otevřít:
– předpokládáme otevřít jednu třídu osmiletého gymnázia (30 žáků),
– předpokládáme otevřít jednu třídu čtyřletého gymnázia (30 žáků),
– předpokládáme otevřít max. 2 třídy studia obchodní akademie (maximální předpokládaný počet žáků 60).
.

Aktualita 1

Původní termíny přijímacích zkoušek (nové termíny najdete výše):
    čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
      • 1. řádný termín – 12. 4. 2021
      • 2. řádný termín – 13. 4. 2021
    osmileté studium:
      • 1. řádný termín – 14. 4. 2021
      • 2. řádný termín – 15. 4. 2021
     náhradní termíny (pro všechny obory):
      • 1. termín – 12. 5. 2021
      • 2. termín – 13. 5. 2021